และอมต จันทรังษี / PatrapanTamdee, Teeraporn Thongpanya, Panipa Suksom and Amata Jantaran, . (2017). ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(2), 81-90. Retrieved from https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1824