ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา และอมต จันทรังษี / PatrapanTamdee, Teeraporn Thongpanya, Panipa Suksom and Amata Jantaran

Abstract

     การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร เพื่อให้สามารถทำเกษตรกรรมภายใต้ระบบเกษตรแบบพันธสัญญาได้อย่างยั่งยืน โดยเลือกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่เคยมีประสบการณ์กับระบบเกษตรพันธสัญญา จำนวน 21 ครัวเรือน เป็นกรณีศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรเพื่อให้อยู่รอดในระบบพันธสัญญาได้ประกอบด้วย “ตัวตน” ของเกษตรกร “องค์ความรู้” ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวในโลกปัจจุบัน ตลอดจน “เครือข่าย” ที่ทำให้เกษตรกรเข้าถึงทรัพยากรจำเป็นในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกมีหน้าที่ในการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากทรัพยากรในระดับบุคคลและระดับกลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลไกในการกำกับ ควบคุม และตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ การส่งเสริมในด้านความรู้ในการแก้ไขปัญหาในการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่ม การแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการเตรียมความพร้อมด้านทักษะจำเป็นอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในภาวะเสี่ยงที่เหนือการควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ หรือภัยแล้ง เป็นต้น

     This qualitative research aims to explore necessary resources for sustainable living of the farmers under the contracted farming system. Twenty-one households of farmers who have experienced in contract farming system in Nakhon Pathom were chosen for the case study. In-depth interview and non-participation observation were used in data collecting process. The findings show that the necessary resources for survival in this system compose of “agency” of the farmers, essential “knowledge” for adjusting in contemporary world and “network” for accessing other advantage resources. Authorized organizations should support fundamental resources not only supporting personal and group resources but also mechanism in monitoring, controlling and investigating stakeholders in the system; supporting knowledge related to agricultural problem solving and group management; decreasing burden of organic farming accreditation system; and preparing necessary skills for the farmers in case of uncontrollable risk such as natural disaster or drought.

References

Begum, I. A., Alam, M. J., Buysse, J., Frija, A., & Huylenbroeck, G. V. (2012). Contract farmer and poultry farm efficiency in Bangladesh: a data envelopment analysis. Applied Economics, 44(28), 3737-3747.

Ekasingh, B., Kitchaicharoen, J., & Suebpongsung, P. (2011). Risks in contract farming system in Chiang Mai and Lamphun: effects for small farmers and relation with public policy (Research report). Chiang Mai: Center for Agricultural Resource Systems Research, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University.

Freguin-Gresh, S., D'Haese, M., & Anseeuw, W. (2012). Demythifying contract farming: Evidence from rural South Africa. Agrekon, 51(3), 24-51.

Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press.

Jeamjaibunjoong, N. (2011). Contract Farming Project in my point of view. Retrieved from http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=234

Minot, N. (2007). Contract Farming in Developing Countries: Patterns, Impact, and Policy Implications. In Per Pinstrup-Andersen and Fuzhi Cheng (Eds.), Food policy for developing countries: The role of government in the global food system (pp. 1-13). New York: Cornell University.

Montefrio, M. J. F., & Sonnenfeld, D. A. (2013). Global–local tensions in contract farming of biofuel crops involving indigenous communities in the Philippines. Society & Natural Resources, 26(3), 239-253.

Nuchmorn, N. (2013). Knowledge survey for Thailand reform: contract farming, overview and problem survey in Thailand. Bangkok: Pentai.

Office of the Permanent Secretary for Interior. (2014). Contract farming. Retrieved from http://jpp.moi.go.th/detail.php?section=11&id=72

Ruammake, P. (2014). The Business Model and Critical Success Factors of Contract Farming in Thailand: A case Study of Swine Contract Farming. Journal of Business Administration, 37(141), 48-71.

Sriboonchitta, S., & Wiboonpoongse, A. (2008). Overview of Contract Farming in Thailand: Lessons Learned (Research report). Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Keywords
เกษตรพันธสัญญา เกษตรกร นครปฐม; Contract Farming, Farmer, Nakhon Pathom
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
และอมต จันทรังษี / PATRAPANTAMDEE, TEERAPORN THONGPANYA, PANIPA SUKSOM AND AMATA JANTARAN, ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา. ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 81-90, june 2017. ISSN 2985-0231. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1824>. Date accessed: 23 july 2024.