และอมต จันทรังษี / PATRAPANTAMDEE, TEERAPORN THONGPANYA, PANIPA SUKSOM AND AMATA JANTARAN, ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา. ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 81-90, june 2017. ISSN 2985-0231. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1824>. Date accessed: 19 apr. 2024.