และอมต จันทรังษี / PatrapanTamdee, Teeraporn Thongpanya, Panipa Suksom and Amata Jantaran, ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา. " ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 10.2 (2560): 81-90. Web. 19 Apr. 2024