การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครู ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน / The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers’ Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

จักรกฤษณ์ จันทะคุณ / Jakkrit Jantakoon

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตครูสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 51 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้เวลาทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบบันทึกการเดินทางสร้างนวัตกรรมการศึกษา และแบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรม (AAR) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
     1. ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ สาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ชิ้นงาน/ภาระงาน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้มีจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมที่ 2 เลือกเฟ้นนวัตกรรมที่จะพัฒนา กิจกรรมที่ 3 คุณค่าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมอย่างมีศิลป์ และกิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมให้เคยชิน ผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
     2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีดังนี้
         2.1   นิสิตครูมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         2.2 นิสิตครูมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         2.3 ได้นวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน 25 ชิ้น โดยเป็นนวัตกรรมประเภทแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านมากที่สุด จำนวน 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ประเด็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นำมาบูรณาการมากที่สุดคือ กว๊านพะเยา นอกจากนี้ พบว่า สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นิสิตนำมาบูรณาการจะสอดคล้องบริบทของนิสิต และส่วนใหญ่เกี่ยวกับบริบทภาคเหนือ
         2.4 นิสิตครูมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครูมากขึ้น มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการแก้ปัญหา มีความมั่นใจในตนเอง รับฟังผู้อื่นมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

     This research aimed at constructing and studying the results of using learning activities to enhance the student teachers’ competency in educational innovation focusing on local-related contents using contemplative education approach and peer tutoring technique. The participants, selected by using simple random sampling method, were 51 second-year student teachers majoring in Thai language. The duration of the experiment was 16 hours. The research instruments were learning activities plans designed by using contemplative education approach and peer tutoring technique, learning achievement test, evaluation form for skills in developing educational innovation focusing on local contents, learning logs, learning journey for developing educational innovation record, and AAR evaluation form. The data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage, t-test, and qualitative data was analyzed by using content analysis. The results revealed that
     1. The learning activities to enhance students teachers’ competency in educational innovation focus on local content using contemplative education approach and peer tutoring technique comprised of 7 components including concepts, objectives, learning contents, task, learning activities, learning materials and learning assessments. The learning activities was considered feasible at high level.
     2. The results of using learning activities to enhance the student teachers’ competency in educational innovation focusing on local contents using contemplative education approach and peer tutoring technique were as follows:
         2.1 The student teachers had the knowledge for developing the educational innovation focusing on local contents after learning higher than before learning at the significant level of .05.
         2.2 The student teachers had the skills for developing the educational innovation focusing on local contents after learning at 81.76 percentage which was higher than the criterion standard at 75 percentage at the significant level of .05.
         2.3 There were 25 projects of the educational innovations focusing on local contents. The supplementary reading materials were ranked in the highest numbers consisting of 10 projects which counted at 40 percentage. The local contents which were infused mostly into the educational innovations were Kwanpayao. In addition, the local contents in which the students had infused into the educational innovations were relevant to the students’ contexts and related to the contexts of Northern region of Thailand.
         2.4 The student teachers had tranformed desired characheristies as follows: having love and faith for teachers’ profession, unity, responsibility, problem-solving skills, self-confidence, respect others, and recognizing the significance of the infusion of local contents.

References

Autthawuttikul, S. (2008). Development of knowledge sharing process using computer-supported collaborative learning based on peer-assisted learning approach to enhance knowledge creation behaviors of graduate students. (Doctoral dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.

Buason, R. (2009). Research and educational innovation development. Bangkok: L.T. Place Printing Press.

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Guideline for setting local curriculum framework on the basic education core curriculum B.E. 2551. Retrieved from http://www.curriculum51.net/upload/20091009100732.doc.

Candler, A. C., Blackburn, G. M., & Sowell, V. (1981). Peer Tutoring as a Stratigy Individualizing Instruction. Education, 101(4), 380-383.

Centre for Educational Psychology. (2015). Peer Tutoring. Retrieved from http://www.cepthailand.org/index.php?mo=59&id=1108797

Chindanurak, T. et al. (2011). Professional standards of basic education teachers (Research report). Bangkok: The secretariat of the teachers council of Thailand.

Chotklang, A. (2013). An Instruction Set Development with Peer Group Module in Principle of Marketing for Bachelor Degree Students at Muban Chombueng Rajabhat University. (Master’s thesis). Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi.

Dachakupt, P., & Khaengkhan, P. (2012). Teacher competency and guideline for teacher development in social change. In P. Sinlarat (Ed.), Excellence of education in Thailand (pp. 30-35). Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of education. (2002). Research for learning development in basic education curriculum. Bangkok:Kurusapa Printing Ladphrao.

Faikhamta, C. (2010). Developing pre-service teacher reflective thinking through contemplative education learning in science process skills course. Journal of Education Prince of Songkla University, 22(2), 186-200.

Jantakoon, J., Wattanatorn, A., Kaewurai, W., & Lincharearn, A. (2015). The development of curriculum to enhance consciousness on disaster preparedness based on contemplative approach for lower secondary students. Journal of Education Naresuan University, 17(1), 1-13.

Lertamornpong, C. (2010). The development of learning process through contemplative education to enhance learning of mathematics students teacher in curriculum and instruction courses (Research report). Bangkok: Kasetsart University.

Limarun, T. (2012). Effects of online project-based training with peer assisted technique toward the ability of secondary teachers in developing ICT-integrated lesson plans. An Online Journal of Education, 7(1), 762-776. Retrieved from http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/V71/v71d0056.pdf

Ninchaikovit, T., & Juntrasook, A. (2009). Art for learning process to transform: Contemplative education facilitator textbook. Bangkok: S.P.N. Printing Press.

Siridhrungsri, P. (2014). Enhancing the quality of teachers in the 21st century. Bangkok: Mata Printing Press.

Tantaviwong, A. (2014). The transformative of learning point to change Thailand. Bangkok: Sahamitr-printing-and-publishing.

The secretariat of the teachers council of Thailand. (2013). Professional standard. Retrieved from http://www.ksp.
or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254
Topping, K. (2010). Peer-and Parent-assisted Learning in Reading, Wring, Spelling and Thing Skills. SCRE Spotlights 82, ERIC. Retrieved from http://www.eric.ed.
gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailminin.jsp?

Wasi, P. (2014). The transformative of learning point to change Thailand. Bangkok: Mata Printing Press.

Wongwanich, S., Piromsombat, Ch., Klaikleng, P., & Sriklaub, K. (2013). Strategies for driving education reform policy: A formative research and development (Research report ). Bangkok: Prikwan Graphic.

Keywords
สมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จิตตปัญญาศึกษา เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน; The Competency of Student Teachers for Developing the Educational Innovation, The Infusion of Local-Related Contents, Contemplative
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
JAKKRIT JANTAKOON, จักรกฤษณ์ จันทะคุณ /. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครู ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน / The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers’ Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 1, p. 156-169, mar. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1730>. Date accessed: 09 apr. 2020.