การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ธวัชชัย พินิจใหม่, สุดารัตน์ แช่มเงิน, สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / Thawatchai Pinitmai, Sudarat Cheamngoan, Savitre

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแบบ TERMS Model 2) เพื่อเสนอแผนภูมิแบบจำลองการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุ่ม ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ Triangular Techniques และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพผลวิจัย พบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มได้สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยการขอรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และมาตรฐานเลขสารบบอาหาร (อย.) 2) การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มมีการซื้อขายพืชสมุนไพรภายในชุมชนและกลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายต่อ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกและกลุ่ม 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เองเป็นหลัก มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และมีการซื้อสมุนไพรจากภายนอกชุมชน ถ้าสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนไม่สามารถผลิตสมุนไพรชนิดนั้นได้ด้วยตนเอง 4) การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ กลุ่มมีจิตใจที่แน่วแน่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสมุนไพรสมาชิกมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อและเสียสละเพื่อส่วนรวม 5) การพึ่งตนเองทางด้านสังคม โดยการช่วยเหลือซึ่งกันภายในชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชน

     The objectives of this research were: 1) to study the self-reliance of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng sub-district, Ban Laem district, Phetchaburi province under the TERMS Model, and 2) to present the self-reliance model of this community enterprise. Data were collected by using document studies, observation, and in-depth interview with the chairman, secretary, and group members. Data were validated by employing the Triangular Techniques and were analyzed by qualitative methods. Research findings revealed that 1) self-reliance in technology of this group was the well-balanced combination between the local wisdom transferred from group members’ ancestors and the modern technology to develop into five categories of medicinal plant products under the Good Manufacturing Practice (GMP), and the Food and Drug Standard. 2) Self-reliance in economy of this group consisted of selling and purchasing medicinal plants from inside the community. Group members were allowed to sell group products for generating their income and mutual benefits between them and their group. 3) Self-reliance in natural resources within the community of this group was mainly by group members growing their own medicinal plants, transferring knowledge to people in the community, organizing a learning center, and purchasing medicinal plants from outside community if group members and local residents were unable to produce those plants by themselves. 4) Self-reliance in mind of this group was self-determination for not using the chemical substance to grow medicinal plants. Members had the generosity and spirit of sacrifice for the whole community. 5) Self-reliance in society of this group was to help each other in the community create jobs for group members and local residents.

References

Ban Laem District Agricultural Extension office. (2011). Ban Laem districtcommunity enterprise groups. Retrieved from http://banlaem.phetchaburi.doae.go.th/sites/smce(1).html

Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise. (2012). Basic information Ban Na Pho native medicinal plants processing community enterprise [Mimeographed]. N.P.: n.p.

Chantawaniche, S. (2011). Qualitative research methods (19th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Dangsorn, P., Aiam-aon, N., Boonyarit, C., Chanya, T., Sukh-ka-sem, E., & Thanyapornwuthiphong, C. (2014). A summary of the book: Learning process towards the process of managing community self-reliance, Chawang district, Nakhon Si Thammarat province. Retrieved from http://www.slideshare.net/sirinon/ss-44904026

Department of Agricultural Extension. (2014). Outstanding community enterprise in 2014. N.P.: n.p.

Department of Agricultural Extension. (2016). Report of number and members of the community enterprises and network of approved community enterprise registered by the area throughout the country. Retrieved from http://smce.doae.go.th/smce1/report/report_smce_member.php

Invarng, K., Invarng, S., & Wannapera, A. (2011). Managing community enterprises. Phitsanulok: Phitsanulok University.

Nardsupa, C. (2011). Community economy concept: Theoretical propose in different societal context. Bangkok: Sangsan.

Numsaeng, C. (n.d.). Sufficiency economy. Retrieved from http://www.aopdh01.doae.go.th/24-1.pdf

Office of Secretary Board of Community Enterprise Promotion. (2005). Community enterprise promotion act in 2005. Bangkok: Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Pengphoru, K. (2012). Factors Affecting the Success of Small and Micro Community Enterprise Groups in Min Buri and NongChok District, Bangkok. (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok.

Phongphit, S. (2003). Planing of life community economy. Bangkok: Thailand wisdom publishing.

Phromchai, A., & Suwannashod, S. (2011). The success of a Huaykan community enterprise. Local Administration Journals, 4(2), 16-29.

Poosiri, P. (2007). Self – Reliance of Community Enterprise: A Case Study of a ThapLan Women, s Weaving Group in PrachainBuri Province. Kasetsart Journal (Social Science), 28, 357-366.

Sangkarak, N., & Ounaromroed, T. (2008). The good results of the application of the philosophy of sufficiency economy in the learning process and knowledge management for sustainable development of community enterprises: A case study in Ratchaburi province. Bangkok: National Research Council.

Sanyawiwat, S. (2001). Self-reliance in moral economy, where series edition. Bangkok: Chulalongkorn University.

Sardyaem, C. (2016). Ban Laem, medicinal plants Beverage toward ASEAN development. Retrieved from http://www.posttoday.com/biz/sme/358482

The Scottish Community Development Centre. (2014). What is Community Development? Retrieved form http://www.scdc.org.uk/who/what-is-community-development.

Keywords
การพึ่งตนเอง; วิสาหกิจชุมชน; พืชสมุนไพร; TERMS Model; self–Reliance; Community Enterprise; Medicinal Plants; TERMS Model
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / THAWATCHAI PINITMAI, SUDARAT CHEAMNGOAN, SAVITRE, ธวัชชัย พินิจใหม่, สุดารัตน์ แช่มเงิน,. การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 70-80, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1948>. Date accessed: 03 july 2020.