ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่าง ความอยู่รอดในยุค “ประเทศไทย 4.0” Tai Yai Language & Culture in the Lower Northern Region A Survival in the Era “Thailand 4.0”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Unchalee Wongwattana

Abstract

     บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการธำรงภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างในยุค “ประเทศไทย 4.0” ข้อมูลการวิจัยเก็บรวบรวมจากภูมิภาคเหนือตอนล่างโดยการสำรวจ การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ เอกสารท้องถิ่น และระบบสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีหมู่บ้านไทใหญ่ที่แบ่งเป็นชุมชน จำนวน 4 ชุมชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชาวไทใหญ่ในท้องถิ่นนี้ยังคงพูดภาษาและปฎิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของตนเองที่สืบทอดกันมา อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการธำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมตนเอง โดยบรรดาผู้นำจะปฏิบัติตนเป็นหลัก มีการจัดตั้งชมรมเครือไท มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม และมีการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อสังคมออนไลน์


คำสำคัญ: ชาติพันธุ์ไทใหญ่  ภูมิภาคเหนือตอนล่าง  การธำรงภาษาและวัฒนธรรม  ประเทศไทย 4.0


     This research article aims to study the language & culture maintenance of language & culture of the Tai Yai ethnic group in the lower northern region of Thailand. Data were from the region by surveying, interviewing of community leaders, participating & observing, studying local documents and accessing to the social media. The results show that there are 4 Tai Yai communites settled in Mae Sot district, Tak. The Tai Yai people still speak their own language and maintain traditional practices. For language & culture maintenance, they have been conducting activities in a number of ways such as heads’ performing principally, setting of Tai-association Club, conserving and recovering of cultural buildings and campaigning of language & culture in the social media.


Keywords: Tai Yai Ethnic Group, Lower Northern Region, Language & Culture Sustainable Tentation, Thailand 4.0

References

Boontham, N. (2015). Tai Yai People in Mae Sot District, Tak Province Maintain Lae Upataka Tradition. Ban Muang Newspaper. Retrieved from http://www.banmuang.co.th/news/region/24008

Institute of Mekong-Salween Civilization Studies. (2016). Project in Searching Folk Markets and Ways of Life of Border People in Mae Sot District, Tak Province. Retrieved from http://www.nuks.nu.ac.th/v3/?cat=27

Knowing Tai Yai. (2013). Retrieved from https://www.facebook.com/.../มารู้จักไทใหญ่.../483273501753198/

Mae Sot Na Dan Temple. (2016). Retrieved from https://www.facebook.com/วัดแม่ซอดน่าด่าน-1387558014901006/

Phakdee, T. (1985). Survey of Tai Yai Cultures and Traditions in the Mountain Area, Mae Sot District, Tak Province. Kamphaeng Phet: Kamphaeng Phet Teacher College.

Tai Lanna Ethnicity Learning Center. (2015). Retrieved from www.sri.cmu.ac.th/~lelc/index.php/ 2015-11-18-16-02-19

Thailand Association Chairman of People Loving Tai Women. (2015). Tai Language per a Day. Retrieved from janjeamja.blogspot.com

Thai Wattanaram Temple Tha Sai Luat Subdistrict, Mae Sot District. (2015). Retrieved from https://th-th.facebook.com/WadthiywathnaramMaesod/

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
WONGWATTANA, Unchalee. ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่าง ความอยู่รอดในยุค “ประเทศไทย 4.0”. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 111-123, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1922>. Date accessed: 09 apr. 2020.