วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " Editorial Board" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 22 Number 1 (20 November 2014)