ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และสุมาลี พุ่มภิญโญ / Sauwaluck Koojaroenprasit and Sumaree Pumpinyo

Abstract

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ครัวเรือน โดยใช้การวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
     ผลการสำรวจ ทัศนคติของครัวเรือนต่อการจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs พบว่า ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 3Rs อยู่บ้างแล้ว เนื่องจากเทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมาหลายครั้ง ครัวเรือนเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs ให้เกิดผลนั้น เป็นเรื่องของทุกส่วนในสังคมที่ต้องร่วมมือกัน 2. การคัดแยกขยะช่วยให้ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง 3. การแยกขยะทำให้สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 4. แนวคิด 3Rs เป็นพื้นฐานของการจัดการขยะแบบยั่งยืน 5. ขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 6. การแยกขยะจะเกิดผล หากมีแรงจูงใจและมีกฎหมายควบคุม
     ทัศนคติต่อแนวคิดการจัดการขยะแบบ 3Rs โดยรวมจำแนกตามอาชีพ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจมีทัศคติที่ดีที่สุดต่อแนวคิดการจัดการขยะแบบ 3Rs
     ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรส่งเสริมการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน การสร้างสังคมรีไซเคิลโดยจัดกิจกรรมให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

     The objective of this study is to study the attitude of the local households in Phra Nakorn Sri Ayudhaya Municipality on 3Rs concept for waste management. Data collection was done by the questionnaire survey to 400 households. Data analysis applied a qualitative research technique and a statistical analysis approach.
     The results of people’s attitude showed that they were aware of 3Rs concept since the municipality, together with its partnership, implemented the promotional programs of waste management at sources to the local communities. Household agreed that 1. Waste management by 3Rs concept should be the participation of all relevant stakeholders; 2. Waste separation will reduce the amount of waste; 3. Waste separation will make waste more useful; 4. 3Rs concept is the basic for sustainable waste management; 5. Waste is the critical issue; 6. Waste separation will be successful because of the incentives and enforcement by laws.
     As for their occupation types, the results showed that government officers, company officers and state enterprise officers have the best attitude toward 3Rs waste management concept.
     The recommendation for this study are: to encourage local households for waste separation and utilization at sources; and to create recycling society of waste management at source by enhancing participation of all relevant stakeholders.

References

Dheerapancharoen, N. (2007). Participation of Community for Waste and Environment. Reaserch Paper submitted to the Office of the National Research Council of Thailand (Research report). Phranakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Donchit, M. (2007). Knowledge Attitude and Behavior for Waste Management in Srinakhon Subdistrict Municipality, Sukhothai Province. (Master's thesis). Khonkaen University, Khonkaen.

Konchan, C. (2005). Participation of People in Waste Segregation for Reuse of Khonkaen Munucipality. (Master's thesis). Khonkaen University, Khonkaen.

Luckruchi, V. (1998). Waste Management of Household. (Master's thesis). Chiangmai University, Chiangmai.

Md Abdul, M. Q. (1993). Applied Statistics. Bangkok: Division of Human Settlements Development, Asian Institute of Technology.

Muligaman, S. (1999). Enforce Using Environmental Law. Bangkok: Nititham.

Pattnaik, S., & Reddy, M. V. (2010). Assessment of municipal solid waste management in Puducherry (Pondicherry), India. Resources, Conservation and Recycling, 54(8), 512-520.

Santiwong, T. (2006). Consumers’ Behavior. Bangkok: Prachumchan Incorporation.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer Behavior (5th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International.

Tupmee, S. (2002). Opinion of People for Effectiveness of Ta-Bunmee District, Chonburi Province. (Master's thesis). Burapha University, Chonburi.

United Nations Environment Programme. (2005). Solid Waste Management. N.P.: n.p.

Usui, T., Kakamu, K., & Chikasada, M. (2015). To introduce recycling or not: A panel data analysis in Japan. Resources, Conservation and Recycling, 101, 84-95.

Williams, P. T., & Slaney, E. (2007). Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures. Resources, Conservation and Recycling, 51(4), 754-769.

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis (2nd ed.). New York: Harper and Row.

Keywords
ทัศนคติ การจัดการขยะ 3Rs; Attitude, Waste Management, 3Rs
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
พุ่มภิญโญ / SAUWALUCK KOOJAROENPRASIT AND SUMAREE PUMPINYO, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และสุมาลี. ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 163-173, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1829>. Date accessed: 09 apr. 2020.