การเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Enhancing Community Leaders’ Potential for Steering Sufficiency Economy Philosophy in Rang Ka Yai Sub-District, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Siriporn Loetyingyot Wipawee Phultawee Isari dejtano

Abstract

     การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางดำเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดำเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) เสริมข้อมูลและการเรียนรู้ตอบสนองการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้นำชุมชน 20 หมู่บ้านและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เพื่อค้นหาบริบทผู้นำชุมชนและศักยภาพผู้นำชุมชน ค้นหาแนวทางเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชน ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
     ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำหรับความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นำชุมชนด้านคุณลักษณะของผู้นำและด้านการปฏิบัติตามบทบาทของผู้นำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 2) การดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และได้แนวทางการประยุกต์ใช้พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การเสริมข้อมูลและเรียนรู้การตอบสนองการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม พบว่า ผู้นำเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง


คำสำคัญ: การเสริมพลังศักยภาพ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้นำชุมชน


     The objectives of this study were: 1) to investigate guidelines for enhancing community leaders’ potential for steering the Sufficiency Economy Philosophy; 2) to enhance community leaders’ potential using participatory action research; and 3) to support information and learning related to the holistic steering of Sufficiency Economy Philosophy. The study employed the participatory action research and key informant were 20 community leaders and officials at Rang Ka Yai Sub-district. The study aimed to find guidelines for the community leaders for steering the Sufficiency Economy Philosophy through to the follow-up for providing information on the leaders’ continuing actions within the community.
     The study showed the following results: 1) The majority of the community leaders had their occupation in agriculture. For the community leader potential in terms of leader characteristics and performance as the leaders’ roles according to the sufficiency economy philosophy was perceived by the people in the community at the high level. 2) The operation of steering the sufficiency economy philosophy, the results showed that community leaders, made changes in their paradigm and implemented the guidelines to improve the community. 3) Results on the support of information and learning related to the holistic steering of Sufficiency Economy Philosophy found that the leaders forwarded knowledge in the process of steering the Sufficiency Economy Philosophy which leaded to the development of the community potential of learning skills and the ability lives based on the strong self-dependency.


Keywords: Enhancing Potential, Sufficiency Economy Philosophy, Community Leaders’

References

Bhanthumnavin, D. (2017). Four Decades of Mobilizing the Philosophy of Sufficiency Economy in Psycho-Behavioral Science. Journal of Social Development, 19(1), 1-21.

Chaovalit, S. (2008). Unit 2 Personality Development for Community Leaders in Professional Experience in Community Leaders. ‎Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Chongvisal, R. (2013). Leadership: Theories, Research, and Approaches to Development. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Pantheon Books.

Hair, J. F., and others. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Kwamkhunkoei, J., Chinnaphong, P., Puengpo, B., & Puengpo, B. (2014). The Influence of Local Leaders’ Potential and Philosophy of the Sufficiency Economy in Community Economic Development. Srinakharinwirot Business Journal, 5(1), 1-24.

Laoratsri, P. (2010). The Application of Sufficiency Economy to Community Leader Life Style in Tambol Nonmuang Municipality Amphor Khamsakaesang Changwat Nakhornratchasima. (Master’s thesis). College of Local Administration, Khon Kaen University, Khon Kaen.

Loatong, P., & Saunsokchaug, S. (2017). The Local Leaders’ Competencies Development in Participatory Communities Economic Management: A Case Study of Chuea phloeng Sub-District, Prasat District, Surin Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(1), 92-100.

Office of the National Economics and Social Development Board. (2012). From the Philosophy of Sufficiency Economy to the Practice more than 1 Decade. Bangkok: Bangkok: Daoreuk Communications.

Puang-ngam, K. (2010). Community and Local Self Governace. Bangkok: Bophit Printing.

Puntasen, A. (2006). Sufficiency Economy. Bangkok: Amarin Printing & Publishing.

Samukkethum, S., Jariyavidyanont, S., & Juntaronanont, P. (2017). Sufficiency Economy Philosophy and Urban Community Development: A Case Study of Rungmaniphathana Community in Bangkok Metropolis. Journal of Social Development, 19(1), 39-58.

Sanmano, P. (2008). Roles of Local Admintrative Organization Leaders in Promoting Sufficiency Economy in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province. (Master’s thesis). Chiang Mai University, Chiang Mai.

Sritong, N. (2009). Increment the Potential Community Leadership in Community Development. Bangkok: Odeon Store.

Sritong, N. (2013). Concept Principles and Practice based on the Philosophy of Sufficiency Economy. Bangkok: Odeon Store.

Tantiwetchakul, S. (2007). Dharma Principle Make Principle in His Majesty's Footsteps. Bangkok: Dansutta Printing.

Thiangthum, W., Lagampan, S., & Powwattana, A. (2012). Community Capacity Building: Concept and Application. Bangkok: Danex Interrcorporation.

Upramai, P. (2008). Empower the Team with Sufficient Economy Philosophy. Nonthaburi: National Printing Technology Training Center, Sukhothai Thammathirat Open University.

Wachamathura, N. (2009). Development Process and Factors Affecting the Success on Sufficiency Economy Philosophy Movement: Case Studies of Four Communities from Four Regions. (Master’s thesis). Kasetsart University, Nakhon Pathom.

Wasi, P. (2007). Sufficient Economy and Civil Society the Socio-Economic Recovery. Bangkok: Moh- Chao-Ban Publishing House.

Wellerstein, N. (1993). Empowerment and Health: The Theory and Practice of Community Change. Community Development Journal, 28(3), 218-227.

Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
LOETYINGYOT, Siriporn; PHULTAWEE, Wipawee; DEJTANO, Isari. การเสริมพลังศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 10-26, dec. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-4-2018-10-26>. Date accessed: 09 apr. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.17.