ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพรอพินิจ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ / Personal Factors Relating to the Academic Probation of Thaksin University’s Undergraduate Students

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วรางคณา เรียนสุทธิ์ / Warangkhana Riansut

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 599 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบวงกลม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและสถานภาพของนิสิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบไคกำลังสอง ผลการวิจัย พบว่า เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา การมีโรคประจำตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของนิสิต อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ขณะที่สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาของมารดา และอาชีพของมารดา มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

     This research aimed to study the correlation among the personal factors which affect on the academic probation of Thaksin University’s undergraduate students. Samples used to study were 599 undergraduate students of Thaksin University who enrolled in the first semester of academic year 2015 which obtained by circular stratified systematic sampling method. The tool used to collect the data was a questionnaire about personal factors and undergraduate student’s status. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, and Chi-square test. Research findings indicated that, sex, year of study, faculty, admission procedures, the diseases/problems of sexual/drug, marital status of parents, educational level of father, and average monthly income of family correlated with the undergraduate student’s status at the significance level .01. The major in high school, educational level of mother, and occupation of mother correlated with the undergraduate student’s status at the significance level .05

References

Keerativibool, W. (2015a). Factors influencing on learning achievement of calculus 1 for Thaksin University’s students. Parichat Journal, 28(1), 98-117.

Keerativibool, W. (2015b). A study of the correlation among the personal factors affecting on learning achievement of calculus 1 for Thaksin University’s students. Parichat Journal, 28(2), 88-107.

Nanglae, S. (2007). Statistical analysis and model of factors affecting academic achievement of students in mathematics and science fields at Mae Fah Luang University. (Master’s thesis). Mae Fah Luang University, Chiangrai.

Nanuwong, N. (2008). Factors affecting academic probation of undergraduate students of North Bangkok College. Retrieved from http://www.northbkk.ac.th/research/?news=research&id=000004

Nidaeha, T., & Kuning M. (2000). An investigation of the determinants of 2nd and 3rd probation in learning for undergraduate students at faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University Pattani Campus. Retrieved from http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8422

Pongpatrakant, P. (2010). Factors analysis of undergraduate student’s retirement using filtering by committee machine. Retrieved from http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT-201
13103021756.pdf

Sanguanrat, S. (2013). A causal relationship model of on-probation of undergraduate students. Phetchabun Rajabhat Journal, 15(2), 175-188.

Suwattee, P. (2009). Survey sample: sampling and analysis. Bangkok: Project Development Document National Institute Development Administration.

Thaksin University. (2009). Thaksin University regulations about a Bachelor’s degree in 2009. Retrieved from www.tsu.ac.th/course/c1_55.pdf

Vanichbuncha, K. (2000). Using SPSS for Windows for analyze data (2nd ed.). Bangkok: C K and S Photo Studo.

Vanichbuncha, K. (2002). Principal statistics (7th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing Houses.

Waisopa, B., & Raksabun, O. (2010). A study of factors affecting the probation and retire of undergraduate students at faculty of Technical Education (courses five years), Rajamangala University of Technology Isan, Khonkaen Campus. Retrieved from http://ird.rmuti.ac.th/newweb/researcher/downfile.php?t=th&d=506

Wongjean, A. (2014). Causal factors that undergrate student in bangkok probation conditions. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Journal, 20(2), 136-14.

Keywords
ปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ สถานภาพของนิสิต นิสิตปริญญาตรี; Personal Factor, Correlation, Undergraduate Student’s Status, Undergraduate Student
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
WARANGKHANA RIANSUT, วรางคณา เรียนสุทธิ์ /. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพรอพินิจ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ / Personal Factors Relating to the Academic Probation of Thaksin University’s Undergraduate Students. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 1, p. 170-179, mar. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1731>. Date accessed: 03 july 2020.