การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์แฟชั่นไทย/The Use of Creativity for Building Thai Fashion Brand

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ตระหนักจิต ยุตยรรยง / Tranakjit Yutyunyong

Abstract

     บทความเรื่อง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์แฟชั่นไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการแฟชั่นไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ประกอบการด้านแฟชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น และผู้บริหารภาครัฐ จำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการแฟชั่นไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอัตลักษณ์
แบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่าง การสร้างความแตกต่าง คือ หลักสำคัญของการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหนือชั้นสะท้อนผ่านการแต่งกาย ผู้ประกอบการด้านแฟชั่นใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน การเกิดความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการแบรนด์แฟชั่น ไทย เกิดจากงานศิลปะ จิตนาการ ความประทับใจ แรงบันดาลใจ การเรียนรู้ และประสบการณ์ในชีวิต

      This research aimed to study how creativity be used by Thai fashion entrepreneurs. The study employed qualitative method by using in-depth interviews among 20 purposive informants in Fashion involved industry such as entrepreneurs, fashion experts, academic and government officials. The research found that building brand identity and differentiation was a key for building Fashion brand. Thai fashion brand identity related with superior tastes and styles of grooming. This study also found that Thai brand fashion entrepreneurs used creativity in all aspects of their business. Creativities were formed by arts, imagination, impression, inspiration, knowledge, and life experiences.

References

Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: SAGE.

Goworek, H., Perry, P., & Kent, A. (2016). The relationship between design and marketing in the fashion industry. Journal of Fashion Marketing and Management, 20(3). Retrieved from https://doi.org/10.1108/JFMM-04-2016-0041

Kaewthep, K. (1998). Media Analysis: Concept and Technique. Bangkok: Infinity Press.

Phonwiroon, P. (2013). Creative Economy and National Development. Journal of Economic Review, 1(7), 1-70.

Torrance, E. P. (1981). Empirical validation of criteria on referenced indicators of creative ability through a longitudinal study. Creative Child and Adult Quarterly, 6, 136-140.

Watchavesringkan, K., Karpocva, E., Hodges, N. N., & Copeland, R. (2010). The Competitive position of Thailand’s apparel industry. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 14(4), 576-597.

Keywords
แบรนด์; แฟชั่น; ความคิดสร้างสรรค์; Brand; Fashion; Creativity
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
TRANAKJIT YUTYUNYONG, ตระหนักจิต ยุตยรรยง /. การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์แฟชั่นไทย/The Use of Creativity for Building Thai Fashion Brand. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 48-52, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1945>. Date accessed: 09 apr. 2020.