การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Environmental Impact Assessment and Quality of Life of Communities around Landfill Site: A Case Study of Tha Pho Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Supawadee Noinumsai Dechatorn Sangkam Piyada Wachirawongsakorn

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในเชิงบวกและเชิงลบในด้านสุขภาพทางกาย ด้านสุขภาพทางจิตใจ และด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 228 คน จาก 8,657 ครัวเรือน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจ และเศรษฐกิจสังคมในชุมชนปัจจุบันเหมือนกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นร้อยละ 46.10, 44.3, 82.00 และ 79.20 ตามลำดับ ซึ่งผลกระทบเชิงลบในภาพรวมจัดอยู่ในระดับน้อย โดยได้รับผลกระทบเชิงลบทางด้านสุขภาพทางกายมากที่สุด (= 1.33 ± 0.17) รองลงมา คือ ผลกระทบด้านสุขภาพทางจิตใจ (= 1.12 ± 0.56) และผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม (= 1.09 ± 0.19) ตามลำดับ สำหรับผลกระทบเชิงบวกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนได้รับผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด (= 1.89 ± 0.23) รองลงมา คือ ด้านสุขภาพทางจิตใจ (= 1.86 ± 0.82) และด้านสุขภาพทางกาย (= 1.68 ± 0.19) ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป ดังนั้นเทศบางเมืองนครพิษณุโลกควรเพิ่มการดำเนินในการวางแผนป้องกันและควบคุมปัญหาดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  คุณภาพชีวิตของชุมชน  คุณภาพชีวิต  สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอย


     The research aims to assess the positive and negative environmental and life quality (physical, mental and social health impacts) impacts of communities around landfill site of Tha Pho Sub-district, Muang district, Phitsanulok Province. The random representative samples of 228 affected representatives from 8,657 households were investigated. A questionnaire was used as a data collection instrument. The results showed that most people expressed the opinion that the current environment, physical health, mental health and social health in community were the same as in the past five years, 46.10%, 44.30%, 82.00% and 79.20%, respectively. The overview of negative impacts was at low level, with the highest negative impact on physical health (= 1.33 ± 0.17), followed by mental health impact (= 1.12 ± 0.56) and economic and social impact (= 1.09 ± 0.19), respectively. For the overview of positive impacts was at medium level, people were most positively affected by economically and socially impact (= 1.89 ± 0.23), mental health impact (= 1.86 ± 0.82) and physical health impact (= 1.68 ± 0.19), respectively. The data was intended to be a resource for the guideline on developing community and managing solid waste. The Phitsanulok Municipality should increase the control and prevention plan of those problems in order to reduce the potential environmental impacts and life quality in communities around landfill site in the future.


Keywords: Health Impact Assessment, Quality of Life of Community, Quality of Life, Landfills Site, Solid Waste

References

Baipo, W. (2013). Social and Environmental Impacts on Community from Integrated Waste Management Middle Zone, Pha Thung Noi Village, Doisaket District, Chiang Mai Province. Rajabhat Chiangmai Research Journal, 14(2), 61-71.

Bich, T. H., Quang, L. N., Ha, L. T. T., Hanh, T. T. D., & Guha-Sapir, D. (2011). Impacts of Flood on Health: Epidemiologic Evidence from Hanoi, Vietnam. Global Health Action, 4(6356), 1-8. DOI: 10.3402
/gha.v4i0.6356

Boonjun, S., & Phetphum, C. (2018). Factors Affecting Behavior in Solid Waste Separation among Housewives in Bung Phra Sub District, Muang District, Phitsanulok Province. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 12(1), 180-190. Retrieved from https://tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/
article/view/119491

Buatongjun, A. (2007). Life Quality Impacts of Communities near Roi Et Municipality’s Solid Waste Disposal Site. (Master’s thesis). Mahasarakham University, Mahasarakham.

Chayakul, K. (2010). Health and Environmental Impacts from Solid Waste Management: A Case Study of Solid Waste Management of the Khlong Sam Administrative Organization in Khlong Luang Sub-District, Pathum Thani Province. EAU Heritage Journal, 2(1), 154-165.

Chirawatkul, A. (2005). Biostatistics for Health Science Research (3rd ed.). Khon Kaen: Faculty of Public Health, Khon Kaen University.

Community Development Department, Ministry of Interior. (2016). List of Villages and Household Registration. Retrieved from https://apps2u.cdd.go.th/phitsanulok/bmn/2559/Quality-Life/ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านที่จัดเก็บ/ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน-เขตชนบท.pdf

Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment. (2017). Open the Reports of Pollution Control Department on “Pollution 2016”; 1.9 Thousand Tons of Solid Waste Increasing, Hazardous Waste Generated for More Over 3.5 Million tons, 23% of Poor Water Resource Quality, 3 Sites of Critical Levels on Air Pollution. Retrieved from http://www.environnet. in.th/archives/4109

Imnamkhao, W. (2006). Quality of Life of the People Living Near the Waste Disposal Center of Municipal Muang Mahasarakham. (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Jayangakula, K. (2012). Health and Environmental Impacts from Solid Waste Management: A Case Study of the Solid Waste Management of the Khlong Sam Administrative Organization in Khlong Luang Sub-District, Pathum Thani Province. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities, 2(1), 154-165.

Laon, S., & Munarsa, A. (2008). Awareness Training Workshop on Children's for Waste Disposal at Wat Thammongkol in Child Development Center. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.

Lapkom, C., & Inmuong, U. (2011). Water Quality and Perception of the Population about Water Pollution Problems at Communities near the Landfill Site of the Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province. KKU Journal for Public Health Research (KKU-JPHR), 4(3), 51-62.

Meechamnan, S., & Lakananuruk, S. (2010). Quality of Life of People in Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province. Silpakorn Educational Research Journal, 1(2), 269-281.

Noinumsai, S., & Wachirawongsakorn, P. (2017). The Assessment of Suitable Sanitary Landfills Area in Uttaradit Province by Using Geograpic Information System. Naresuan University Journal: Science and Technology, 25(3), 77-88.

Phitsanulok Hotnews. (2014). Chief Executive of Provincial Administrative Organization Inspected Private Landfill. Retrieved from http://www.phitsanulokhotnews.com/2014/02/28/49347.

Phitsanulok Municipality. (n.d.). Management of Solid Waste in Phitsanulok District, Phitsanulok Province. Retrieved from http://www.reo3.go.th/newversion/images/stories/report2557/report_env_2556/33.pdf

Pintamu, D. (2013). Municipal Solid Waste Management by People’s Participation of Bansok Sub-District Administration Organization, Lomsak District, Phetchabun Province. Phetchabun Rajabhat Journal, 15(2), 16-24. Retrieved from http://research.pcru.ac.th/journal_pcru/index.php/re/article/view/154/151

Posttoday. (2013, January 24). The Regional News of the Rubbish Litter of Influencers Smelly. Retrieved from https: //www.posttoday.com/social/local/200864

Satidworahiru, K., Sarin, J., & Glomjek, P. (2014). Solid Waste Management System for Thapho Sub-District Administrative Organization, Muang, Phitsanulok. In Proceedings of Interdisciplinary Research and Studies,
5 August 2017 (pp. 225-231). Kamphaeng Phet: n.p.

Srikuta, P., & Inmuong, U. (2011). Health Impact of Landfill Sites on Communities near by - a Study at Khon Kaen Municipality, Khon Kaen. KKU Journal for Public Health Research (KKU-JPHR), 4(2), 9-20.

Sopontammarak, A. (2016, May 25). “The People of Tha Thong” To Solve Waste Problem. Retrieved from http://www.thaihealth.or.th/Content/31461-หนุน%20%60ชาวบ้านต.ท่าทอง%60%20แก้ปัญหาขยะ.html

Thapho Subdistrict Administrative Organization. (n.d.). Thapho Subdistrict Administrative Organization’s General Conditions. Retrieved from http://www.thapho.go.th/condition.php

Thathong Subdistrict Municipality. (n.d.). Administrative Region. Retrieved from http://www.thathong-pilok.go.th/condition.php

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
NOINUMSAI, Supawadee; SANGKAM, Dechatorn; WACHIRAWONGSAKORN, Piyada. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 12, n. 2, p. 135-167, may 2019. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-2-2019-135-167>. Date accessed: 31 mar. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2019.20.