กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Competitiveness Marketing Strategies and Exports’ Performance: Thai Longan in AEC

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wiyada Chaiwet Vichayanan Rattanawiboonsoma Preeda Srinaruewan

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันในการส่งออกลำไยสดไปยังตลาดอาเซียน ที่มีผลต่อผลดำเนินงานจากการส่งออกของกิจการใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ออกแบบการวิจัยแบบต่อเนื่องโดยใช้แบบเชิงสำรวจเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพและตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ส่งออกลำไยสด จำนวน 150 ราย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ส่งออกมีรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 4 รูปแบบ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่การตลาด กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ในภาพรวมกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานจากการส่งออก แต่ในตัวแปรย่อยมีเพียงกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่การตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และการเปลี่ยนแปลงยอดส่งออกลำไยสด


คำสำคัญ: กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน  การส่งออกลำไยสด  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


      This research aims to investigate patterns of competitive market strategies among the fresh longan exporter in AEC market. It also explores the relationship between competitive market strategies and export performance. This research used the mixed method and employed the sequential research design, while incorporating the exploratory survey technique. First stage used qualitative research and follow quantitative research and using questionnaire to collect data from 150 longan exporters. Qualitative data was analyzed using content analysis and quantitative data was analyzed by SEM using confirmatory factor analysis (CFA). Finding from the qualitative research reveal that the exporters have employed four competitive market strategies, which include market differentiation strategies, group-specific distinctions strategies, strategies that focus on innovation differentiations and lastly, product-based strategies. Findings from the quantitative research show that overall competitive market strategies have not correlate positively with export performance but sub strategies have only the market differentiation strategies correlate positively with gross-profit and net-profit ratios as well as changes in export volume.


Keywords: Competitive Marketing Strategies, Fresh Longan Export, AEC.


Keywords
Competitiveness Marketing Strategies; Thai Longan Export ; AEC.
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
CHAIWET, Wiyada; RATTANAWIBOONSOMA, Vichayanan; SRINARUEWAN, Preeda. กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 1, p. 151-166, mar. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1746>. Date accessed: 09 apr. 2020.