ภาพอนาคตของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและแนวทางการบริหารจัดการปรับตัว ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา: ภาวะโลกร้อน A Future Scenario of Oil Palm throughout Thailand and Adjustment Management Guidelines for Oil Palm Farmers: A Case Study of Global Warming

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kanchanik Kumnerdpetch

Abstract

     บทความวิจัยเรื่องภาพอนาคตของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและแนวทางการบริหารจัดการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา: ภาวะโลกร้อน เป็นงานวิจัยผสมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มและการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตเพื่อสร้างภาพอนาคตแล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาและงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจ พบว่า
     1) ภาพอนาคตของปาล์มน้ำมัน ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2558-2562) จำนวน 4 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 อาศัยบุญเก่า เป็นภาพเกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมันในระดับต้นน้ำเป็นสินค้าขั้นปฐมให้แก่ลานเทรวมทั้งใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบเดิม ภาพที่ 2 บาปซ้ำกรรมซัด เป็นภาพเกษตรกรจะมีความเสี่ยงมาก เนื่องจากผลิตในระดับต้นน้ำเป็นสินค้าขั้นปฐมให้แก่ลานเท และยังใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบเดิมซึ่งท้ายที่สุดเกษตรกรจะขายที่ดินแล้วทำอาชีพอื่นหรืออาจปลูกพืชอื่นแทนการปลูกปาล์มน้ำมัน ภาพที่ 3 สู้แล้วรวย เป็นภาพเกษตรกรยอมรับการผลิตตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพ โดยมีการกำกับดูแลการจัดการสวนที่ดีและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภาพที่ 4 สดใส ยั่งยืน เป็นภาพเกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและใช้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันรวมทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันปาล์ม
     2) แนวทางการบริหารจัดการปรับตัวของเกษตรกรควรได้รับความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีและปลูกด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนช่วยฟื้นฟูสภาพดินในระยะยาวและยังสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ในอนาคต


คำสำคัญ: ภาพอนาคตของปาล์มน้ำมัน  แนวทางการบริหารจัดการปรับตัว  ภาวะโลกร้อน


     The research on the Future Scenario of Oil Palm in Thailand and Adjustment Management Guidelines of Oil Palm Farmers: A Case of Global Warming was studied by utilizing mixed methods. The first is the qualitative research emphasizing content analysis by using in-depth interview, focus group and the foresight research to create scenario planning. The other is the qualitative research using the survey method. Results of the study were revealed as follows:
     1) There are four scenarios likely to occur in the next five years (2015-2019): (1) Previous Good Deeds, representing farmers who suffered from droughts and floods; (2) One Hardship Piling on Another, representing farmers who take a risk as they sell oil palm as primary goods to the palm yard and use the same variety of oil palm that affect their subsistence in terms of changing their occupation or growing other plants to replace oil palm; (3) Fight until Getting Rich, showing farmers who are willing to grow oil palm with standard production following the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) standards for Bio-energy controlled by good plantation management and environmental preservation; and (4) Bright and Sustainable Future, describing farmers who grew oil palm following RSPO standards, including applying a suitable variety that has high yield per rai. The support system could be technology in oil palm planting and other processing products.
     2) Adjustment Management Guidelines were given for the appropriate fertilizing and growing method in a friendly environment, including gaining RSPO standards which help restore soil in a long term. Eventually, it will help farmers be able to sell carbon credit in the future.


Keywords: Scenario of Oil Palm, Adjustment Management Guidelines, Global Warming

References

Best, E. (2013). An Introduction to Scenario Thinking. Retrieved from http://ericbestonline.com/wordpress/
wp-content/uploads/2013/03/An-Introduction-to-Secnario-Thinking.pdf

Chinwanno, S. (2012, August 29). Global Warming, Climate Change and Adaptation in the Future. Retrieved from http://www.tccnclimate.com/เอกสารวิชาการ/ในประเทศ/item/802-ภาวะโลกร้อนและการปรับตัว

Decharin, P. (2003). Retooling the New Strategy. Bangkok: Ha Sun Printing.

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. (2012, July 4). Sustainable Palm Oil Production Certification RSPO for Small Farmers. Retrieved from http://www.ryt9.com/s/expd/1438316

Fuller–Love, N., Midmore, P., Thomas, D., & Henley, A. (2006). Entrepreneurship and Rural Economic Development: A Scenario Analysis Approach. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(5), 289–305. Retrieved from https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/1355255061068765
5, https://doi.org/10.1108/13552550610687655

Jaismut, P., Benchasri, S., Pruthikanee, P., Sanputawong, S., & Simla, S. (2015). Study of Sustainable Oil Palm Production by the Standard of Roundtable on Sustainable Palm Oil in Krabi Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 43(SUPPL. 1), 1013-1019. Retrieved from https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P104%
20Ext_06.pdf&id=1972&keeptrack=5

Ministry of Natural Resources and Environment. (2010). Introduction to Climate Change. Bangkok: Thai Effect Studio.

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency. (2012). Disaster Risk Assessment and Thailand Food Security. Bangkok: National Science and Technology Development Agency, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.

Office of Agricultural Economics. (2014a). Agricultural Statistics of Thailand 2013. Retrieved from http://
www.oae.go.th/download/download_journal/yearbook56.pdf

Office of Agricultural Economics. (2014b). Information of Commodity Agricultural Economics 2014. Bangkok: National Office of Buddhism. Retrieved from http://www.oae.go.th/view/1/เอกสารเผยแพร่ย้อนหลัง/TH-TH

Office of Agricultural Economics Region 1-11, Office of Agricultural Economics. (2013). Greenhouse Gas Emissions from Oil Palm in Thailand. Retrieved from http://www.oae.go.th/download/research/2557/Gas_
From_palm_Thailand56.pdf

Office of Agricultural Economics Region 8, Office of Agricultural Economics. (2014). Greenhouse Gas Emissions from upper Southern Oil Palm Plantations. Retrieved from http://zone8.oae.go.th/index.php/2014-06-11-06-24-31/research/86-greenhouse-gas-emissions-from-oil-palm

Sae-Jiu, N. (2000). Scenarios of Home Schooling in Bangkok Metropolis. (Master’s thesis). Chulalongkorn
University, Bangkok.

Satsue, P., & Phitthayaphianant, P. (2015). Farmer’s Decision on Paddy Field under Oil Palm Plantation in Krasaesin District, Songkhla Province. SKRU Academic Journal, 8(1), 81-96. Retrieved from http://regis.
skru.ac.th/web/skrujournal/journal8-1/8.pdf

Srisuwan, P. (2011, May 10). Palm Stepped or Lost. Retrieved from http://www.web.greenworld.or.th/
columnist/green-news/1273

Thieanphut, D. (2008, March 24). Scenario Analysis. Retrieved from https://www.bloggang.com/mainblog.
php?id=dnt&month=24-03-2008&group=40&gblog=14

Wongwai, W., Yotharath, S., Jaithoeng, A., Phanchaisri, K., Bumpenyoo, W., Keawsrida, W., Choengaksorn, C., & Chaimongkol, N. (2017). Study on Oil Palm Cultivation Management of Farmer in the Upper North (Research report). Bangkok: Department of Agriculture. Retrieved from http://www.doa.go.th/research/
attachment.php?aid=2509

Working Group 1: Scientific Basic of Climate Change, The Thailand Research Fund. (2011). Thailand's First Assessment Report on Climate Change 2011. Bangkok: Wiki. Retrieved from https://www.trf.or.th/index.php?
option=com_content&view=category&id=188&Itemid=262&option=com_content&view=category&id=188&Itemid=262

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
KUMNERDPETCH, Kanchanik. ภาพอนาคตของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและแนวทางการบริหารจัดการปรับตัว ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา: ภาวะโลกร้อน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 92-105, dec. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-4-2018-92-105>. Date accessed: 06 july 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.23.