Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wittawat Jitpewangarm / วิทวัส จิตต์ผิวงาม

Abstract

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งไต หรือ renal cell carcinoma อุบัติการณ์พบได้ ร้อยละ 3.8 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลก ร้อยละ 90 ของเนื้องอกที่ไตเป็นมะเร็งไต และร้อยละ 80 ของมะเร็งไตมักเป็นชนิด clear cell มะเร็งไตสามารถจำแนกได้เป็น 4 ชนิดที่พบได้บ่อย ตามการวินิจฉัย
จากลักษณะทางพยาธิสภาพ (histological diagnosis) คือ 1) Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) ร้อยละ 70-80 2) Papillary renal cell carcinoma (pRCC) ร้อยละ 7-15 และ 3) Chromophobe renal cell carcinoma (chRCC) ร้อยละ 5-10 4) Oncocytoma น้อยกว่าร้อยละ 5 ในอดีตมะเร็งไตจัดเป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี จากการพัฒนาในด้านพยาธิกำเนิด (oncogenesis) และ
ชีวะโมเลกุลในด้านมะเร็ง ทำให้ในปัจจุบัน นักวิจัยพัฒนายาเพื่อรักษามะเร็งไตระยะลุกลามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง (targeted therapy) ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของ VEGF (vascular endothelial growth factor) ได้แก่ Sorafenib, Sunitinib, Axitinib, Pazopanib และยาในกลุ่มแอนตี้บอดี (Bevacizumab) หรือ ยับยั้งการทำงานของ mTOR (mammalian target of rapamycin) ได้แก่ Everlorimus, Temsolorimus ซึ่งมีการผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ใน
ทั้งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยมี อีกทั้งกำลังรอการอนุมัติอีกจำนวนมาก ทำให้อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย
ที่เป็นมะเร็งระยะท้ายหรือลุกลามดีขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิมคืออินเตอร์เฟียรอน (IFN) หรือ อินเตอร์ลิวคิน (IL) ผลข้างเคียงของการรักษา ส่วนใหญ่ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ผื่น มือและเท้าเปื่อย ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่า พบว่ายายังมีราคาสูงเกินไป

 

คำสำคัญมะเร็งไตชนิดใส การรักษาระยะแพร่กระจาย ยาที่ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง  

 

Abstract

Renal cell carcinoma (RCC) accounts for 3.8 % of all malignancies in the world and approximately 90% of renal tumors are RCC, most common (80%) of these are clear cell renal cell carcinoma (ccRcc). Other less common cell types include papillary (pRCC), 7-15% Chromophobe (chRCC) 5-10%, and oncocytoma less than 5%. For the past, treatment in this group were really poor prognosis. Due to a better understanding oncogenesis and molecular pathway abnormalities, researchers now recognise new treatment in RCC. The distinct molecular pathway abnormalities demonstrated by these novel variants may provide new
therapeutic targets. During the last ten years, there have been many other active drugs approved for the treatment of metastatic kidney cancer. Vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy is the currently standard treatment for advanced and metastatic renal cell carcinoma (RCC). This led to the development of VEGF signaling pathway inhibitors which have been shown to benefit patients in randomized phase III clinical trials. Currently, there are atleast 6 angiogenesis inhibitors approved by the United States Food and Drug Administration (FDA) and Thai FDA for treatment of advanced and metastatic RCC; four VEGFR targeted tyrosine kinase inhibitors (TKIs), including sorafenib, sunitinib, axitinib and pazopanib, and one anti-VEGF monoclonal antibody, bevacizumab and 2 mTOR inhibitor, everlorimus, temsolorimus. These new treatment approaches that provide greater efficacy and better tolerability than the previous standard of care, cytokine therapy with interleukin-2 or interferon-α.The most side effect were fatigue, rash, hypertension and hand foot syndrome. However, the cost of treatment with Targetd therapies and mTORs inbibitor were too expensive for our country in economic study model.

 

Keywords: Advanced renal cell carcinoma, Clear cell, Systemic treatment, targeted therapy


Keywords
Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype), มะเร็งไตชนิดใส การรักษาระยะแพร่กระจาย ยาที่ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง Advanced renal cell carcinoma, Clear cell, Systemic treatment, targeted therapy
Section
Review Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
วิทวัส จิตต์ผิวงาม, Wittawat Jitpewangarm /. Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, p. 1-15, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1141>. Date accessed: 06 june 2020.