แบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่างๆ Free Energy Additivity Model for Estimation Vegetable Oils Density at Various Temperatures

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Suriya Phankosol Thinnaphop Chum-in Kanit Krisnangkura

Abstract

     ความหนาแน่นเป็นสมบัติสำคัญอย่างมากต่อหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีในการไหลของมวลและความร้อน ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาแบบจำลองสำหรับประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชจากความสัมพันธ์พลังงานอิสระตามกฎควบรวมของมาร์ติน ในการศึกษาใช้ข้อมูลจากวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนและยืนยันความถูกต้องแม่นยำ สมการที่นำเสนอสำหรับประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชสามารถประมาณได้จากจำนวนอะตอมคาร์บอน () จำนวนพันธะคู่ () ของกรดไขมัน ที่อุณหภูมิต่างๆ (T) จากการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชมีค่าเบี่ยงเบน ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ -0.06%, 0.23% และ 0.9877 ตามลำดับ สำหรับการประมาณความหนาแน่นนอกช่วงอุณหภูมิ 283.15 ถึง 413.15K ที่ศึกษาอาจมีความแม่นยำต่ำลง


     Density is important in numerous chemical engineering unit operations in mass and heat flow. In this study models for estimating vegetable oils density are correlated to the Martin’s rule of free energy additivity. Data available in literatures are used to validate and support the proposed equations. The density of vegetable oils can be easily estimated from its carbon number (), number of double bonds () at different temperatures (T). The Bias, average absolute deviation and coefficient of determination (R2) in estimating of vegetable oils are -0.06%, 0.23% and 0.9877, respectively. The density outside temperature between 283.15 and 413.15 K may be possibly estimated by this model but accuracy may be lower.

References

Ceriani, R., Paiva, F. R., Goncalves, C. B., Batista, E. A., & Meirelles, A. J. (2008). Densities and viscosities of vegetable oils of nutritional value. Journal of Chemical & Engineering Data, 53(8), 1846-1853.

Sansa-ard, C., Aryusuk, K., Lilitchan, S., and Krisnangkura, K. (2011). Free Energy Contribution to Gas Chromatographic Separation of Petroselinate and Oleate Esters. Chromatography Research International, 2011.

Esteban, B., Riba, J. R., Baquero, G., Rius, A., & Puig, R. (2012). Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils. Biomass and bioenergy, 42, 164-171.

Halvorsen, J. D., Mammel, W. C., & Clements, L. D. (1993a). Density estimation for fatty acids and vegetable oils based on their fatty acid composition. Journal of the American Oil Chemists' Society, 70(9), 875-880.

Halvorsen, J. D., Mammel, W. C., & Clements, L. D. (1993b). Density estimation for fatty acids and vegetable oils based on their fatty acid composition. Journal of the American Oil Chemists' Society, 70(9), 875-880.

Martin, A. J. P. (1950). Partition chromatography. Annual Review of Biochemistry, 19(1), 517-542.

Phankosol, S., Chum-in, T., & Krisnangkura, K. (2016). Estimating the Surface Tension of Vegetable oils by Law of Free Energy Additivity. Naresuan University Journal: Science and Technology, 24(1), 82-90.

Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2014a). Estimation of Density of Biodiesel. Energy & Fuels, 28(7), 4633-4641.

Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2014b). Estimation of surface tension of fatty acid methyl ester and biodiesel at different temperatures. Fuel, 126, 162-168.

Rackett, H. G. (1970). Equation of state for saturated liquids. Journal of Chemical and Engineering Data, 15(4), 514-517.

Rodenbush, C. M., Hsieh, F. H., & Viswanath, D. S. (1999). Density and viscosity of vegetable oils. Journal of the American Oil Chemists' Society, 76(12), 1415-1419.

Rodrigues, C. E., Silva, F. A., Marsaioli, A., & Meirelles, A. J. (2005). Deacidification of Brazil Nut and Macadamia Nut Oils by Solvent Extraction: Liquid− Liquid Equilibrium Data at 298.2 K. Journal of Chemical & Engineering Data, 50(2), 517-523.

Spencer, C. F., & Danner, R. P. (1972). Improved equation for prediction of saturated liquid density. Journal of Chemical and Engineering Data, 17(2), 236-241.

Keywords
Free energy additivity; Density; Vegetable oil; Modeling
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHANKOSOL, Suriya; CHUM-IN, Thinnaphop; KRISNANGKURA, Kanit. แบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่างๆ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 26, n. 1, p. 63-71, mar. 2018. ISSN 2539-553X. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1608>. Date accessed: 09 feb. 2023.