การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการทำงานระบบเครือข่ายและอุณหภูมิห้องแม่ข่าย/The Development of Network and Server Room Temperature Monitoring System

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tanom Kongjai

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการการทำงานของระบบเครือข่ายและอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายที่สามารถเฝ้าติดตามและตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการทำงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยภาษา PHP และระบบวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ DS1820 ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอล SNMP งานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบใช้งานกับระบบเครือข่ายของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 12 เครื่อง อุปกรณ์เครือข่าย 6 เครื่องและอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย 8 เครื่อง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจสอบและแสดงผลสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดและอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ได้ อีกทั้งหากอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายสูงเกินจุดวิกฤตที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรม หรืออุปกรณ์เครือข่ายเกิดการขัดข้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายผ่านทางอีเมลเพื่อเข้าไปทำการแก้ไขให้ทันท่วงที ช่วยลดงบประมาณของหน่วยงานสำหรับจัดชื้อโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งาน อีกทั้งข้อมูลที่บันทึกยังสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา หรือนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา เช่น พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย


     The objective of this research is to develop the network and server room temperature monitoring system that can observe the server and network devices from a fault tolerance. The system is an integrated monitoring software which is developed in PHP and temperature measurement with sensor DS1820 and can transfer data with SNMP protocol. The research has been tested on the network of the Department of Computer Science, Faculty of Science, Chiang Mai University on 12 computer servers, 6 network devices, 8 wireless access points. The experimental results showed that the system can display all network device status and temperature via internet browser. If the temperature in the server room was higher than the upper critical threshold or network devices failure were detected, the system will automatically alert to the administrator with email in order to timely correct the problem. This is beneficial for the department by reducing the budget for the monitoring software. Moreover, the recorded data can be used for solution planning and learning, i.e., network access behavior.

References

Chomsiri, T. (2010). Computer & Network Security. Bangkok: Se-education.

Chotrattanaamonkit, S. (2010). A Development of Inventory System for IP Network. (Master’s Thesis). Mahanakorn University of Technology, Bangkok.

Department of Computer Technology Phatthalung Technical College. (2010). Temperature detect for server room with DS1820 digitemp and cacti (August 2015). Retrieved from http://attasit.ptl.ac.th/Jml/index. php?option=com_content&view=article&id=59:-server-ds1820-digitemp-cacti-&catid=10:2010-02-11-15-46-39&Itemid=22

Doungpamorn, T. (2013). Program check server and link internet. (Master’s Thesis). Mahanakorn University of Technology, Bangkok.

DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. (n.d.). Retrieved from http://cdn.sparkfun.com/
datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf

Gilmore, W. J. (2010). Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional (4th ed.). New York: Apress.

Information Technology Service Center Chiang Mai University. (2014). Network Monitoring System.
Retrieved from http://network.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/cmu_network_monitoring_best_practice.pdf

Jintakosonwit, P. (2012). Know the ICMP Protocol. Retrieved from http://thailandindustry.com/indust_
newweb/articles_preview.php?cid=15948

MacIntyre, P. B. (2010). PHP: The Good Parts. California: O'Reilly Media.

Munyanon, P., & Vanitchatchavan, V. (2015). Network device monitoring system and show result. DPU Graduate Studies Journal, 3(3), 1263-1270.

Noidonpri, P. (2013). PHP Web Programming with MySQL. Surat Thani: Suratthani Rajabhat University.

Puangnil, S. (2014). Server temperature detection and abnormal-alarm informing system via mobile. EAU Heritage Journal Science and Technology, 8(1), 148-154.

Saicheua, C. (2011). Temperature and moisture monitoring system with SMS alert. (Bachelor’s Thesis). Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Bangkok.

Urban, T. (2011). Cacti 0.8 Beginner's Guide. Birmingham: Packt.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
KONGJAI, Tanom. การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการทำงานระบบเครือข่ายและอุณหภูมิห้องแม่ข่าย/The Development of Network and Server Room Temperature Monitoring System. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 4, p. 149-159, sep. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/The%20Development%20of%20Network%20and%20Server%20Room%20Temperature%20Monitoring%20System>. Date accessed: 09 feb. 2023.