ความสุขกับรายได้เปรียบเทียบ: การรับรู้และความเป็นจริง Happiness and Relative Income: Perception and Reality

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nisachon Leerattanakorn

Abstract

     การศึกษาเรื่องความสุขได้รับความสนใจมากในช่วงที่ผ่านมา วิธีวัดความสุขที่นิยมใช้กันมากวิธีหนึ่ง คือ วิธีวัดความสุขเชิงอัตวิสัยตามทัศนะของ Kahneman การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับรายได้เปรียบเทียบ โดยเป็นการวิเคราะห์ทั้งรายได้เปรียบเทียบที่แท้จริง (Real Relative Income) และรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้ (Attitude Toward Relative Income) โดยรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้ ศึกษาในสองมุมมอง คือ รายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้เมื่อเปรียบเทียบกับตนเอง และรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้เมื่อเปรียบเทียบกับสังคม การศึกษาใช้แบบจำลองโลจิทแบบเรียงลำดับ (Ordered Logit Model) ผลการศึกษา พบว่า ความสุขของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กับทั้งรายได้เปรียบเทียบที่แท้จริง และรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้ โดยรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้มีผลต่อความสุขมากกว่ารายได้เปรียบเทียบที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม งานศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับรายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้เมื่อเปรียบเทียบกับสังคม ดังนั้้น ในเชิงนโยบายแล้ว นอกจากภาครัฐควรจะทำการยกระดับรายได้ที่แท้จริง การดำเนินนโยบายที่ลดความโลภ สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเพิ่มการนับถือตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนระดับความต้องการรายได้ในเชิงการรับรู้ให้เหมาะสม ก็จะทำให้ความสุขในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย


คำสำคัญ: ความสุข  รายได้เปรียบเทียบในเชิงการรับรู้  รายได้เปรียบเทียบที่แท้จริง  รายได้เปรียบเทียบ


     Research into happiness increased recently. Kahneman’s objective measure of life self-evaluation is a popular measure of happiness. The objective of this study was to explore the relationship between happiness and relative income. Income is classified into two, namely, real relative income and attitude toward relative income. Attitude toward relative income can be divided into attitude toward income aspiration and attitude toward mean income in community. This study applied the Order Logit Model and found that happiness depends on perception and reality. Aspirational attitude toward relative income is more important in determining individual happiness than real relative income. By contrast, attitudes to relative income were insignificant compared with other variables. The policy implication of this study is that governments should not only increase real income, but should also support income perception, such as by reducing greed, increasing mental strength, and upgrading self-esteem, to increase happiness.


Keywords: Happiness, Attitude toward Relative Income, Real Relative Income, Relative Income

References

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, Or Healthier Lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1–44.

Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Well-Being Over Time in Britain and the USA. Journal of Public Economics, 88, 1359-1386.

Brown, R. A. (2010). Perceptions of Psychological Adjustment, Achievement Outcomes, and Self-Esteem in Japan and America. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41, 51–61. DOI: 10.1177/0022022109349507

Cheng, H., & Furnham, A. (2003). Personality, Self-Esteem, and Demographic Predictions of Happiness and Depression. Personality and Individual Differences Journals, 34(6), 921–942. DOI: 10.1016/S0191-8869
(02)00078-8

Clark, A. E., & Lelkes, O. (2005). Deliver Us from Evil: Religion as Insurance. PSE, Paris: Working Paper, n°2005-43.

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology (Supplement), 94, S95-S120.

Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.

Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-Being. Journal of Economic Psychology, 29(1), 94-122.

Duesenberry, J. S. (1949). Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior (4th ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Easterlin, R. A. (1974). Does economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In P. A. David, & M. S. Reder (Eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz (pp. 89-125). New York: Academic Press.

Ferrer-i-Carbonell, A. (2005). Income and Well- Being: An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect. Journal of Public Economics, 89(5–6), 997–1019.

Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Graham, S. (2011). Self-Efficacy and Academic Listening. Journal of English for Academic Purposes, 10(2), 113-117.

Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-Being. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(38), 16489–16493.

Knight, J., Song, L., & Gunatilaka, R. (2009). Subjective Well-Being and its Determinants in Rural China. China Economic Review, 20(4), 635-649.

Lakshmanasamy, T. (2010). Are you Satisfied with your Income? The Economics of Happiness in India. Journal of Quantitative Economics, 8(2), 115-141.

Lane, R. E. (2000). The Loss of Happiness in Market Economies. New Haven: Yale University Press.

Layard, R., Mayraz, G., & Nickell, S. (2010). Does Relative Income Matter? Are the Critics Right? In
E. Diener, J. F. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), International Differences in Well-Being (pp. I36-I65). New York: Oxford University Press.

Lelkes, O. (2006). Tasting Freedom: Happiness, Religion and Economic Transition. Journal of Economic Behaviour & Organization, 59(2), 173-194.

MacKerron, G. (2012). Happiness Economics from 35000 Feet. Journal of Economic Surveys, 26(4), 705-735.

McBride, M. (2001). Relative-Income Effects on Subjective Well-Being in the Cross-Section. Journal of Economic Behavior & Organization, 45, 251-278.

Oshio, T., Nozaki, K., & Koboyashi, M. (2011). Relative Income and Happiness in Asia: Evidence from Nationwide Surveys in China, Japan, and Korea. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 104(3), 351-367.

Sato, K., & Yuki, M. (2014). The Association between Self-Esteem and Happiness Differs in Relationally Mobile vs. Stable Interpersonal Contexts. Frontiers in Psychology, 5, 1113.

Tolstoy, L. (2008). My Confession. In E. D. Klemke, & S. M. Cahn (Eds.), The Meaning of Life (pp. 7-16). Oxford: Oxford University Press.

Tsui, H-C. (2014). What Affects Happiness: Absolute Income, Relative Income or Expected Income? Journal of Policy Modeling, 36(6), 994-1007.

Yamada, K., & Sato, M. (2013). Another Avenue for Anatomy of Income Comparisons: Evidence from Hypothetical Choice Experiments. Journal of Economic Behavior & Organization, 89, 35-57.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
LEERATTANAKORN, Nisachon. ความสุขกับรายได้เปรียบเทียบ: การรับรู้และความเป็นจริง. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 52-63, dec. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-4-2018-52-63>. Date accessed: 06 july 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.20.