ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน Creativity Assessment System and Instructional Support System to Improve Creative Thinking with Project-based Learning

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Naruetep Suwantada Charun Sanrach

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ได้รับความร่วมมือจาก Creative Center, Drexel University's School of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับอนุมัติให้ใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยแปลจากต้นฉบับของ Fredricka K. Reisman. เป็นแบบทดสอบที่ต่อยอดจาก Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) ที่นิยมใช้ในการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ มีความแม่นยำ และสามารถบ่งชี้ถึงตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินผล โดยผลคะแนนที่ได้จะแสดงตามดัชนีชี้วัดความคิดสร้างสรรค์ รวม 11 ด้าน ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความสอดคล้องและประเมินคุณภาพของระบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อใช้เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละด้านของผู้เรียน ร่วมกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาทั่วไป และเพื่อใช้ร่วมกับระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น
     ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศได้ประเมินการแปลแบบวินิจฉัยความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมด 40 ข้อ สรุปได้ว่า มีความสอดคล้องกับต้นฉบับทุกข้อ คิดเป็น 100% และผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น จำนวน 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.15) กล่าวได้ว่า ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้วัดผลได้จริงเมื่อเทียบเคียงกับต้นฉบับ และประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


คำสำคัญ: ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน


     This research aims to develop the Creativity Assessment System and Instructional Support System to Improve Creative Thinking with Project-based Learning. The creative thinking assessmentsystemis developed with the cooperation of Creative Center at Drexel University’s School of Education in the United States of America. In this research, researcher is allowed to use Reisman Diagnostic Creativity Assessment (RDCA)with permission of Fredricka K. Reisman, Ph.D., the RDCA developer, by translating the original version into Thai and applying it to the development of creative thinking assessment system. The RDCA is built on the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), a popular and accurate assessment to evaluate level of creativity. For the RDCA, it can not only assess creative thinking accurately, but also automatically identify creative thinking indicators with no need to request for scores or evaluation result from creative thinking expert.  The score result of RDCA will be displayed into11 areas of indicators. The developed creative thinking assessment system is tested by many evaluation and foreign language specialists. The instructional support system for an enhancement of creative thinking through project-based learning is another system developed with the aim to use in the development of students’ creative thinking in different areas together with the creative thinking assessment system.


     The research finding shows that the content of all 40 indicators of creative thinking assessment system, examined by evaluation and foreign language specialists, is correctly translated and can be used practically with the equivalent scores of 100 percent.For the effectiveness of the system evaluated in 4 areas, the mean score is at the highest level (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.15). Therefore, it can be concluded that the creative thinking assessment system can be used practically and effectively as well as the original system. The instructional support system for an enhancement of creative thinking through project-based learning can also be utilized as an effective tool for instruction.


Keywords: creative thinking assessment system,  project-based learning,  instructional support system , creative thinking

References

Boonma, S. (2013). The Development of Programmed Instruction for Remedial Teaching in Mathematics on System of Integer Numbers for Mathayomsuksa I Students. Research and Statistics in Education Graduate School, Naresuan University, Phitsanulok.

Fields, Z. (2013). A Theoretical Model to Measure Creativity at a University. Journal of Social Sciences, 34, 47-59.

Jarernwongsak, K., (2010). Creative Thinking. Bangkok, Thailand: Success Media.

Klawans, M. (2014). Enhancing Creativity in Engineering and Engineering Technology Students. Drexel University School of Public Health, USA.

Munro, J. (2011). Insights into the creativity process: The components of creativity. The Centre for Exceptional Learning and Gifted Education at the University of Melbourne, Australia.

Reisman, K. F. (2015). About RDCA. Drexel. Retrieved from http://drexel.edu/soe/faculty-research/research-initiatives/rigee/about-RDCA

Sternberg, J. R. (1998).The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives. Yale University, United States.

Suwantada, N., & Sanrach, C. (2016). A Framework ofInstruction that promote Creative Thinking through Project Base Learning framework for Higher Education students. The 13th National Kasetsart University Kanphaeng Saen Conference: Bangkok.

Tanyatorn, R. (2015). Why do the world practice creative skill?. Retrieved From http://www.creativity center.co.th/detail-knowledge.php?id=27

Tatanarm, P. (2013). The Development of Display Management System from Desktop Browser to Smartphone Browser. King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok.

Tiantong, M. (2002). Courseware design and development for CAI. King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok: Bangkok.

Keywords
King Mongkut's University of Technology North Bangkok,
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SUWANTADA, Naruetep; SANRACH, Charun. ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 26, n. 2, p. 58-66, june 2018. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1870>. Date accessed: 03 july 2020.