เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู Technology and Teachers' Lifelong Learning

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wilawan Phothong

Abstract

     การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในสังคมยุคดิจิทัล โดยเฉพาะครูผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น การพัฒนาให้ครูมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ บทความนี้ได้นำเสนอ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี ผลการพัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอุปสรรค ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู


คำสำคัญ: เทคโนโลยี  การเรียนรู้ตลอดชีวิต


     The use of technologies for learning is inevitable in digital society, especially for the teachers who are responsible for educational development. Therefore, the development of teachers to possess lifelong learning skills by using technologies will enable Thailand to become learning society. This article has presented lifelong learning, Lifelong learning skills with information technology, using technologies to enhance learning, including open educational resources (OER) and social media, lifelong learning skills for teachers, the development of teachers to lifelong learning by using technologies, the result of the development of teachers to possess lifelong learning skills and barriers to lifelong learning of the teachers.


Keywords: Technology, Lifelong Learning

References

Admissionpremium. (2017). NIETS Announced O-NET Exam 6 and 3 in the academic year 2016. Retrieved from www.admissionpremium.com/news/2433

Aroonpiboon, B. (2014, October 14). Open Educational Resources. Knowledge Sharing. Retrieved from http://www.thailibrary.in.th/2014/10/14/oer-2/

Encylopedia of Education. (2015). Flipped Classroom. Retrieved from http://ejournals.swu.ac.th/index.php/
ENEDU/article/view/6708/0

Jacqueline, S., & Michael, M. (2016). Lifelong Learning in 2040; The Next American Economy's Learning Series. Retrieved from rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2016/08/Lifelong-Learning-in-2040.pdf

Khurusapha. (2017). Announcement of Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand “Promoting support the Professional Development Network for Teachers and Educational Personnel in Professional Learning Community of 2016”. Retrieved from http://site.ksp.or.th/content.php?site=petchburi2&SiteMenuID=1129&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=501

Kind, T., & Evans, Y. (2015). Social Media for Lifelong Learning. Retrieved from https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25906988#

Knowles, M. (1972). SDL Definition–Rationale–Background. Retrieved from http://www.selfdirected
learning.org/sdl-definition-rationale-background-2

Louws, M. L., Meirink, J. A., van Veen, K., & van Driel, J. H. (2017). Teachers' Self-Directed Learning and Teaching Experience: What, How, and Why Teachers want to Learn. Teaching and Teacher Education, 66, 171-183. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17305930

McNally, M. B., & Brailey, M. (2016). Lifelong Learning and Open Educational Resources. Retrieved from https://era.library.ualberta.ca/files/6w924f619#.WrYVfohubIV, https://doi.org/10.7939/R3DZ0385G

Mikroyannidis, A., Domingue, J., Maleshkova, M., Norton, B., & Simperl, E. (2016). Teaching Linked Open Data Using Open Educational Resources, In D. Mouromtsev, & M. d'Aquin (Eds.), Open Data for Education: Linked, Shared, and Reusable Data for Teaching and Learning (pp. 135-152). NY: Springer International Publishing.

Mingsiritham, K. (2009). Self-Directed Learning on Web-Based Learning. Journal of Education Khon Kaen University, 32(1), 6-13.

Narot, P. (2001). Life Long Education: Lifelong Learning. Journal of academic service Centre, 9(1), 6-11.

Organization for Economic Co-Operation and Development. (2007). Giving Knowledge for Free the Emergence of Open Educational Resources. Retrieved from https://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf

Panakul, S. (2006). Lifelong Learning: Necessity and Guidelines for Support. Ramkhamhaeng University Journal, 23(3), 89-97.

Rattanaubon, A. (2014). Definitions, Concepts, Characteristics of Lifelong Education. In S. Charungkaittikul (Ed.), Article Yearbook on Education and Lifelong Learning (pp. 1-30). Bangkok: Chulalongkorn University.

Reabluedhiran, S. (2014). Report Seminar Open Educational Resources–OER for Lifelong Learning. Retrieved from www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/KM%20Post/57/OER.pdf

Sungsri, S. (2013). Lifelong Learning for Thailand (2nd ed). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2017). History of the Institute. Retrieved from http://uil.unesco.org/unesco-institute/history

Yamkasikorn, M. (2009). Must Teach Lifelong Learning. Retrieved from http://www.komchadluek.
net/news/edu-health/25494

Yamkasikorn, M. (2016). Professional Learning Community: Challenges in Self-Development of Teacher. In Academic Conference of the Teachers’ Council of Thailand 2016, Research Innovative Learning and Educational Management for Sustainable Development, 27-28 August 2016 (pp. 39-46). Bangkok: The Teachers’ Council of Thailand.

Yamkasikorn, M., Jiraro, P., & Phothong, W. (2015). Research and Development of Science, Mathematics, and Computer Teachers through English for Integrated Studies Leading to International Standard of the Schools within EIS (English for Integrated Studies) Networks. Bangkok: Office of the Basic Education Commission (OBEC).

Yamkasikorn, M., Jiraro, P., & Phothong, W. (2016). Research and Development of Science, Mathematics, and Computer Teachers through English for Integrated Studies Leading to International Standard of the Schools within EIS (English for Integrated Studies) Networks Phase 2. Bangkok: Office of the Basic Education Commission (OBEC).

Keywords
Technology, Lifelong learning
Section
Review Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHOTHONG, Wilawan. เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 18-26, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1881>. Date accessed: 09 apr. 2020.