ทุนทางสังคม การเข้าร่วมพื้นที่ทางสังคม และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ Social Capital, Participation to Social Space, and Alcohol Drinking of Female University Students in Chiang Mai Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Phaothai Sin-ampol Naruepak Jantima

Abstract

     การเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสื่อกลางในการเข้าสังคมตามค่านิยมของวัยรุ่น งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของนักศึกษาหญิงกับทุนทางสังคมประเภทต่างๆ รวมไปถึงวิเคราะห์การสร้างและเข้าร่วมพื้นที่ทางสังคมในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน จำแนกกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปีต่างๆ ประกอบการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ผลการศึกษา พบว่า เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเป็นทุนทางสังคมแบบมีพันธะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเข้าร่วมพื้นที่ทางสังคมของนักศึกษาหญิง โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสื่อกลางมากที่สุด โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป อย่างไรก็ดี พื้นที่ทางสังคมนี้ไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเองตั้งแต่แรก แต่มีรุ่นพี่-รุ่นน้องในคณะและสาขาวิชาเป็นตัวแปรต้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมนักศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีและไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะของการเข้าร่วมพื้นที่ทางสังคมด้วยความสมัครใจ นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังเป็นเสมือนภาพแทนของความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ภายใต้การเปลี่ยนผ่านเวลาทางสังคมอีกด้วย การวิจัยครั้งต่อไปควรทำความเข้าใจผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


คำสำคัญ: ทุนทางสังคม  พื้นที่ทางสังคม  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


     Becoming a university student is a turning point in facing with new life experiences, including using alcoholic beverage as a medium in sociability due to teenagers’ values. This research, therefore, aims to study the relationship between female students and social capitals, as well as analyze the construction and participation of social space to sustain university life by using alcoholic beverages. This research is conducted by both quantitative and qualitative methods through questionnaire from 400 undergraduate female students, classified by field and year of study. Representatives from officers and student clubs in university, faculty and department levels were also interviewed. Results indicated that friends in the faculty and department are the most influential bonding social capital for female students to construct and participate in social space by using alcoholic beverage as a medium, particularly female students in their second year and higher. However, this social space is not established by itself from the beginning, but seniors and younger students in the faculty and department are the independent variable to build up the interaction through various student activities, both alcoholic-oriented and non-alcoholic-oriented activities. At the same time, the participation to social space is also intentional. This behavior, in addition, is as a representation of modern femininity under the transition of social time.


Keywords: Social Capital, Social Space, Alcohol Drinking

References

American Psychological Association. (2002). A Reference for Professional: Developing Adolescents. Washington DC: American Psychological Association.

Beck, K. H., Arria, A. M., Calderia, K. M., Vincent, K. B., O’Grady, K. E., & Wish, E. D. (2008). Social Context of Drinking and Alcohol Problems among College Students. American Journal of Health Behavior, 32(4), 420–430.

Boonnak, S., & Intasaro, A. (2009). Risk Factors for Binge Drinking of Male Student of Prince of Songkla University (Research report). Bangkok: National Research Council of Thailand.

Bottero, W. (2005). Stratification: Social Division and Inequality. Oxon: Routledge.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). New York: Greenwood.

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.

Field, J. (2003). Social Capital. Routledge: London.

Furlong, A. (2013). Youth Studies: An Introduction. New York: Routledge.

Gefou-Madianou, D. (1992). Introduction: Alcohol Commensality, Identity Transformation and Transcendence. In D. Gefou-Madianou (Ed.), Alcohol, Gender and Culture (pp. 1-34). London: Routledge.

National Statistical Office. (2015). Conclusion in Important Issues: Survey of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors of the Population in B.E. 2557. Bangkok: National Statistical Office.

Nicolas, J. D. (2013). Sociological Theory and Social Reality. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 143, 7-24.

Papagaroufali, E. (1992). Uses of Alcohol among Women: Games of Resistance, Power and Pleasure. In D. Gefou-Madianou (Ed.), Alcohol, Gender and Culture (pp. 48-70). London: Routledge.

Pholphanatham, P. (2015). Distribution of Alcoholic Beverage Sale Location around Universities in Bangkok and Metropolitan Areas. Bangkok: Center for Alcohol Studies.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

Ratisukphimol, W., & Sianpanich, C. (2014). Factors of Alcoholic Beverage Drinking. In N. Witworraphong (Ed.), A Decade of Center of Alcohol Studies: State of Knowledge for Alcoholic Beverage Consumption Control (pp. 55-94). Bangkok: Center for Alcohol Studies.

Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 245-265.

Rewkan, T., Rakphuen, K., & Kuna, S. (2008). Influential Factors to Liquor Drinking Behaviors of Students in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Lanna Rajamakhala University of Technology, Chiang Rai Area (Research report). Chiang Rai: Lanna Rajamakhala University of Technology, Chiang Rai Area.

Santasombat, Y. (2013). Human and Culture. Bangkok: Thammasat University Press.

Seaman, P., & Ikegwuonu, T. (2010). Drinking to belong: Understanding Young Adults’ Alcohol Use within Social Networks. York: Joseph Rowntree Foundation.

Soja, E. W. (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Srikosai, S. (2009). Alcohol Consumption and Alcohol Dependent among Women. Chiang Mai: Wanida Press.

Thaikla, K. (2007). A study of Relationship between Liquor Stores and Alcohol Consumer Behaviors. Nonthaburi: Health System Research Institute.

Thaikla, K. (2015). The Effects of Distribution Points and Alcoholic Beverages Marketing to Drinking Behaviors of the Juvenile: A Case Study of Chiang Mai. Bangkok: Center for Alcohol Studies.

Thamrangsee, T. (2013). The Incidences of Alcoholic Beverage Drinking and Effects in Thailand, 2013. Nonthaburi: The Graphico Systems.

Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. ISUMA Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11-17.

Zastrow, C. H., & Kirst-Ashman, K. K. (2010). Understanding Human Behavior and the Social Environment. Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning.

Keywords
นักศึกษาหญิง พื้นที่ทางสังคม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SIN-AMPOL, Phaothai; JANTIMA, Naruepak. ทุนทางสังคม การเข้าร่วมพื้นที่ทางสังคม และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 124-136, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1935>. Date accessed: 09 apr. 2020.