การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ / Organization Change Management for Accommodating Chinese Travellers: A Case Study of 4 Stars Hotels, Tambon Chang Klan, Chiang Mai Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

อรัญญา โคเซนติโน และเทียน เลรามัญ / Aranya Cosentino and Taien Layraman

Abstract

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงแรมและพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test และ F-test
     ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก จำนวนพนักงานโรงแรม และจำนวนลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาพักเมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ในปีที่ผ่านมาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการวางแผนในการบริหารเปลี่ยนแปลงโรงแรมและการดำเนินการตามแผนการบริหารเปลี่ยนแปลงของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่แตกต่างกัน
     ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงแรมมีการวางแผนในการบริหารเปลี่ยนแปลงของโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน การดำเนินการตามแผนการบริหารเปลี่ยนแปลงของโรงแรม พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ การสื่อสารภายในองค์กร การมอบหมายความรับผิดชอบและการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ
     ข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน และสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสาร และควรมีการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหรือกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

      The objective of this study was to explore the organization change management for accommodating Chinese traveller. Data was collected by a set of questionnaires with a management team of 4 star hotels in Tambon Chang Klan, Chiang Mai Province, using a method of purposive sampling. Data was analyzed by statistic of frequency, mean, standard deviation and hypothesis test of t-test and F-test.
     Hypothesis test result of statistic significant at level of 0.05 found that the sample group of hotel that had amount of rooms, hotel staff and Chinese client occupied, when compare to traveller in other nationality in previous year, had the rate of opinion to hotel change management and to proceed along the plan of hotel change management plan in order to accommodate Chinese traveller, were not different.
     The result was found that the executive hotel management overall opinion about changing hotel management was rated as high level. The procedure of the hotel change management found that hotel’s executive staff had the overall opinion to proceed along the plan of hotel change management plan in high level. Opinion of proceed as plan of hotel change management in culture change of the organization in highest level, subordinate was communication within organization, responsibility assignment and to win over the change resistant.
     Based on the studies it is suggested that people in the organization should be encouraged to study Chinese language and learn more about Chinese culture. In order to gain a better understanding about the behavior of Chinese tourists and to enhance the communications with them. This will help reducing problems of miscommunication while there should be a plan or policy to manage strategies for organizational changes to meet the operational needs of Chinese tourists and to be on the same page with the modern world.

References

Eakprathomsuk, Y. (2012). Hits Over! The Xiamen Tourism selected to travel at Thailand the most in this summer. Retrieved from http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=464&ID=11087

Intarachote, P. (2010). The Role of Change Management Process and Corporate Culture in Change Management Program in Small and Medium Enterprises. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

Mekjumroen, P. (2008). Change management. Bangkok: Expernet.

Nethirangsiwatchara, A., & Wichian, A. (2008). Factors influencing the choice of hotel services and accommodation in Nakhon Ratchasima. (Bachelor degree). Nakhon Ratchasima University, Nakhon Ratchasima.

Phirasant, J., Charmpoonod, N., & Watanaprasit, N. (2015). Development Path to Participatory Community Along the Road. Royal Land No.12 (Phitsanulok-LomSak). Journal or Community Development Research (Humanities and Social Sciences). 8(3): 93-103.

Pusuwan, K. (2014). Reactively Adaptation, Aggressive Catching Up Chinese Tourist. Retrieved from https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_89.pdf

Sombutnanthana, A. (2012). The travel behavior of Chinese tourists traveling in Thailand. (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Yavirach, N. (2013). Managing change and organization development. Bangkok: Chulalongkorn University Book Center.

Yossyingyong, K. (2005). Strategic organization change & development planning. Bangkok: Misterkopy.

Rattanawong, P. (2007). The performance of a team that has success in change management of commercial banks in Thailand. (Master’s thesis). Mahasarakham University, Mahasarakham.

Keywords
การบริหารการเปลี่ยนแปลง นักท่องเที่ยวชาวจีน โรงแรมระดับ 4 ดาว; Organization Change Management, Chinese Traveller, 4 Stars Hotel
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
ARANYA COSENTINO AND TAIEN LAYRAMAN, อรัญญา โคเซนติโน และเทียน เลรามัญ /. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ / Organization Change Management for Accommodating Chinese Travellers: A Case Study of 4 Stars Hotels, Tambon Chang Klan, Chiang Mai Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 1, p. 101-110, mar. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1724>. Date accessed: 06 july 2020.