ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมกรณีการนำกฎหมายการจดทะเบียนสมรส ของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการปรับใช้กับกฎหมายไทย A Case Study Approach: An Analysis of the Application of Same-Sex Marriage Law of the United States of America into Thai Law

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arjaree Mee-intarakerd Meesidhi

Abstract

     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่บัญญัติว่า “การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้” ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ประสงค์จะทำการสมรสกัน อีกทั้ง มาตรา 1457 ที่กำหนดว่า การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ดังนั้น กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐมีกฎหมายรองรับความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรส ซึ่งประเทศไทยมี “ร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...” และยังไม่ประกาศบังคับใช้ แต่ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรบัญญัติกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน พ.ศ. ...” เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยเป็นการบัญญัติกฎหมายพิเศษขึ้นมาใหม่ที่ให้บุคคลรักเพศเดียวกัน มีสิทธิจดทะเบียนสมรสหรือได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสต่างเพศโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนควรบัญญัติกฎหมายภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา


คำสำคัญ: บุคคลรักเพศเดียวกัน  การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน  การสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา


     In pursuance of Section 1448, Minimum Age of Marriage clause of Thai Civil and Commercial Code B.E. 2475 which states that A marriage can take place only when the man and woman have completed their seventeenth year of age. But the Court may, in case of having appropriate reason, allow them to marry before attaining such age. Upon studying this certain Section, it is not beyond one’s comprehension that the Section looks upon marriage as an exclusively heterosexual institution and unconsciously institutes bans on same-sex marriage. Furthermore, to inflict further degradation and heap scorn on a person already injured Section 1457 also states further that “Marriage under this Code shall be effected only on registration being made.” Therefore, the same-sex couples or the group of persons subsequently known as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) has made an attempt to make the government to extend legal recognition to same-sex couples by working through the undeniable issue and finally legalizing same-sex marriage in order to protect their right guaranteed under the Constitution that they must be treated equally under the law regardless of gender. As a result of the unedifying spectacle of the group fights over the same-sex marriage, “the Bill of the Companion Registration B.E…..” had been proposed but not yet passed. However, I, the researcher, has a strong believe that “The Bill of Same-Sex Marriage Registration B.E. ...” should be proposed instead. The Bill will surely be seen as a pillar of State’s legal recognition to the right of same-sex couples as it specifically orders State to both issue marriage licenses to same-sex couples, and to recognize as valid marriages performed all over country. As a result, the proposed law will unequivocally guarantee that all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law respecting. The principles of equality and non-discrimination and that the same-sex couples shall be entitled to a fair and impartial treating established by law. Last but not least, the laws of Thailand shall be made in pursuance of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, the supreme law of the land by the assistance of the laws of the United States.


Keywords: Same Sex, Same Sex Marriage, Same Sex Marriage of United States Law

References

Akaruwiboon, C. (2009). The Civil and Commercial Code, Book V, Family (4th ed.). Bangkok: Winyuchon.
Boondech, P. (2016). Principle of Law Family Law (22th ed.). Bangkok: The Thai Bar under the Royal Patronage.
Governing. (n.d.). State Same-Sex Marriage State Laws Map. Retrieved from http://www.governing.com/
gov-data/same-sex-marriage-civil-unions-doma-laws-by-state.html
Hutangkoon, P. (2017). The Civil and Commercial Code, Heritage (15th ed.). Bangkok: Textbooks and Instructional Materials, Faculty of Law, Thammasat University.
Kamphusiri, P. (2017). The Civil and Commercial Code, Family (9th ed.). Bangkok: Thammasat University Press.
Meeintarakerd Meesidhi, A. (2013). Qualifications will be Adopted under the Civil and Commercial Code (Research report). Phitsanulok: Naresuan University.
Meeintarakerd Meesidhi, A. (2014). The Civil and Commercial Code, Book VI, Heritage. Bangkok: Nititham.
Reuters Staff. (2013). Factbox: List of States that Legalized Gay Marriage. Retrieved from http://www.
reuters.com/article/us-usa-court-gaymarriage-states-idUSBRE95P07A20130626
Stern, S. (2015). When One's Right to Marry Makes Others “Unmerry”. Albany Law Review, 79(2). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648133
Supreme Court of the United States. (2014). Syllabus: Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al. Retrieved from https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
MEESIDHI, Arjaree Mee-intarakerd. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมกรณีการนำกฎหมายการจดทะเบียนสมรส ของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการปรับใช้กับกฎหมายไทย. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 12, n. 1, p. 135-156, mar. 2019. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-1-2019-135-156>. Date accessed: 08 aug. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2019.10.