การศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร/A Study into the Sustainable Learning Process of Farmers’ Household Bookkeeping

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ / Suneerat Wuttichindanon

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าผาง อำเภอโพนนาแก้ว และเกษตรกรบ้านม่วงไข่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จำนวน 74 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50–60 ปี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอาชีพหลัก คือ ทำนา และทั้งหมดเคยทำบัญชี ร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ กระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีของเกษตรกร ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึงปัญหา 2) หาหนทางเพื่อแก้ไข 3) เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และ 4) การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่ยังคงบันทึกบัญชีอยู่ไม่มีปัญหาในการจัดทำจึงยังทำได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรที่เลิกบันทึกแล้ว เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึก ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหา สุดท้ายจึงเลิกบันทึก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรขาดสองขั้นตอน อันได้แก่ การประเมินทางเลือก และการติดตามและประเมินผล หากรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มการประเมินทางเลือกให้เกษตรกร เช่น การเพิ่มทางเลือกของสมุดบัญชีให้กับเกษตรกร และเพิ่มขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลังการอบรม การจัดทำบัญชีของเกษตรกรน่าจะดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้

     This research aimed to study the learning process of sustainable household bookkeeping by farmers. Samples used in the study were purposively sampling. The samples were collected from a total of 74 farmers in Ban PA Phang, Phon Na Kaeo District, and farmers in Ban Muang Khai, Khok Si Suphan District, Sakon Nakhon Province. Tools utilized were structured interviews and content analysis. The research found that most of the samples were female, at the age of 50-60 years old. They all were rice farmers and had experience in doing household bookkeeping. Thirty-four percent of the samples continue to do bookkeeping. According to the content analysis, the learning process of the farmers comprised of 1) identifying problems, 2) exploring alternatives, 3) learning and implementing, and 4) improvement. Farmers who did not face problems in bookkeeping continue to do so. However, farmers who faced difficulties in bookkeeping had no support and therefore quit bookkeeping. When compared to the social learning process, the farmers’ learning process lacked two stages, which were the evaluation alternatives and feedback and evaluation. Should the government or stakeholders provide evaluation alternatives to farmers, such as more choices of accounting books for farmers and adding another stage of monitoring and evaluation after training, bookkeeping of farmers would be sustainable.

References

Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives. (2006). BAAC Promoted Household Bookkeeping, Awards More Than THB 9 Millions. Manager. Retrieved from http://www2.manager.co.th/Dhamma/ViewNews. aspx?NewsID=949000 0052517

Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives. (2014). Borrowing Process. Retrieved from http://www.baac.or.th/content-product.php?content_id=012275&content_group_sub=0010&content_group=0004&inside=1

Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives. (2015). Household Bookkeeping. Knowledge Management BAAC. Retrieved from http://www.baac.or.th/km/wp-content/uploads/2015/01/pdf16

Chaipinchana, P. (2014). Development of Household Accounting System Under Sufficiency Economy Philosophy with Participation of Community, Nong Pa Krung Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province. Journal of Community Development and Life Quality, 2(1), 37-48.

Chiramani, S. (1985). Public Finance Administration. Songkhla: Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University.

Chotsatiankul, C. (2010). Study into the Problems in Household Bookeeping of the Students’ Parents in Accounting Major, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Payap Campus, Chiang Mai. Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna.

Cooperative Auditing Office Region 5. (2014). Sakorn Thongyan, Head of Accounting Teachers in Nong Bua Lamphu Province, Encouraged Members To Do Accounting For a Better Life Under Philosophy of Sufficiency Economy. Cooperative Auditing Department Journal, 110, 13.

Department of Cooperatives Auditing. (2010). Household Bookkeeping Used for Future Planning, Do and Be Rich. Retrieved from http://www.cad.go.th/ cadweb_org/ewt_news.phpnid=9402&filename=radio_online53

Federation of Accounting Professions. (2015). Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound Volume 2015). Bangkok: Federation of Accounting Professions.

Janjaroensuk, N. (2013). A Development of Household Accounting for Personal Financial Planning of Sanlomjoy Community, Suthep Sub-district, Muang District, Chiang Mai. Journal of Community Development Research, 6(2), 63-74.

Kwanmingtrakul, A. (2012). A Story of Accounting Teachers, The Beginning of the Teachers. Ang Thong: Worasin Printing.

Nilwadeeputtiphatra, P. (n.d.). Household Bookkeeping for Increasing Future Savings. Retrieved from http://kmcdd.ecgates.com/kmblog/other_diary_post_display.php?diaryid=3579&userid=825

Pongwiritthon, R., & Janjaroensuk, N. (2013). Preparation of Household Accounting for Sustainable Community Development. FEU Academic Review, 7(1), 23-36.

Siriwattanakul, S. (2011). Collaboration Project for Poverty Alleviation under Philosophy of Sufficiency Economy. Bangkok: Thailand Research Fund.

Subekaew, Y. (2012). What Is Lifelong Learning? Why Is It Important? How Does It Involve Progressivism? Retrieved from http://www.kroo bannok.com/54487

Thani, T. (1997). Community Study. Khon Kaen: Pen Printing.

Thaweechan, S. (2013). Integral Household Accounting for Accounting Wisdom Encouragement According to Philosophy of Sufficiency Economy : A Case Study of Banklang Community, Khayoong Subdistrict, Utumpornpisai District, Sisaket Province. Sakon Nakhon Graudate Studies Journal, 10(48), 7-15.

Trinkajee, S., & Visetborisut, N. (2008). Perception and Factors Influencing A Dicision on Household Bookeeping of Population in Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The Journal of Comptroller General Department, 49(5). 14-24.

Vatiktinnakorn, S. (2010). Research and Development “Lifelong Learning”. Retrieved from https://panchalee.wordpress.com/2010/03/09/การวิจัยและพัฒนา

Keywords
กระบวนการการเรียนรู้; บัญชีครัวเรือน; สมุดบัญชีครัวเรือน; Learning Process; Household Bookkeeping; Household Accounting Book
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SUNEERAT WUTTICHINDANON, สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ /. การศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร/A Study into the Sustainable Learning Process of Farmers’ Household Bookkeeping. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 61-69, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1947>. Date accessed: 06 july 2020.