และอมต จันทรังษี / PatrapanTamdee, Teeraporn Thongpanya, Panipa Suksom and Amata Jantaran, . 2017 Jun 2. ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:2