ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา The Effects of Applying PISA Lesson on Mathematical Process Skills of Elementary Students

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wichai Panichsuay Sumon Waiboonya Pacharaporn Suphkit Ratanaporn Loungkeaw

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียน 12 โรงเรียน จำนวน 915 คน เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 6 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียน PISA 2) คู่มือครูการใช้บทเรียน PISA เสริมการสอนคณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้บทเรียน PISA เสริมการเรียนคณิตศาสตร์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ใช้บทเรียน PISA เสริมการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Matched-Pairs Dependent t-test ค่าร้อยละ และค่าความถี่ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังใช้บทเรียน PISA สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าบทเรียน PISA ที่ใช้เสริมการเรียนคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ และต้องการใช้บทเรียน PISA อีกในปีการศึกษาต่อไป 3) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าบทเรียน PISA มีความน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น และเหมาะที่จะนำมาใช้เสริมการสอนคณิตศาสตร์ทุกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา


คำสำคัญ: บทเรียน PISA  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์


     The purpose of this study is to discover the effects of applying Pisa Lesson on the mathematical process skills elementary students. The participants of the study were Grade 4 students in Academic Year 2016. Purposive sampling was employed to 915 students from 12 schools, 6 school in Bangkok and the other 6 in the regional part. The research instruments were: 1) PISA Lesson; 2) Manual of applying PISA Lesson in teaching mathematics; 3) a survey of students’ opinions on using PISA Lesson in learning mathematics; and 4) a survey of teachers’ opinions on using PISA Lesson in teaching mathematics to the sample group of students. The data analysis employed matched-pairs dependent t-test, percentage, and frequency. The results of the studies were found as follows: 1) the mathematical process skills of the students who have used PISA lesson were significantly higher (0.05); 2) most of the students agreed that PISA lesson applying in mathematics was interesting and desired to study mathematics with PISA lesson in the next academic year; and 3) most of the teachers who used PISA lesson in their teaching mathematics agreed that is was interesting and helped students be able to apply mathematical skills into daily life better, and it should be applied into teaching mathematics in every primary grade.


Keywords: PISA Lesson, Mathematical Process Skills

References

Bartlett, J. (2014). Becoming an Outstanding Mathematics Teacher. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Branca, N. A. (1980). Problem Solving as a Goal, Process and Basic Skill. In S. Krulik, & R. E. Reys (Eds.), Problem Solving in School Mathematics (pp. 3-22). Reston, Va: National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).

Briggs, M. J., & Davis, S. (2008). Creative Teaching: Mathematics in the Early Years and Primary Classroom. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Clainin, S. (2015). Mathematics Education of Thai School: Development–Effect–Present Recession. Bangkok: The Institute for the Promotion of Teaching and Technology (IPST).

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2009). The Systematic Design of Instruction. New Jersey: Pearson Education.

Donaldson, G. (2012). An Introduction to Mathematics. In P. Driscoll, A. Lambirth, & J. Roden (Eds.), The Primary Curriculum: A Creative Approach. London: Sage.

Haylock, D., & Thangata, F. (2007). Key Concepts in Teaching Primary Mathematics. California: Sage.

Kennedy, L. M., Tipps, S., & Johnson, A. (2008). Guiding Children’s Learning of Mathematics (11th ed.). California: Thomson Wadsworth. Retrieved from http://deti-bilingual.com/wp-content/uploads/2014/06/
eonard-M.-Kennedy-Steve-Tipps-Art-Johnson-Guiding-Childrens-Learning-of-Mathematics-11th-Edition-Wadsworth-Publishing-2007.pdf

Khammani, T. (1992). The Developing of Thinking Process (Document 2): New Approach to Research Study of Nursing. Bangkok: Faculty of Nursing, Chulalongkorn University.

LeBlanc, J. F. (1977). You Can Teach Problem Solving. The Arithmetic Teacher, 25(2), 16-20. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/41190277?seq=1#metadata_info_tab_contents

Lester, F. K. (2003). Teaching Mathematics through Problem Solving Prekindergarten–Grade 6. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.

Molina, C. (2012). The Problem with Math is English. San Francisco: Jossey–Bass Teacher.
National Institute of Educational Testing Service. (2017). Annual Report 2016. Bangkok: National Institute of Educational Testing Service.

Orlich, D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Trevisan, M. S., & Brown, A. H. (2009). Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction (9th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Panichsuay, W. (2012). How to Teach the Child to be Good at Problem Solving (2nd ed.). Bangkok: Institute of Academic Development.

Panichsuay, W., Waiboonya, S., Suphkit, P., Loungkeaw, R., Choondee, A., Chanapai, K., & Noimai, C. (2017). The Effects of Using PISA Lesson Instruction on the Ability of Mathematical Process Skills of Elementary Students. (Phase 1) (Research report). Bangkok: Graphic Site, Suandusit University.

Pipithkul, Y. (1987). Teaching Mathematics. Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.

PISA THAILAND. (2009). Learning Quality of Thai Students: Synthesise the International Student Assessment PISA 2006 & TIMSS 2007. Bangkok: Seven Printing Group.

PISA THAILAND. (2013). Assessment of PISA 2012 Mathematics, Reading and Science Conclusion for Administrator. Bangkok: Advance Printing.

PISA THAILAND. (2014). Examples of Mathematics Test PISA 2012. Bangkok: V. J. Printing.

Polya, G. (1985). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Roe, B. D., & Smith, S. H. (2012). Teaching Reading in Today’s Elementary Schools (11th ed.). Belmont, Calif: Wadsworth, Cengage Learning.

Scusa, T. (2008). Five Processes of Mathematical Thinking. Summative Projects for MA Degree, 38. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=mathmidsummative

The Institute for the Promotion of teaching Science and Technology (IPST). (2018a). Conclusion PISA 2015. Retrieved from http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER056/GENERAL/DATA00
00/00000070.PDF

The Institute for the Promotion of teaching Science and Technology (IPST). (2018b). Curriculum Handbook Group of Mathematics. Retrieved from http://math.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2015/PDF/Curriculum
%202551.pdf

Tucker, K. (2014). Mathematics through Play in the Early Years (3rd ed.). New Delhi: Sage Publications.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Lovin, L. H., & Bay-Williams, J. M. (2014). Teaching Student–Centered Mathematics: Developmentally Appropriate Instruction for Grade 3–5 (Volume II) (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education.

Zuber-Skerritt, O. (2001). Action Learning and Action Research: Paradigm, Praxis and Programs. In S. Sankara, B. Dick, & R. Passfield (Eds.), Effective Change Management through Action Research and Action Learning: Concepts, Perspectives, Processes and Applications (pp. 1-20). Southern Cross University Press, Lismore, Australia. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.5871&rep=rep1
&type=pdf

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PANICHSUAY, Wichai et al. ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 12, n. 3, p. 133-160, july 2019. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-3-2019-133-160>. Date accessed: 09 apr. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2019.30.