ความสัมพันธ์ความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์ของน้ำมันพืชกับค่าสะปอนนิฟิเคชันและค่าไอโอดีน Correlation of Density and Dynamics Viscosity of Vegetable Oils to Its Saponification Number and Iodine Value

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Suriya Phankosol Thinnaphop Chum-in Kanit Krisnangkura

Abstract

     ความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์เป็นสมบัติทางกายภาพที่สำคัญของของเหลว ความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์มีความสัมพันธ์กับจำนวนคาร์บอนอะตอม จำนวนพันธะคู่ และอุณหภูมิ ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาประมาณความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์จากค่าสะปอนนิฟิเคชัน (SN) และค่าไอโอดีน (IV) ของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่างๆ ในการศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงมาใช้ในการศึกษาและสนับสนุนเพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยำของสมการที่จะนำไปใช้ จากการศึกษาพบว่าสมการที่นำเสนอมีความง่ายต่อการนำไปใช้งานและมีความถูกต้องแม่นยำสำหรับการประมาณค่าความหนืดและความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่างๆ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์ ที่อุณหภูมิ 283.15-413.15 K มีค่าเท่ากับ 0.23 และ 7.57% ตามลำดับ สำหรับการประมาณความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์นอกช่วงอุณหภูมิ 283.15 ถึง 413.15K ที่ศึกษาอาจมีความแม่นยำต่ำลง


     Density and dynamics viscosity are important physical properties of a liquid. The density and viscosity of vegetable oils are correlated to number of carbon atoms, number of double bond(s) and temperature. In this work, an empirical approach for estimation density and dynamics viscosity of vegetable oils can be estimated by using saponification number (SN) and iodine value (IV). Data available in literatures are used to validate, and support the speculations derived from the proposed equation. The proposed equations are easy to use and the estimated density and dynamics viscosity values of vegetable oils at different temperatures agree well with the literature values. The average absolute deviation of density and dynamic viscosity of vegetable oils at 283.15-413.15 K are 0.23 and 7.57 %, respectively. The density and dynamics viscosity outside temperature between 283.15 and 413.15 K may be estimated by this model but accuracy may be lower.

References

Andrade, E. N. D. C. (1930). The Viscosity of Liquids. Nature, 125(3148), 309-310.

Ceriani, R., Paiva, F. R., Gonçalves, C. B., Batista, E. A. C., & Meirelles, A. J. A. (2008). Densities and Viscosities of Vegetable Oils of Nutritional Value. Journal of Chemical & Engineering Data, 53(8), 1846-1853.

Esteban, B., Riba, J. R., Baquero, G., Rius, A., & Puig, R. (2012). Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils. Biomass and bioenergy, 42, 164-171.

Halvorsen, J. D., Mammel, W. C., & Clements, L. D. (1993). Density estimation for fatty acids and vegetable oils based on their fatty acid composition. Journal of the American Oil Chemists' Society, 70(9), 875-880.

Krisnangkura, K. (1986). A simple method for estimation of cetane index of vegetable oil methyl esters. Journal of the American Oil Chemists Society, 63(4), 552-553.

Krisnangkura, K. (1991). Estimation of heat of combustion of triglycerides and fatty acid methyl esters. Journal of the American Oil Chemists' Society, 68(1), 56-58.

Krisnangkura, K., Yimsuwan, T., & Pairintra, R. (2006). An empirical approach in predicting biodiesel viscosity at various temperatures. Fuel, 85(1), 107-113.

Phankosol, S., Chum-in, T., & Krisnangkura, K. (2017). Dynamics Viscosity of Vegetable Oils at Various Temperatures to Its Chemical Composition. UBU Engineering Journal, 10(2), 8 pages.

Phankosol, S., Chum-in, T., & Krisnangkura, K. (2018). Free Energy Additivity Model for Estimation Vegetable Oils Density at Various Temperatures. Naresuan University Journal: Science and Technology, 26(1), 10 pages.

Phankosol, S., Chum-in, T., & Krisnangkura, K. (2016). Estimating the Surface Tension of Vegetable oils by Law of Free Energy Additivity. Naresuan University Journal: Science and Technology, 24(1), 82-90.

Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2014). Estimation of density of biodiesel. Energy & Fuels, 28(7), 4633-4641.

Quinchia, L. A., Delgado, M. A., Valencia, C., Franco, J. M., & Gallegos, C. (2010). Viscosity modification of different vegetable oils with EVA copolymer for lubricant applications. Industrial Crops and Products, 32(3), 607-612.

Rodrigues, C. E. C., Silva, F. A., Marsaioli, A., & Meirelles, A. J. A. (2005). Deacidification of Brazil Nut and Macadamia Nut Oils by Solvent Extraction:  Liquid−Liquid Equilibrium Data at 298.2 K. Journal of Chemical & Engineering Data, 50(2), 517-523.

Keywords
Saponification number; Iodine value; Density; Dynamic viscosity
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHANKOSOL, Suriya; CHUM-IN, Thinnaphop; KRISNANGKURA, Kanit. ความสัมพันธ์ความหนาแน่นและความหนืดไดนามิกส์ของน้ำมันพืชกับค่าสะปอนนิฟิเคชันและค่าไอโอดีน. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 26, n. 1, p. 88-97, mar. 2018. ISSN 2539-553X. Available at: <https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1619>. Date accessed: 09 feb. 2023.