มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์/Science Teachers’ Perspectives on and Understandings about Scientific Models

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ลฎาภา ลดาชาติ และ ลือชา ลดาชาติ / Ladapa Ladachart and Luecha Ladachart

Abstract

     แบบจำลองทางมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างและใช้แบบจำลอง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ครูต้องมีทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ และมีมุมมองที่เหมาะสมต่อการใช้แบบจำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทั้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า (ข้อมูลเชิงปริมาณ) และแบบปลายเปิด (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าความถี่และร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองประเภทเปิดเผยว่า ครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า แบบจำลองเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเป้าหมายบางอย่าง ทั้งนี้ เพื่อบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป้าหมายเดียวกันสามารถมีแบบจำลองได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคิดและวัตถุประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ และแบบจำลองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานหรือกรอบแนวคิดทางทฤษฎีใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยเปิดเผยว่า ครูมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า แบบจำลองควรเหมือนกับเป้าหมายทุกประการ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการคิดถึงแบบจำลองทางกายภาพเป็นหลัก นอกจากนี้ ครูส่วนใหญ่มี “มุมมองด้านการสอน” ต่อแบบจำลอง ครูจึงเน้นการใช้แบบจำลองเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทความวิจัยนี้เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาความเข้าใจของครู ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมี “มุมมองด้านการวิจัย” ต่อแบบจำลอง และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างและใช้แบบจำลองในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

     Models are important to scientific inquiry. Teachers should provide students with opportunities to construct and use models to develop scientific knowledge. To do so, teachers must understand scientific models and how to use them in teaching. This research investigated the perspectives on and understanding of scientific models of 41 in-service teachers. The researchers collected data using a questionnaire that contained both Likert scale (quantitative data) and open-ended (qualitative data) formats. The researchers analyzed the quantitative data by frequency and percentage, and analyzed the qualitative data by content analysis and interpretation. Based on the data, most of the teachers understood that models are constructed to represent targets to describe and explain natural phenomena; that one target can have multiple models, depending on ideas or purpose; and that models are subject to change when scientists have new evidence or theoretical frameworks. However, the research results revealed that most of the teachers misconceived that models should be the same as their target in all aspects, which might result from thinking of physical models. Moreover, most of them tended to have a “pedagogical perspective” on models. They emphasized the use of models to present scientific knowledge. This research suggests ways to develop teachers’ understanding of models, so that they can have a “research perspective” that helps them teach students to construct and use models in scientific inquiry.

References

Abd-El-Khalick, F., Boujaoude, S., Duschl, P., Lederman, N. G., Mamlok-Naaman, R., Hofstein, A., …Tuan, H. (2004). Inquiry in Science Education: International Perspectives. Science Education, 88(3), 397-419.

Anderson, R. D. (2002). Reforming Science Teaching: What Research Says about Inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1-12.

Buaraphan, K. (2009). Thai In-service Science Teachers’ Conceptions of the Nature of Science. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 32(2), 188-217.

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Indicators and Core Learning Content in Science According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Press of the Agricultural Co-operative Federation of Thailand.

Bureau of Teacher Education and Personnel Development. (2016). Coupons for Teacher Development Project. Retrieved from http://teachercoupon.net/

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gadner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Wesbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origin, Effectiveness, and Applications. Retrieved from http://www.bscs.org/sites/default/files/_legacy/BSCS_5E_Instructional_Model Executive_Summary_0.pdf

Crawford, B. A., & Cullin, M. J. (2004). Supporting Prospective Teachers’ Conceptions of Modelling in Science. International Journal of Science Education, 26(11), 1379-1401.

der Valk, T. V., van Driel, J. H., & de Vos, W. (2007). Common Characteristics of Models in Present-day Scientific Practice. Research in Science Education, 37(4), 469-488.

Faikhamta, C., & Supatchaiyawong, P. (2014). Model-Based Learning. Kasetsart Educational Review, 29(3), 86-99.

Grosslight, L., Unger, C., Jay, E., & Smith, C. L. (1991). Understanding Models and Their Use in Science: Conceptions of Middle and High School Students and Experts. Journal of Research in Science Teaching, 28(9), 799-822.

Harrison, A. G. (2001). How Do Teachers and Textbook Writers Model Scientific Ideas for Students? Research in Science Education, 31(3), 401-435.

Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (2000). A Typology of School Science Models. International Journal of Science Education, 22(9), 1011-1026.

Henze, I., van Driel, J. H., & Verloop, N. (2007). Science Teachers’ Knowledge about Teaching Models and Modelling in the Context of a New Syllabus on Public Understanding of Science. Research in Science Education, 37(2), 99-122.

Justi, R. S., & Gilbert, J. K. (2002). Modelling, Teachers’ Views on the Nature of Modelling, and Implications for the Education of Modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369-387.

Ladachart, L., & Nashon, S. (2010). Alternative Frameworks in Conceptions of Sound: A Historical Evolution. International Journal of Education, 33(2), 3-24.

Ladachart, L., Suttakun, L., & Faikhamta, C. (2013). A Critical Difference Between the Promotion of “Nature of Science” Instruction Outside and Inside Thailand. Kasetsart Journal (Social Sciences), 34(2), 269-282.

Lee, S. W., Chang, H., & Wu, H. (2015). Students’ Views of Scientific Models and Modeling: Do Representational Characteristics of Models and Students’ Educational Levels Matter? Research in Science Education, 47(2), 305-328. doi: 10.1007/s11165-015-9502-x.

Lin, J. (2013). Elementary School Teachers’ Knowledge of Model Functions and Modeling Processes: A Comparison of Science and Non-Science Majors. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(5), 1197-1220.

National Research Council. (1996). The National Science Education Standards. Washington DC.: National Academy Press.

NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington DC.: National Academy of Sciences.

Oh, P. S., & Oh, S. J. (2011). What Teachers of Science Need to Know about Models: An Overview. International Journal of Science Education, 33(8), 1109-1130.

Organisation for Economic Cooperation and Development. (2013). PISA 2015: Draft Science Framework. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Science%20Framework%20.pdf

Keywords
มุมมองและความเข้าใจ; แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์; ครูวิทยาศาสตร์; Understandings and Perspective; Scientific Models; Science Teaches
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
/ LADAPA LADACHART AND LUECHA LADACHART, ลฎาภา ลดาชาติ และ ลือชา ลดาชาติ. มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์/Science Teachers’ Perspectives on and Understandings about Scientific Models. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 149-162, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1955>. Date accessed: 14 aug. 2022.