และอมต จันทรังษี / PatrapanTamdee, Teeraporn Thongpanya, Panipa Suksom and Amata Jantaran, ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา. " ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา / Agency, Knowledge and Network: Solutions of the Contracted Farmers" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 10 Number 2 (2 June 2017)