แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง Management Guidelines to Enhance Well-Being in Schools under Lampang Primary Educational Service Area Office

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Duangporn Oonjitt

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง 2) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง และ 3) นำเสนอแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง จำนวน 372 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNImodified
     ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ประกอบด้วย 1.1) กระบวนการบริหาร 3 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 1.2) การบริหารตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป 1.3) ความผาสุกในโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะ สภาพโรงเรียน ความสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีเติมเต็มด้วยตนเอง 2) ความต้องการจำเป็นของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ด้านการประเมินผลมีลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน และการนำแผนไปปฏิบัติ ตามลำดับ เมื่อจำแนกเป็นรายด้านของการประเมินผล พบว่า ด้านวิชาการมีลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ตามลำดับ และ 3) แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน พบว่า 3.1) การบริหารวิชาการ ควรให้ผู้บริหารส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิคการสอนเชิงบวกให้กำลังใจหรือแรงบันดาลใจกับนักเรียน รวมถึงชี้แนะให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.2) การบริหารงบประมาณ ควรให้ผู้บริหารสำรวจและจัดซื้อยาและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงเชิญชวนครูร่วมวางแผนการใช้จ่ายด้านสุขภาวะนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3.3) การบริหารงานบุคคล ควรให้ผู้บริหารสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมให้มีเทคนิคการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และประสบความสำเร็จทางวิชาการ 3.4) การบริหารทั่วไป ควรให้ผู้บริหารจัดหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสถานที่ รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้ง


คำสำคัญ: แนวทางการบริหารโรงเรียน เสริมสร้างความผาสุก


     The purposes of this research were 1) to study the conceptual framework of management for enhancing well-being in schools under Lampang primary educational service area office 2) to analyze the priority needs for management to enhance well-being in schools under Lampang primary educational service area office and 3) to propose for management guidelines to enhance well-being in schools under Lampang primary educational service area office. The data were collected from 372 respondents; administrators, teachers, students and parents from Lampang primary educational service area office. The instruments were questionnaires and feasibility and appropriateness assessment. The mean, standard deviation and PNImodified are used in the data analysis.
     The three main findings revealed results as follows. 1) The conceptual framework of management for enhancing well-being in schools under Lampang primary educational service area office was consisted of three areas: 1.1) The administration process comprised planning, implementation and evaluation; 1.2) administration process comprising academic, budget, human resource, and general management; and 1.3) well-being in schools comprising health status, school condition, social relationship and self-fulfillment strategy. 2) The highest level of priority needs in management for enhancing well-being in schools under Lampang primary educational service area office were evaluation, planning and implementation, respectively. Focused on the evaluation, the highest need level were academic need, budget, human resource and general administration, respectively. 3) The management guidelines to enhance well-being in schools were addressed. 3.1) The administrator should support teachers using positive teaching techniques to hearten or inspire students, including self-study. 3.2) The administrator should survey and provide medicine and chemicals based on the school’s needs and appropriate budget. In addition, the administrator should invite the teachers to make a financial plan to cover the students’ physical and mental health. 3.3) The administrator should support teachers’ development and training to gain techniques on motivating students to have happiness, fun and academic success. 3.4) The administrator should provide experts to check the building safety and encourage students and teachers to do the same on this issue.


Keywords: School Management Guidelines, Well-Being in Schools

References

Chaiheng, S. (2011). Development of Strategies for Educational Resource Management of Small Schools in Urban and Rural Areas. (Doctoral dissertation) Chulalongkron University, Bangkok.

Chaisri, A., Senadisai, S., & Maneesriwongul, W. (2011). Participation of Schools, Parents, Primary Care Units, and the Local Administrative Authority in School Health: A Case Study. Rama Nurs Journal, 17(3), 506-519.
Chiengkul, W. (2010). Educational Reform Guidelines for Personal and Country Happiness. Retrieved from http://witayakornclub.wordpress.com/2009/03/04/

Department of Health. (2015). 2015, One out of 10 Children are Obese, Obesity, Nutritional Deficiencies are Not Correct. Retrieved from http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=4874

Egic, B., Tasic, I., & Saifert, D. (2010). The Research of the Management Process of the Primary Schools Headmasters in Serbia. Technics Technologies Education Management-TTEM, 5(4), 813-820.

Hascher, T. (2012). Well-Being and Learning in School. In Springer Science + Business Media, N. Seel (Eds.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp. 3453-3456). Department of Education Research University, University of Salzburg, Salzburg, Austria: Springer.

Health Systems Research Institute. (2014). I'm Stunned Thai Children, Fat, Lean, 'Eat Less Vegetable - Focus on Sweets. Retrieved from https://www.hsri.or.th/people/media/waiting-categorize/detail/4788

Intachai, R. (2013). Factors Related to Mathematics Learning Achievement of Engineers Students at Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai (Research report). Chiangmai: Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai.

Kiratiikorn, K. (2015). Factors Affecting of Teachers to Success in Teaching. The Quality Learning Foundation (QLF). Retrieved form http://www.thaihealth.or.th/Content/29633

Konu, A. I., & Lintonen, T. P. (2006). School well-being in Grades 4–12. Health Education Research: Theory & Practice, 21(5), 633-642. doi: 10.1093/her/cyl032.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–608.

Leaver, C. A. (2013). Visiting Again? Subjective Well-Being of Children in Elementary School and Repeated Visits to School Health Nurses. Journal of School Health, 84(5), 294-301.

National Institute of Educational Testing Service (NIETS). (2017). The Report of Ordinary National Education Testing: O-NET Test Results for Elementary School Level 6, 2016 School Year. Retrieved from www.kruupdate.com/news/newid-2800.html

Nelson, M. D., Tarabochia, D. W., & Koltz, R. L. (2015). PACES: A Model of Student Well-Being. Journal of School Counseling is the Property of Montana State, 13(19), 1-25. Retrieved from files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1079029.pdf

Office of the Civil Service Commission. (2010). Standardization approach Manual of Corporate Transparency. Bangkok: Office of the Civil Service Commission.

Office of the National Education Commission. (2010). The 1999 National Education Act, Amendment No. 3, 2010. Retrieved from https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf

Panlainark, N. (2009). Development of a Primary School Administrative System to Promote Holistic Health and Hygiene. (Doctoral dissertation). Chulalongkron University, Bangkok.

Seligman, M. E. P., Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., & Kern, M. L. (2011). Doing the Right Thing: Measuring Well-Being for Public Policy. International Journal of Wellbeing, 1(1), 79-106. doi: 10.5502/ijw.v1i1.15.

Singhapiwat, P. (2013). Motivation Affecting to Performance Efficiency of Staffs in Vocational Education, Lampang Province. (Master’s thesis). Nation University, Lampang.

Siribanpitak, P. (2009). Management and Provision of Education for a Small Planet. Bangkok: Prig Wan Communication.

The Government Gazette. (1999). National Education Act B.E. 1999. Retrieved from http://www.mua.go.
th/users/he-commission/doc/law/law%20edu%20%202542.pdf

The Government Gazette. (2002). The 1999 National Education Act, Amendment No. 2, 2002. Retrieved from http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/10

The Government Gazette. (2010). The 1999 National Education Act, Amendment No. 3, 2010. Retrieved from http://kormor.obec.go.th/act/act081.pdf

Warakhum, T. (2011). A Study of Environmental Management Contributed to Learning of Watchanpradittharam School Prasicharoen Distric, Bangkok. (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Wasri, P. (2015). Educational System to Solve the Misery of the Land (2nd ed.). Nakhon Pathom: Center for Intellectual Education Mahidol University.

Wattana, N. (2013). A Study of Academic Administration in the Small-Size Primary School under Chon Buri Provincial Primary Education Office. (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Wongkeatrat, W., Suwanpakdee, K., Parinyatanakul, P., Tanatikom, W., & Nukulvutthiopas, P. (2005). Strategic Planning: The Art of Mapping Organization towards Excellence (3rd ed.). Bangkok: Thailang Productivity Institute.

Keywords
SCHOOL MANAGEMENT GUIDELINES, WELL-BEING IN SCHOOLS
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
OONJITT, Duangporn. แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 137-151, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1928>. Date accessed: 09 apr. 2020.