การวิเคราะห์คุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง An Analysis of Generation-Y Characteristics in Thailand 4.0 Era: A Case Study of Fourth-Year Students in a Private University

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wilai Phungphol Prasopchai Pasunon Teerawat Chantuk

Abstract

     การวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทันสมัยมีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นที่มุ่งเน้นคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายเท่านั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวาย 2) ศึกษาระดับของคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวาย และ 3) สร้างคุณลักษณะใหม่ของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 390 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความน่าเชื่อถือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะแต่ละด้านและหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax
     ผลการวิจัย พบว่า จำนวน 50 ตัวแปร สามารถสร้างคุณลักษณะแต่ละด้านได้ทั้งสิ้น 10 คุณลักษณะ ค่าความแปรปรวน ร้อยละ 58.883 และค่าความถ่วงน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.32-0.89 ระดับความสำคัญของคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายแสดงค่าเฉลี่ยแต่ละคุณลักษณะอยู่ที่ระดับมาก เรียงจากมากสุด ดังนี้ 1) ปฏิบัติอย่างมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2) นักสร้างความปรองดองกันที่เฉียบคม 3) ทัศนคติเชิงบวก 4) ความกระตือรือร้น 5) มองเห็นคุณค่าผู้อื่น 6) สื่อสารอย่างสุภาพ 7) เปิดสู่เครือข่ายทางสังคม 8) ความเป็นตัวตนกับทีม 9) ยอมรับความคิดใหม่ และ 10) จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
     สุดท้ายคณะผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 จัดเป็นต้นแบบคุณลักษณะที่ชื่อว่า “P-E-R-S-O-N-A-L-I-N” เป็นประโยชน์ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในงานวิจัยอนาคตและประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนานักศึกษาเจนเนอร์เรชั่นวายก่อนเป็นบัณฑิตในช่วงปัจฉิมนิเทศและโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายในองค์การ คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการฝึกอบรม โดยนำผลของคุณลักษณะที่สร้างใหม่และสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 นี้ สำหรับนักศึกษาเจนเนอร์เรชั่นวายก่อนเป็นบัณฑิตและพนักงานเจนเนอร์เรชั่นวายที่เพิ่งเข้าทำงานในองค์การด้วย


คำสำคัญ: การวิเคราะห์คุณลักษณะเจนเนอร์เรชั่นวาย  ทัศนคติเชิงบวก  เจนเนอร์เรชั่นวาย  ยุคประเทศไทย 4.0


     This research study investigated the establishment of Generation-Y characteristics in Thailand 4.0 Era which are differentiated from other studies focusing on the type of Generation-Y characteristics. The objectives of this research were: (1) to study the Generation-Y characteristics; (2) to examine new Generation-Y characteristics; and (3) to create alternative Generation-Y characteristics in Thailand 4.0 Era. The samples of this research were 390 fourth-year students in a private university. The study used the questionnaires with five-rating scales with content validity, reliability of data collection and data analysis by applying descriptive statistics and exploratory factor analysis by using the principal component analysis method and orthogonal rotation with the Varimax method.


     The study found that 50 variables could construct 10 characteristics composed of variance = 58.883% and the factors loading range at 0.32-0.89. Regarding the priority level of characteristic of Generation Y in Thailand 4.0, each characteristic means as follows: 1) Need for Affiliation 2) Smart Harmonizer 3) Positive Attitude 4) Enthusiasm 5) Look for Appreciation 6) Respectful Communication 7) Open to Social Network 8) Identity with Team 9) Accept New Ideas and 10) Need for Social Interaction.


     Finally, the researchers analysed the results and modified the new Generation-Y characteristics called “P-E-R-S-O-N-A-L-I-N” beneficial, theoretically and practically, to the testing of confirmatory factor analysis in future research, including the learning and development programme for Generation-Y students before graduation and Generation-Y employees during orientation. The research also proposed a guideline of training preparation by presenting the new Generation-Y characteristics in accordance with Thailand 4.0 Era for Generation-Y students before becoming graduates and employees.


Keywords: Analysis of Generation-Y Characteristics, Positive Attitude, Generation-Y, Thailand 4.0

References

Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt Later Printing.

Amornpipat, I., & Sorod, B. (2017). Development of Thai Authentic Leadership Measure: An Application in a Military Context. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(2), 11-24.

Ariani, D. W. (2015). Relationship Model of Personality, Communication, Student Engagement, and Learning Satisfaction. Business Management and Education, 13(2), 175–202.

Bekker, S. (2015). European Socioeconomic Governance in Action: Coordinating Social Policies in the Third European Semester. OSE Research Paper, 2015(19), 1-23.

Best, J. W. (1981). Research in Education (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(2008), 210-230.

Cohen, Y., Ornoy, H., & Karen, B. (2013). MBTI Personality Types of Project Managers and Their Success: A Field Survey. Project Management Journal, 44(3), 78-87.

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Douglas, W. P. (2007). Welfare Achievement and Self-Sacrifice. Journal of Ethics and Social Philosophy, 2(2), 1-27.

Fielding, M. (2014). Effective Business Communication in Organisation Preparing Message that Communicate (4th ed.). South Africa: Juta & Company.

Franziska, L., Gorkan, A., Reece, A., & Tomas, C. (2014). The Relationship Between the Entrepreneurial Personality and the Big Five Personality Traits. ELSEVIER Journal, 2014(63), 58-63.

Greene, J. O., & Burleson, B. R. (2008). Handbook of Communication and Social Interaction Skills. London: Lawrence Erlbaum Associcate Publishers.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Harman, H. H. (1976). Modern Factor Analysis (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Holland, J. L. (1973). Making Vocational Choices: A Theory of Careers. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Jones, E. (1953). The Life and Work of Sigmund Freud. New York: Basic Books.

Jung, C. G. (1971). Psychological Types. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Kelley, H. H., & Stahelski, A. J. (1970). Social Interaction Basis of Cooperators and Competitors’ Beliefs about Others. Journal of Personality and Social Psychology, 16(1), 66-91.

Kuratko, D. F. (2007). Entrepreneurial Leadership in the 21st Century.Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4), 1–11.

Lash, R. (2012). The Collaboration Imperative. Retrieved from https://iveybusinessjournal.com/publication/the-collaboration-imperative/

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations, Essays on the Sociology of Knowledge. Retrieved from http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf

Marewski, J. N., Pohl, R. F., & Vitouch, O. (2010). Recognition-Based Judgments and Decisions: Introduction to the Special Issue (Vol. 1). Judgment and Decision Making, 5(4), 207-215.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A Contemplated Revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587–596.

Michael, W., & Shoda, Y. (1995). A Cognitive-Affective System Theory of Personality: Reconceptualizing Situations, Dispositions, Dynamics, and Invariance in Personality Structure. Psychological Review, 102(2), 246–268.

Murphy, C. (2010). A Moral Theory of Political Reconciliation. UK: Cambridge University Press.

Na-Nan, K. (2011). Influence of Personality Characteristics, and Job Satisfaction on Work Adjustment of New Graduates. Journal of Management Sciences, 31(1), 39-67.

Ofori, D. A., Gyau, A., Dawson, I. K., Asaah, E., Tchoundjeu, Z., & Jamnadass, R. (2014). Developing more Productive African Agroforestry Systems and Improving Food and Nutritional Security through Tree Domestication. Current Opinion in Environmental Sustainability, 6, 123-127.

Paitoonpong, S. (2017). Turn Thailand into a 4.0 Thailand. Journal of Investment Promotion, 28(3), 1-76.

Peabody, D., & Goldberg, L. R. (1989). Some Determinants of Factor Structures from Personality-Trait Descriptors. Journal of Personality and Social Psychology, 57(3), 552–567.

Pongwichai, S. (2009). Statistical Analysis by Computer Focused on Research (20th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Prakash, S., Singh, A., & Yadav, S. K. (2016). Personality (Introvert, and Extrovert) and Professional Commitment Effect among B.Ed Teacher Educator Students. The International Journal of Indian Psychology, 3(2), 43-49.

Rattanakad, W., & Lincharoen, A. (2017). A Development of an Evaluation Model for Teacher Civil Service and Educational Personnel’s Evaluators Under the Office of Basic Education Commission. Journal of community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(2), 128-138.

Rikulsurakan, S. (2011). Comparative Study of Employee Knowledge Management in Each Generation. (Master’s Independent study). Human Resource Development, National Institute of Development Administration, Bangkok.

Samutachak, B. (2015, January 4). “Befriend” the Driving Force of the World “Gen Y”. Matichononline. Retrieved from http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1420337305

Schwab, K. (2016).The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

Shinn, G. (1986). Leadership Development (2nd ed.). USA: McGraw-Hill/Glencoe.

Songsoonthornwong, C., & Pasunon, P. (2016). Factor Affecting Needs and Satisfaction of Tourists Using The Boat Tour Service Around KohKred, Nonthaburi Province. Dusit Thani College Journal, 10(1), 239-259.

Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2011). Age Differences in Personality Traits from 10 to 65: Big Five Domains and Facets in a Large Cross-Sectional Sample. Journal of Personality and Social Psychology, 100(2), 330–348.

Sririganont, R. (2012). Factor Analysis Lecture Notes. Songkhla: Songkhla Rajabhat University.

Tassanaananchai, P. (2014). The Management Characteristics of Generation Y Professional Nurses. Kuakarun Journal of Nursing, 21(2), 126-138.

Thakur, R., & Walsh, J. (2013). Characteristics of Thai Women Entrepreneurs: A Case Study of SMEs Operating in Lampang Municipality Area. Journal of Social and Development Sciences, 4(4), 174-181.

Van Ness, R. K., & Seifert, C. F. (2016). A Theoretical Analysis of the Role of Characteristics in Entrepreneurial Propensity. Strategic Entrepreneurship Journal, 10(1), 89-96.

Wood, D., Gardner, M. H., & Harms, P. D. (2015). How Functionalist and Process Approaches to Behavior Can Explain Trait Covariation. Psychological Review, 122(1), 84-111.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHUNGPHOL, Wilai; PASUNON, Prasopchai; CHANTUK, Teerawat. การวิเคราะห์คุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 152-170, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1960>. Date accessed: 09 apr. 2020.