การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ A Development of Instructional Model to Enhance Critical Writing Ability

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Supattra Saritchasombat Nirat Jantharajit

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน รวม 24 ชั่วโมง 2) แบบฝึกความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณท้ายหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วย 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 76.81/75.14 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) และ (2) ความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ


     The purposes of this research were: 1) to develop an instructional model based on reasoning approach and reflective thinking in Thai language for enhancing critical writing ability of Grade-6 students with the establishment of efficiency criterion of 80/80; and 2) to compare an ability in critical writing of the students before and after learning with the instructional model. The sample for implementing the learning management model was a group of 40 Grade-6 students in Ban Chiang Yuen school, Chiang Yuen District, Mahasarakham Province, in the academic year 1/2016, obtained by using a cluster random sampling technique. The research instruments were consisted of; 1) 12 lesson plans of the instructional model for 24 hours; 2) four units of learning activities for critical writing ability engagement; and 3) three items of a subjective test for assessing critical writing ability. The statistics used for analyzing data were percentage, mean and standard deviation. The t-test (Dependent and Independent samples) was used for testing hypothesis and analyzing qualitative data together with narrative presentation. The research results were revealed as follows; 1) The instructional model to enhance critical writing ability of Grade-6 students had an efficiency of 76.81/75.14, lower than the criterion establishment of 80/80; and 2) The students who learned with the developed instructional model had higher critical writing ability in Thai, at .05 of significance.


Keywords: Instructional Model, Critical Writing

References

Billups, N. Z. (2006). An Analysis of the Impact of the America’s Choice Program on Critical Thinking and Writing Skills of Selected Fifth Grade Students. (Doctoral dissertation). Fielding Graduate University, Santa Barbara, CA.

Bloom, M., Fischer, J., & Orme, J. G. (2009). Evaluating Practice: Guidelines for the Accountable Professional (6th ed.). Boston, MA: Pearson Higher Education.

Carbone, P. M. (2009). Investigating a Critical Writing Pedagogy: Implications for Classroom Practice. (Doctoral dissertation). University of Southern California, Los Angeles.

Duncan-Andrade, J. M. R., & Morrell, E. (2008). The Art of Critical Pedagogy: Possibilities for Moving from Theory to Practice in Urban Schools. New York: Peter Lang.

Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed (30th ed.). New York: Continuum.

Joyce, B. R., & Weil, M. (2011). Models of Teaching (7th ed.). Boston: Pearson Education.

Lane-Patrice, L. A. (2013). Enhancing Critical Thinking, Writing and Disposition Preparedness Amongst Four-Year University Teacher Education Students. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.3590536).

Lertnaronk, A. (2017). The Development of a Thai Learning Model by Using Creativity Based Learning (CBL) on Writing for Pratomsuksa III Students. Journal of Educational Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 17(1), 100-109.

Luke, A., & Freebody, P. (1997). Critical Literacy and the Question of Normativity: An Introduction. In
S. Muspratt, A. Luke, & P. Freebody (Eds.), Constructing Critical Literacies: Teaching and Learning Textual Practice (pp. 1-18). Cresskill, HJ: Hampton Press.

Lunsford, A. A., Ruszkiewicz, J. J., & Walters, K. (2007). Everything's an Argument (4th ed.). Boston: Bedford/St. Martin's.

McLaughlin, M., & DeVoogd, G. L. (2004). Critical Literacy: Enhancing Students’ Comprehension of Text. New York: Scholastic.

Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand.

Nasir, N. S., & Hand, V. M. (2006). Exploring Sociocultural Perspectives on Race, Culture, and Learning. Review of Educational Research, 76(4), 449-475.

Sanford, B. (1988). Writing Reflectively. Language Arts, 65(7), 652-657.

Sangkrai, T. (2017). Development of a Thai Instructional Model for Critical Reading Ability Promotion for Sixth Grade Students. Dramatat Journal, 17(1), 45-57.

Weingartner, J. A. (2008). From Teachers’ Perspective: Implementation of Literacy Materials in Middle School Science. (Doctoral dissertation). George Mason University, Fairfax, VA.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SARITCHASOMBAT, Supattra; JANTHARAJIT, Nirat. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 75-85, dec. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-4-2018-75-85>. Date accessed: 25 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.22.