การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ / Caregiving for Elder Parents in Accordance with the Buddhist Doctrine in Thai Buddhist Families

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สมบูรณ์ วัฒนะ / Somboon Watana

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษา คือ ผู้นับถือศาสนาพุทธที่มีอายุ 18-59 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกเขตพื้นที่ศึกษา 5 เขต เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน 632 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างไทยพุทธร้อยละ 98.4 ตอบว่า “ใช่” คือ เห็นด้วยในเรื่องการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามที่ได้รับสืบทอดกันมาตามแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น เห็นว่าการดูแลบิดามารดาสูงอายุเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งตามหลักคำสอนเรื่องกตัญญูในพระพุทธศาสนา และการดูแลบิดามารดาที่สูงอายุเป็นมงคล คือ สิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นต้น และร้อยละ 95.5 ตอบรับว่า “ใช่” คือ ได้ปฏิบัติตนในการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องภาวนา 4 ในพระพุทธศาสนา เช่น การเอาใจใส่ในเรื่องสุขอนามัย ดูแลเมื่อเจ็บป่วย ส่งเสริมและยินดีให้ท่านได้ปฏิบัติสมาธิ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เป็นต้น

     This research has aimed to study on the caregiving for elderly parents in accordance with the Buddhist doctrine in Thai Buddhist families. It is a quantitative research targeting to the Buddhist population of aged between 18–59 years old who had been living in the 5 target districts of Metropolitan Bangkok, Thailand. A purposive sampling technique was used to identify and gathering the data from 632 sample population with the application of a descriptive statistic for data analysis. The findings revealed that 98.4 % of the samples agreed upon the influence of traditional Buddhism teaching regarding the caregiving for elderly parents. For instance, it taught that caregiving for parents is an essential duty of any children as well as it is an auspicious mandate that Thai Buddhist must do in order to be grateful and reciprocate with our parents. There are about 95.5% of the samples agreed to follow the principle of caregiving for elderly parents in relation to the Buddhist doctrine of Bhavana 4 (4 dimensions of man development) such as caregiving for health promotion or on sickness, to support for practicing mediation, chanting, listening the dhamma talk in various occasion etc.

References

Bampenboonbaramee, T. (2007). A Study of ordination in Theravada Buddhism by studying the Pali cannon, commentary and sub-commentary. Buddhism Doctrine Study and Research Project. Bgkanok: Benjanikaya Foundation.

Benjapolpitak, A., Vanichromnee, K., & Panuwatanasuk, P. (2012). A handbook “Happy of 5 Dimensions” for elderly. Bangkok: Beyond Publishing.

Keowkangwan, S. (1997). Developmental psychology of life at all ages. Bangkok: Thammasat University Publication.

Khamngae, S., Boonleaing, S., Bungchan, N., & Promsaka Na Sakolnakorn, T. (2014). Social welfare needs and policies for elderly people in Thailand: A case study in Pitsanulok community. Asian Social Science, 10(12), 142-148.

Knodel, J. (2013). The situation of older persons in Myanmar, results from the 2012 survey of older persons (Research report). Yangon: Age International Myanmar Country Office.

Mahamakutrajavidyalaya Foundation under the Royal Patronage. (2003). Tripitaka and commentary 91 Volumes Version 200 Years of Chakri Dynasty of Ratanakosin. Bangkok: Mahamakutrajavidyalaya Foundation under the Royal Patronage Publication.

Mason, K. O. (1992). Family change and support of the elderly in Asia: What do we know?. Asian-Pacific Population Journal, 7(3), 13-32.

Namkhem, N. (2012). An analytical study of the parents support (matapituupatthana in Theravada). Journal of Graduate Studies Review Khonkaen Campus, 8(1), 77-85.

Noysiri, N. (n.d.). A handbook for Buddhist monk ordination. Ayutthaya: Ayutthaya Provincial Cultural Office.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2015). The twelfth national economic and social development plan. A Document for brainstorm of The Twelfth National Economic and Social Development Plan. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.

Phrabaideeka Inthanom Mahaviro (Srihata). (2005) A study of ordination in Theravada Buddhism: A case study of Tambol Huakhwang. (Master’s thesis). Machulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya.

Phradharmasinghaburacharn (Charan Thitadhammo). (2008). How to give debt to parents and the duty of the children. Bangkok: Rungruangpattana Publication.

Phrapromgunaporn (P.A. Payutto). (2006). Buddhist holistic well-being (12th ed.). Bangkok: Aksornsampan (1987).

Prachuabmoh, V. (2013). Annual report Situation of the Thai elderly 2012. The College of Population Studies, Chulalongkorn University and the Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). Nontaburi: SS Plus Media.

Pradithsathaporn, C., Chantanasotthi, P., Amnajsuasat, K., & Sansern, R. (2012). Way of Buddhist life insight from Thai older adults: mental well-being. Journal of Public Health Nursing, 26(1), 69-79.

Prasatakul, P. (2015). Situation of the Thai elderly 2014. The Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI) and Institute for Population and Social Researh, Mahidol University. Bangkok: Amarin Printing & Publishing.

Ruedee, S. (2011). Buddhist holistic health: A case study of clinical diabetes patients at Rajavithi hospital. (Master’s thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya.

Keywords
การดูแลบิดามารดาสูงอายุ หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ครอบครัวไทยพุทธ; Elder Parents Care, Buddhist Doctrine, Thai Buddhist Families
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SOMBOON WATANA, สมบูรณ์ วัฒนะ /. การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ / Caregiving for Elder Parents in Accordance with the Buddhist Doctrine in Thai Buddhist Families. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 67-80, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1821>. Date accessed: 09 apr. 2020.