Return to Article Details การเพิ่มความพร้อมของผู้ป่วยในการส่งปรึกษาเพื่อผ่าตัดเจาะคอโดยใช้แบบฟอร์มปรึกษาเจาะคอแบบรายการตรวจสอบในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Download Download PDF