การแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์/Processing of Dried Pineapple Glace using Solar Dryer

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วันไชย คำเสน และคนอื่นๆ / Wanchai Khamsen et al.

Abstract

     งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ โดยมีการดำเนินงาน 3 ส่วน คือ 1) พัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งและทดสอบการทำแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนและโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ 2)  ออกแบบและสร้างโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ให้สามารถถอดประกอบได้ และใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นส่วนรับรังสีแสงอาทิตย์ โดยระบบการทำงานของโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์มี 2 ระบบ คือ ระบบธรรมดา เป็นการอบแห้งสับประรดแช่อิ่มจะใช้รังสีแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการอบแห้ง และระบบอัตโนมัติ เป็นการใช้รังสีแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรดจากหลอดไฟฟ้าในการอบแห้ง และ 3) ศึกษาต้นทุนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง โดยใช้ตู้อบลมร้อนและโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ ผลการทดสอบการอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มด้วยโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ มีคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีด้านปริมาณความชื้นมีค่าที่ดีกว่า การอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน ซึ่งผลการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น อุณหภูมิภายในโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์สูงกว่าภายนอกสูงสุด 20 องศาเซลเซียส และพบว่าต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งวิธีการใช้โรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ต่ำกว่าต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งวิธีการใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนกิโลกรัมละ 498.8 บาท

     The objective of this research was to process pineapple glace drying by using solar radiator. This research consists of three parts. Firstly, developed pineapple glace process, and investigated the drying process by using tray drying and solar drying. Secondly, design and builtthe solar drying house which can be disassembled and used polycarbonate to absorb solar radiation. The drying house composed of systems: manual and automatic systems. The manual system used only solar radiation to dry products whereas the automatic system consists of solar radiation and infrared lamp to dry products. Thirdly, study on the cost of pineapple glace drying process using tray drying and solar drying. The result showed that drying pineapple glace with solar radiation had better physical quality, chemical quality and moisture content than drying with tray dryer. The temperature and moisture content in the drying house using solar radiation were determined. It was found that the temperature inside drying house was higher than outside above 20 degree celsius. Moreover, the cost of pineapple glace drying by solar radiation was lower than drying by tray dryer about 498.8 bath.

References

Hudakorn, T. (2009). A study on performance of a V-groove flat plate solar collector for a solar dryer. In the 23th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chiang Mai, Thailand.

Janchai, S. (2004). Solar crop dryers. Ministry of Energy: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Thailand.

Jareanjit, J. (2012). A Solar Dryer Technology and Its Development. KKU Research Journal, 17(1), 110-124.

Jareanjit, J., Dusamoh, Y., Detsopha, S., & Chuyin, S. (2012). A solar dryer & moisture condensing cabinet with thermosyphon heat flow. KKU Engineering Journal, 38(1), 35-42.

Ketcharean, S. (2005). The Production Technology of Fresh Pineapple Consumption of Farmers. N.P.: Department of Agricultural Extension.

Lampang Provincial Agriculture Extension Office. (2012). Lampang Crop Data 2554/2555. Lampang: Lampang Provincial Agriculture Extension Office.

Ninchuewong, T., Ekphon, A., Tirawanichakul, S., & Tirawanichakul, Y. (2012). Drying of air dried sheet rubber using hot air dryer and solar dryer for small entrepreneurs and small rubber cooperatives. Burapha Science Journal, 17(2), 50-59.

Rungsardthong, V. (2000). Food Processing Technology. Bangkok: Kink Mongkut Institute of Technology North Bangkok.

Surbkar, R. (2013). Dehydration Technology. The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 23(2), 500-512.

Taikhao, A., & Teekasap, S. (2013). Natural Convection and Forced Convection Solar Dryers. EAU Heritage Journal, 7(1), 23-31.

Keywords
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง, การทำแห้ง, การอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์, การอบแห้งด้วยลมร้อน, ต้นทุนการแปรรูป; pineapple glace, drying, solar dryer, tray dryer processing cost
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
WANCHAI KHAMSEN ET AL., วันไชย คำเสน และคนอื่นๆ /. การแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์/Processing of Dried Pineapple Glace using Solar Dryer. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 2, p. 122-130, may 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1784>. Date accessed: 03 july 2020.