ศักยภาพของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่าง สำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ / The Potential of Accounting Firms in Lower-Northern Region For the Accredited Accounting Firms

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น / Supaporn Dokmaithong and Warawit Phetruen

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างในการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยพิจารณาการปฏิบัติตามเกณฑ์ควบคุมคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสำนักงานบัญชีในเขต 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างที่ยังไม่ได้ขอการรับรองคุณภาพและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแยกพิจารณาตามองค์ประกอบแต่ละด้านของระบบควบคุมคุณภาพ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพในการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ การวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพโดยศึกษา 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ และขนาดของสำนักงาน จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นสาระสำคัญต่อคุณภาพโดยรวม และเมื่อพิจารณาคุณภาพแยกตามแต่ละองค์ประกอบของระบบควบคุมคุณภาพ พบว่า ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นสาระสำคัญต่อคุณภาพในหลายด้าน คือ คุณภาพด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า และด้านการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่าการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นสาระสำคัญต่อคุณภาพด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า และด้านการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม ขนาดของสำนักงานส่งผลกระทบเชิงลบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการปฏิบัติด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงาน

     The purpose of this research is to study the potential of accounting firms in the lower-northern region for an accredited accounting firm. We base the study on the quality control system of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce. A sample consists of accounting firms in nine provinces of the lower-northern region that has not been accredited. We find that the overall quality score is in good level. Considering each quality control element, we find that the scores are between good to very good levels. It is possible to consider that the sample has a potential for accreditation. An additional regression analysis for factors affecting the quality including firm experience, business form, and firm size shows that firm experience has a significantly positive effect on the overall quality. Considering each quality control element, we find that firm experience has a significantly positive effect on several elements regarding management responsibility, ethical requirements, client engagement process, and engagement performance. In addition, we find that running an accounting firm as a corporate entity has a significantly positively effect on client engagement process, and engagement performance. However, firm size has a significantly negative effect on quality regarding ethical requirements.

References

Department of Business Development. (2015). Notification of the
Department of Business Development on Rules and Conditions for
Quality Assurance for Accounting Firms BE 2558 (2015). Retrieved from http://www.dbd.go.th

Dorasamy, M., Marimuthu, M., Jayabalan, J., Raman, M., & Kaliannan, M. (2010). Critical factors in outsourcing of accounting functions in Malaysian small medium-sized enterprises (SMEs). Kajian Malaysia, 28(2), 39-46.

Everaert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2010). Using transaction cost economics to explain outsourcing of accounting. Small Business Economics, 35(1), 93-112. doi: http://dx.doi.org/ 10.1007/s11187-008-9149-3

Federation of Accounting Profession. (n.d.). The Standard on Quality Control 1: Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements. Retrieved from http://www.fap.or.th

Gooderham, P. N., Tobiassen, A., Doving E., & Nordhaug, O. (2004). Accountants as sources of business advice for small firms. International Small Business Journal, 22(1), 5-22.

Hallowell, R. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 7(4), 27-42. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/233642856?accountid=49790

Hongpukdee, N. (2012). Preparing to be a Quality Accounting Firm. Executive Journal, 32(4), 54-60.

Jennings, P., & Beaver, G. (1997). The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective. International Small Business Journal, 15(2), 63+. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA147521641&v=2.1&u=uninet13&it=r&p=GPS&sw=w&asid=d278c7e14d1310e2c6214a6f3d40826e

Kongpradit, P., & Taechoyotin, W. (2010). Factors effecting the repurchase intention for accounting outsourcing. Journal of Accounting Profession, 6(15), 88-93.

Nederhof, A. J. (1985). Methods of coping with social desirability bias: A review. European Journal of Social Psychology, 15(3), 263-280.

Nutiyakul, A., Wongsasri, P., Chatuchai, W., & Chonpichien, J. (2008). The Development of Accounting Firms’ Services for Entrepreneurs of Small and Medium Enterprises in Bangkok Metropoli. SDU Research Journal, 4(3), 1-13.

Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2011). Thailand's Third SMEs Promotion Master Plan (2012-2016). Retrieved from http://www. sme.go.th/SiteCollectionDocuments/แผนการส่งเสริมSMEs
/03/แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3.pdf

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.

Pongtanee, P. (2009). Factors that Affect the Service Quality of Accounting Firms in Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Ruangsaengrob, P., & Srijunpetch, S. (2009). Problems in implementation of International Standard on quality control for auditing firms. Journal of Accounting Profession, 5(13), 83-95.

Sahatevasukont, B. (2009). Practical Code of Ethics of Accounting Firms in Bangkok and Metropolitans (Research report). Bangkok: Krirk University.

Tongsokhowong, A., & Sutthachai,S. (2010). The Usefulness of Financial Report in SMEs in Northeast Thailand. Journal of Ubon Ratchathani University, 12(2), 79-85.

United Nations Conference on Trade and Development. (2000). Promoting transparency and financial disclosure: accounting by small and medium-sized enterprises. Retrieved from http://www.unctad.org/en/docs/c2isarl3.en.pdf

Vatanavilai, N., & Sithipolvanichgul, J. (2012). The Potential Development of Thai Accounting Profession on Economic Liberalization. Executive Journal, 32(3), 16-25.

Walker, K., & Johnson, E. (2006). Delivering Quality Accounting Services: Are Your Accounting Services Giving Maximum Help to Your Customers? A Study Performed within a Large Corporation Illustrates How You Can Measure the Quality of Your Accounting Support and Identify Service Expectation Gaps. Management Accounting Quarterly, 7(4), 9-17.

Wangcharoendate, S. (2014). ASEAN Economic Community: Perspectives on the Potential Development of Thai Accounting Profession. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 34(4), 109-119.

Yoothong, S. (2013). Formats and Problems of Services of Accounting Firms in Thailand. Srinakharinwirot Business Journal, 4(2), 89-102.

Keywords
คุณภาพ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภาคเหนือตอนล่าง การควบคุมคุณภาพ ศักยภาพ; Quality, Accredited Accounting Firm, Lower-Northern Region, Quality Control, Potential
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SUPAPORN DOKMAITHONG AND WARAWIT PHETRUEN, สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น /. ศักยภาพของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่าง สำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ / The Potential of Accounting Firms in Lower-Northern Region For the Accredited Accounting Firms. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 1, p. 122-131, mar. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1727>. Date accessed: 06 july 2020.