การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิต ต่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร The Causal Correlation Development Character Models of Graduates on Satisfaction of Graduate Users in Industry 4.0 Case Study on responded Graduates in Engineering Faculty, Naresuan University

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wilai Phungphol

Abstract

     การศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตต่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ต่อการปรับตัวและมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 329 คนจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis with Latent Variables)
     ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตที่มีค่าความพร้อมในการทำงานส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 พบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ความพร้อมในการทำงาน 2. การปรับตัวในการทำงาน มีการแบ่งตัวแปรทางด้านตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตออกเป็น 3 ปัจจัย ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมในการทำงาน ดังนี้ 1. สติปัญญา 2. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ 3. สังคม คุณลักษณะตัวแบบทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงาน ดังนี้ 1. วุฒิภาวะ 2. สังคม และ 3. สติปัญญา สำหรับการศึกษาน้ำหนักอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการปรับตัวในการทำงาน ความพร้อมในการทำงาน ตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตและอิทธิพลรวมของปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตแสดงความเห็นทางด้านการปรับตัวทางด้านวุฒิภาวะส่งผลสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต รองลงมา คือ สติปัญญา และสังคม ตามลำดับ ส่วนทางด้านความพร้อมในการทำงานนั้น บัณฑิตแสดงความเห็นทางด้านสติปํญญาส่งผลสูงสุดต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต รองลงมา คือ วุฒิภาวะและสังคม ตามลำดับ


คำสำคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต


     The development on causal correlations character models of graduates on satisfaction of graduate users in industry 4.0: case study on graduates in Engineering faculty, Naresuan University aimed to study the development on causal relationship of character model and inspected concordance between structural character model of graduates on adaptation and readiness on working for satisfaction the graduate users in industry 4.0. This research was the quantitative research and consisted of 329 graduates from Naresuan University. The statistics for data analysis were referred to path analysis with latent variables.
     The results on the notions of the samples towards the character model of graduates users in industry 4.0 were shown that 2 main elements were 1. work readiness 2. work adaptation. There were divided character models of graduates into 3 elements that influenced on work readiness as following 1. Intellection 2. Sociality 3. Intellection. The character models of graduates had 3 elements that influenced on work adaptation as following 1. Maturity 2. Social 3. Social. The result of weight direct impact, indirect impact, and total impact were studied on work adaptation, work readiness, character models of graduates of causal relationship between factors affecting to the satisfaction of graduate users shown that in term of work adaptation, maturity was the highest impact to work adaptation for supporting satisfaction of graduate users and the second was Intellection and Sociality respectively. The part of work readiness, Intellection was the highest impact to work readiness for supporting satisfaction of graduate users and the second was maturity and sociality respectively.


Keywords: Character Graduates, Satisfaction of Graduate Users

References

Adams, S. (2014). The 10 Skills Employers Most Want in 2015 Graduates. Forbes Journal. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/susanadams/2014/11/12/the-10-skills-employers-most-want-in-2015-graduates/#57d1ee422511

Angsuchoti, S., Vijitwanna, S., & Pinyopnanuwat, R. (2014). Statistical Analysis for Social Science Research and Behavioral Sciences: Techniques for Using LISREL. Bangkok: Mission Media.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Chantuk, T., & Netchu, K. (2016). The Causal Factors of the Participation Management of the Public to Strengthen the Community in the Western Region of Thailand. RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 60-69.

Education and Career Guidance Department, Department of Student Development. (2015). Employer Satisfaction Report Affecting to Characteristic of Graduates. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Education Institute of Physical Education

Mahasarakham Campus. (2013). Satisfaction of Graduate Users of Faculty of Education, Institute of Physical Education Mahasarakham University Graduated in the Academic Year 2554. Mahasarakham: Faculty of Education, Institute of Physical Education Mahasarakham Campus.

Furnham, A., Monsen, J., & Ahmetoglu, G. (2009). Typical Intellectual Engagement, Big Five Personality Traits, Approaches to learning and Cognitive Ability Predictors of Academic Performance. British Journal of Psychology, 79, 769-782.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). Multivariate Data Analysis with Readings (4th ed.). USA: Englewood Cliffside-Hall Educational.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.

JobDB.com. (2017). Most Wanted Job. Retrieved from https://th.jobsdb.com/th-th/articles/executive-summary

Klein, G. A., & Schermelleh-Engel, K. (2010). Introduction of a New Measure for Detecting Poor Fit Due to Omitted Nonlinear Terms in SEM. Journal of Springer-Verlag, 94(2), 157-1266.

Kojanat, P. (2014). Characteristics of Engineers in the Views of the Automotive and the Auto Parts Industries. Journal of Rangsit Graduate Students in Business and Social Science, 1(1), 151.

Mee-ngoen, B. (2013). The Desirable Characteristics of Graduate in the Field of Hospitality Industry of Dusit Thani College Affecting on the Needs of Stakeholders in Thailand. Dusithanee College Journal, 7(2), 1-10.

Ministry of Commerce. (2017). New Economy Dialogue: A Forum for Smart Business Enterprise. Bangkok: Ministry of Commerce.

Ministry of Industry. (2016). Thailand Development Strategies 4.0 20 Years Period (B.E. 2560-2579). Retrieved from http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_plan/thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf

Musiksut, J. (2013). Factors of Personality and Job Characteristic Influence in Work Adaptation of Staff in the Auto Parts Industry. (Master’s thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani.

Nace Center. (2016). Nace’s Job Outlook 2016: The Attributes Employees Want to See on New College Graduates’ Resumes. USA: National Association of Colleges and Employers.

Na-Nan, K. (2014). Influence of Personality Characteristics, and Job Satisfaction on Work Adjustment of New Graduates. Management Sciences Journal, 31(1), 39-63.

Nuchprasert, P., & Chantuk, T. (2016). The Study of Causal Relatiohship between some Factors Affecting Brand Awareness in Led Lightingfor Saving Energ. RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 38-51.

Office of Educational Quality Development. (2012). A Satisfacton of Employers Entrepreneurs and Supervisor on Graduates (Research report). Chiang Mai: Chiang Mai University.

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry. (2014). Strategic Plan Ministry of Industry 2016-2021. Bangkok: Ministry of Industry.

Post Today. (2016, September 11). Thai New Age Labor 4.0. Retrieved from http://www.posttoday.com
/analysis/report/453848

Prachanban, P. (2017). The Development of the Factors, Indicators and Criteria for the Evaluation of Research Mind of Graduate Researchers. Journal of Education Naresuan University, 19(1), 11-22.

Rajamangala University of Technology Suvanabhum, Nonthaburi Center. (2010). Report of the Meeting of the Faculty of Engineering and Architecture 1/2010: Report the Satisfcation of Graduate Users towards the Performance of Graduates of Rajamangala University of Technology Suvanabhum 2010. Nonthaburi: Rajamangala University of Technology Suvanabhum, Nonthaburi Center.

Schwarz, M. (2014). Service Excellence Study 2014. Retrieved from https://www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/48400/Fraunhofer-Service-Research-executive.pdf?command=downloadContent&filename=Fraunhofer-Service-Research-executive.pdf

Sophabutr, P. (2012). An Approach to Developing Competencies of Associate Industrial Engineers for the Preparedness of ASEAN Economic Community. (Master’s thesis). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Supparerkchaisakul, N. (2014). Applications of Structural Equation Modeling in Experimental Research. Journal of Behavioral Science, Srinakharinwirot University, 20(2), 206-237.

TangJueang, P., Panyanuwat, A., & XieQi, T. (2002). The Employers' Satisfaction toward the Chiang Mai University Graduates During the Academic Years of 1997-2001 (Research report). Chiang Mai: Chiang Mai University.

Tavornjak, P. (2012). The Employers Satisfaction for Graduate Students from Ratchaphruek College in 2011 (Research report). Nonthaburi: Ratchaphruek College.

Thaiposri, P., & Piriyasurawong, P. (2017). Synthesis of Conceptual Framework and Reasonable Inquiry-Based Learning Process on Social Cloud to Enhance Undergraduate Students’ Critical Thinking. Journal of Education Naresuan University, 19(1), 38-48.

Thanormchayathawat, B., Vanitsuppavong, P., Niemted, W., & Portjanatanti, N. (2016). 21st Century Skills: A Challenge for Student Development. The Southern Collage Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 208-222.

Thongthai, C. (2013). Perception and Attitude Affecting Readiness Entry into Asian Economic Community of Graduate Strudents at Srinakharinwirot University. (Master’s thesis). Srrinakarinwiot University, Bangkok.

Upparnaiathichai, T. (2017). A Guideline for Educational Management of Loei Rajabhat University During The Eleventh National Higher Education Plan (2012-2016). Journal of Education Naresuan University, 19(1), 1-10.

Keywords
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณลักษณะบัณฑิต ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHUNGPHOL, Wilai. การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิต ต่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 171-187, june 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1859>. Date accessed: 09 apr. 2020.