ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี/Factors relating the Behaviop of Fall Prevention among Elderly in Chonburi Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

กนกวรรณ เมืองศิริ kanokwan muangsiri นิภา มหารัชพงศ์ Nipa Maharachpong ยุวดี รอดจากภัย Yuvadee Rodjarkpai

Abstract

     การวิจัยแบบตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขั้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 370 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการหกล้ม ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม ทักษะการประเมินสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงภายในบ้าน  สภาพแวดล้อมภายในบ้าน การได้รับกำลังใจและการกระตุ้นเตือน และ พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
     ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ร้อยละ 44.1 มีการหกล้มในรอบปีที่ผ่านมา มีพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ (P = 0.01) ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม (P >0.01) และความกลัวการหกล้ม (P >0.01)
     ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มและพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุต่อไป

References

Areerak, W. (2011). Effects of a Fall Preventive Beha Vior Promotion Program on Perceived Self-Efficacy, Outcome Expectation in Performance and Fall Preventine Behavior Among Community-Dwelling Older Adults at Risk of Falling. (Master’s Thesis). Burapha University, Chonburi.

Bureau of Non-Communicable Diseases Department of Disease Control, Ministry of Health. (2014). Of Falls Among The Elderly in Thailand. Retrieved from http://www.thaincd.2557.com/document/file/violence/Fact%20sheet%20-%20Falls%20in%20Elderly.pdf

Bureau of Non-Communicable Diseases Department of Disease Control, Ministry of Health. (2014). The number and rate of deaths from falls (W00 - W19) in people aged 60 years and over a hundred thousand people per year from 2008 - 2013 by the Office of Disease Prevention and Control 1 - 12 in Bangkok. Retrieved from http://www.thaincd.com/document/
file/violence/W00-W19-1-12-51-56.pdf.

Bureau of Non-Communicable Diseases Department of Disease Control, Ministry of Health. (2014). The Number and Rate of Deaths From Falls (W00 – W19) In People Aged 60 Years and Over a Hundred Thousand People Per Year From 2008-2013, Classified by Province. Retrieved from http:// www.thaincd.com/document/file/violence/W00%20-%20W19 Province 2008-2013.pdf.
Bureau of Non-Communicable Diseases Department of Disease Control, Ministry of Health. (2014). 8 How to Protect “An Old Man” fall After Finding High Mortality Ratio of 1.6 Per Thousand. Retrieved from http://www.thaincd.com/good-stories-view.php?Id= 8695

Daniel, W. W. (1995). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. New York: Wiley & Sons.

Green, L., & Krueter, M. (1999). Health Promotion
Planning An Education Approach (3rd ed.). Toronto: Mayfield Publishing Company.

Health Education Division, Department of Health Service Support. (2017). Guideline for changing of health behavior in province level. Retrieved from file:///D:/PI_RY/09186537/Downloads/140920151231113793_linkhed.pdf

Ketpetch, P. (2010). An Application of Health Belief Model and Social Support for Falling Prevention Among Elderly in Chaoprayayomraj Hospital, Suphan Buri Province. (Master’s Thesis). Mahasarakarm University, Mahasarakarm.

Khuankwai, K. (2007). Factors Related to Falls Among Community-Dwelling Eldrely Peoply. (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Kitkumhang, V. (2005). Risk Factors Associated With Falling of Elderly People in Community. (Master’s thesis). Naresuan University, Phitsanulok.

Kumsri, W. (2006). Health Beliefs Influencing Fall-Preventive Behaviors in the Elderly with Hypertension. (Master’s thesis). Prince of Singkla University, Songkla.

Malahom, R. (2011). The Effect of Health Belief Theory with Social Support on Fall Prevention among the Elderly in Pho Sai District. (Master’s Thesis). Mahasarkarm University, Mahasarkarm.

National Statistical office Ministry of Information and Communication Technology. (2014). Bangkok, Thailand: Text and journal publication.

Oumlarmai, S. (2010). A Study of Relationships between Personal factors Perceived Benefits Barriersand Self-efficacy in Fall Prevention and Fall Preventive Behaviors among the Elderly living in a Community. (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Pimdee, A. (2010). Effectiveness of Health Education Progrem by Application Health Belief Model and Social Support with Paslop Dancing Exercise for Falling Prevention in Pre-Elderly Thai Female, Roi-Et Province. (Master’s Thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Research Institute and Development seniors Thailand. Report seniors Thailand 2014.Retrieved from http://thaitgri.org

Research Institute and Development seniors Thailand. Report seniors Thailand 2015. Retrieved from http://thaitgri.org

Statistical register system. (2012). The number of populations classifiled by age in Chonburi provirce. Retrieved from http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/
upstat_age_disp.php

Sukhothai Thammathirat open University. (2017). The effect of Thailand in to The elderly society. Retrieved from http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/ Lom12/05-04.html

Thiya, N. (2008). Fall Prevention Related Behavior Among Elder Patients Seeking Treatment at Female Trauma Ward of Prarnongkutklao Hopital. (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkokbank.

Wongpanitkul, K. (2012). Factors Related to Fear of Falling Among Community-Dwelling Older Adults in Kanchanaburi Province. (Master’s thesis). Burapha University, Chonburi.

Wontasong, N. (2008). Factors Related to Fall in the Fall-Risked Elderly Living in a Community. (Master’s Thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Keywords
Elderly, Fall, Belief, Fall Prevention Behavior
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
KANOKWAN MUANGSIRI, กนกวรรณ เมืองศิริ; NIPA MAHARACHPONG, นิภา มหารัชพงศ์; YUVADEE RODJARKPAI, ยุวดี รอดจากภัย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี/Factors relating the Behaviop of Fall Prevention among Elderly in Chonburi Province. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 4, p. 23-33, sep. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Factors%20relating%20the%20Behaviop%20of%20Fall%20Prevention%20among%20Elderly%20in%20Chonburi%20Province>. Date accessed: 09 feb. 2023.