การสื่อสาร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม สู่ความสุขพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง และชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี Communication, Cultural Capital and Social Capital for Sufficient Happiness of People in Community of Koakha, Lampang Province and Inthaburi, Singhburi Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Panida Jongsuksomsakul

Abstract

     การสื่อสาร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่นำไปสู่ความสุขอย่างพอเพียงใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสุขที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทั้งสามในชุมชนชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง และชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 387 คน (α = 0.05) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อระดับความสุขอย่างพอเพียงและสภาวะความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารของผู้นำชุมชนที่ส่งผลให้เกิดความมีส่วนร่วม หล่อหลอมสังคมชนบทให้เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ ถ่ายทอดวัฒนธรรม และจัดสรรงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีของคนในท้องถิ่นให้เกิดความเสมอภาคอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สื่อใหม่มีทั้งผลดีให้คนในชุมชนรับรู้เรื่องราวและเนื้อหาในระดับโลก ส่งเสริมคุณค่าและแนวทางปฏิบัติของระบบทุนนิยม แต่ก็มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้


คำสำคัญ: การสื่อสาร  ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม  ความสุขที่ยั่งยืน  ความพอเพียง


     The present study aims to relate communication, social capital and cultural capital for sufficient happiness in the Koakha community of Lampang province and the Inthaburi community of Singburi province in Thailand. It uses a mixed approach of qualitative and quantitative methods (α = 0.05) to explore communication related to cultural and social capital in supporting sufficient happiness and sustainable lifestyle. The impact of leaders’ communication for living with transparency and participatory communication has led to the transfer of cultural and other sources of sustainable capital including the local equity budget. However, new media with its global reach and its ideological content, capitalistic values, and practices, might have some disadvantageous effects on the local communitiesway of life.


Keywords: Communication, Cultural and Social Capital, Sustainable Happiness, Economic Sufficiency

References

Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14(6), 723–744.

Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The Social Context of Well-Being. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 359(1449), 1435–1446.

Hyyppä, M. T. (2010). Healthy Ties: Social Capital, Population Health and Survival. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Jongsuksomsakul, P. (2015). Media and Happiness of Nongkwaw Indigenous People, Thamuang District Kanchanaburi Province. Media Asia, 42(3-4), 166-179.

Jongsuksomsakul, P. (2016). Happiness of People in Donkeaw Community, Mearim District, Chiang Mai Province. King Prajadhipok's Institute Journal, 14(2), 87-104.

National Economic and Social Development Board. (2002). Wellbeing of Thai People after 5 Years of Economic Crisis. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development.

National Statistical Office. (n.d.). Summary of Mental Health Survey Results (Happiness). Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/mental-healthm_aug_58.pdf

Office of the Decentralization to the Local Government Organization Committee. (2016). The Best Awards for Local Government Organization Committee Management in 2015. Retrieved from http://www.odloc.go.th/
web/?page_id=3315

Pattamasiriwat, D., Kamuni, W., & Jongsuksomsakul, P. (2006). A Survey of Knowledge and an Approach to Cultural and Wisdom Development for Human Capital Development (Research report). Bangkok: Office of the National Economic and Social Advisory Council.

Thailand Information Center. (n.d.a). Koakha Municipality. Retrieved from http://lampang.kapook.com/เกาะคา

Thailand Information Center. (n.d.b). Thagham Municipality. Retrieved from http://singburi.kapook.com/ท่างาม

Throsby, D. (2005). On the Sustainability of Cultural Capital. Retrieved from http://www.businessandeconomics.
mq.edu.au/our_departments/Economics/Econ_docs/research_papers2/2005_research_papers/cult_cap_throsby.pdf

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
JONGSUKSOMSAKUL, Panida. การสื่อสาร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม สู่ความสุขพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง และชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 12, n. 2, p. 109-134, may 2019. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-2-2019-109-134>. Date accessed: 08 aug. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2019.19.