Value of Elderly Person / การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Benchamat Yotsena / เบญจมาศ ยศเสนา

Abstract

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความหมายของการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ โดยมีขอบเขตของการศึกษาจากบทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษาได้นำบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุดังกล่าว มาทำการสังเคราะห์เพื่อหาคำจำกัดความ ความหมายของ คุณค่า ผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่า และศึกษาการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทย จากการศึกษา ผู้ศึกษาได้ให้ความหมายของ การเห็นคุณค่า คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มทางพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม จนก่อให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมทั้งทางบวก และทางลบ และผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในขณะที่ “การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ” หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีคุณค่าต่อตนเองหรือสังคมมากน้อยเพียงใดเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความเชื่อ ความรู้สึก และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในระดับที่แตกต่างกัน ในสังคมไทย แบ่งระดับการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในระดับครอบครัว กล่าวคือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่านการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่สมาชิกในครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมาชิกและทรัพย์สินในครอบครัว นอกจากนี้ การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในระดับสังคม นับได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ทำให้มีการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละสังคมให้มีความยั่งยืน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นปูชนียบุคคลที่มีความล้ำค่าทั้งในระดับครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทย

 

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ  คุณค่า

 

Abstract

This research aims to study the meaning toward the realization in the elderly’s value, which the data were analyzed by reviewing relevant literature and academic articles. Its concept was about attitudes toward the elderly in different contexts or situations. All of these were done to define the meaning of the realization in value, the elderly and the elderly’s value. In this study, “the realization in value” was described as the readiness of mind which was related to thinking process, feeling and behavioral trend. It was found out that direct and indirect interactions between people and surroundings could lead to both positive and negative acts. “The elderly” was referred to a group of people who correlated with the chronological ages of 60 and up. Furthermore, the finding showed that the way people viewing aging eventually became their attitudes. This consisted of 3 factors including belief, feeling and behavior which depended on each person’s interpersonal relationship and environment. In Thai society, the realization in elderly’s value was divided into 2 aspects; family and society. In terms of family level, when compared to other age groups, older people had much more experience because they had lived through a lot of situations. So there was a wide range of options in which they could provide critical support to the young in their families such as tutoring, mentoring and nurturing. They could even take care of families’ properties as well. Moreover, in the terms of social level, elderly people were also a resource for younger generations. That was, they could share knowledge, crafts, culture, tradition and history so that all these things were transferred from generation to generation. Therefore, it could be said that elderly people, especially in Thai society, were honored as venerable ones in both aspects.

 

Keywords: Elderly Person, Value  


Keywords
การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ คุณค่า Elderly Person, Value
Section
Review Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
เบญจมาศ ยศเสนา, Benchamat Yotsena /. Value of Elderly Person / การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 1, p. 1-14, apr. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1283>. Date accessed: 27 june 2019.