การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ/An Application of Good Governance Principles Influencing Organizational Justice

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา / Sukhumpong Channuwong and Boonwadee Montrikul Na Ayudhaya

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การ 2) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับความยุติธรรมในองค์การ 4) ศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จำนวน 400 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละภาค ภาคละ 100 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่ (Area Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักความประหยัด หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ตามลำดับ ผลการศึกษาความยุติธรรมในองค์การ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การแบ่งปันผลตอบแทน และกระบวนการขององค์การ ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับความยุติธรรมในองค์การ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .396 ถึง .649 ซึ่งคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความโปร่งใส (TRA) และความยุติธรรมในองค์การ (OJU) ส่วนหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การมากที่สุด ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ ตามลำดับ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปส่งเสริมให้เกิดการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์การ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ 2) ทุกองค์การควรกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์การ และ 3) ความยุติธรรมในองค์การเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการสร้างความภักดี ความผูกพันต่อองค์การและทัศนคติเชิงบวกของพนักงานต่อองค์การ ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการในการสร้างความยุติธรรมในองค์การให้เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและภาค
เอกชน

     The purposes of this research were: (1) to study the opinions of employees towards an application of good governance in organizations, (2) to study the opinions of employees towards organizational justice, (3) to study a relationship between good governance and organizational justice, and (4) to study the principles of good governance influencing organizational justice. The samples used in this study were 400 employees who work in both public and private organizations in four regions of Thailand, i.e., central, northern, northeastern, and southern region of Thailand. Hundred samples were selected from each region using an area cluster sampling technique. The instrument used to collect data was a research questionnaire. The research findings showed that the opinions of employees towards an application of good governance, in total, were at high level. In particular, accountability had the highest mean value, followed by economy, morality, law, transparency and participation, respectively. The research findings on organizational justice showed that the opinions of employees towards organizational justice, in total, were at high level. In particular, interaction between employees and organization had the highest mean value, followed by distributive justice and procedural justice respectively. The correlation between the principles of good governance and organizational justice was at 0.01 level of significance with correlation value between 0.396 to 0.649. The highest correlation was a relationship between transparency and organizational justice. The principles of good governance which had the highest influence on organizational justice were transparency, morality, and responsibility respectively. Suggestions and recommendations from the study were as follows: (1) The results of this study should be used to improve the implementation of good governance, which is the important way affecting organizational justice, (2) Organizations should set up strategies in management based on the good governance principle to create sustainable development of organizations, 3) Organizational justice is an important factor in creating loyalty, organizational commitment and positive attitude of employees towards organizations. Therefore, the government should have a standard for creating justice in both public and private organizations.

References

Burikul, T. (2002). The project to study the development of good governance index. Nonthaburi: King Prajadhipok’s Institute.

Burikul, T. (2003). Good governance: Principle of new public administration. Journal of King Prajadhipok’s Institute, 16, 23-25.

Channuwong, S. (2015). Organizational commitment of university staff and lecturers: A case study of Mahamakut Buddhist University. Journal of Community Development Research, 8(3), 34-46.

Folger, R. (1998). Organizational justice and human resource management. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Greenberg, J., & Baron, R. A. (2013). Behavior in organization: Understanding and managing the human side of work. New Jersey: Prentice Hall.

Guerrero, L. K., & Andersen, P. A. (2014). Close encounters: Communication in relationships (4th ed.). Los Angeles: Sage Publication.

Kawanmueng, S. (2008). Good governance. Journal of the Faculty of Education, 12, 33-26.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perception influence Employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76, 845-855.

Pruthipinyo, C. (2010). Principle of social research. Bangkok: Chareondee Munkong Press.

Sheppard, B. H., Lewicki, R. J., & Minton, J. W. (1992). Organizational justice. New York: Macmillan.

Silpjaru, T. (2007). Research and data analysis with SPSS. Bangkok: Vee Inter Print.

Sitthikamjorn, S. (2008). An application of good governance in private higher education institution. (Doctoral dissertation). Silpakorn University, Bangkok.

Smithikrai, C. (2000). The ways to create performance appraisal system with justice. Journal of Productivity, 3, 43-53.

Thailand Development Research Institute. (1998). Crisis to sustainability: Good governance for sustainable development. Bangkok: Thailand Development Research Institute.

Uwanno, B. (1999). Good governance in Thai society. Bangkok: Vinyuchon Press.

Vajanasara, K., & Archvanijkul, K. (2012). Population and society, 2012: Minority and justice in Thai society. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research.

Vitayaudom, W. (2012). Organization theory. Bangkok: Thanathat Press.

Wasi, P. (2011). Justice. Retrieved from http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.ph?article_id=935&articlegroup_id=187

Keywords
ธรรมาภิบาล; ความยุติธรรมในองค์การ; การจัดการองค์การที่ดี; Good Governance; Organizational Justice; Good Corporate Governance
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
ณ อยุธยา / SUKHUMPONG CHANNUWONG AND BOONWADEE MONTRIKUL NA AYUDHAYA, สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ/An Application of Good Governance Principles Influencing Organizational Justice. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 36-47, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1944>. Date accessed: 06 july 2020.