การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/The Development of Activity Packages to Enhance Reasoning Ability on Reasoning about Triangle and Quadrilateral for Grade 9 Students

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

บุญญา เพียรสวรรค์ / Boonya Piansawan

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
     1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ71.73 / 72.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70ที่กำหนดไว้
     2. ความสามารถในการให้เหตุผลเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 71.83โดยความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียนเก่งได้ร้อยละ 79.22และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ร้อยละ 71.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต่ำกว่าเกณฑ์โดยได้ร้อยละ 64.58
     3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

     The purposes of this research were (i) to develop and test the efficiency of the package on enhancing reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral  for Grade 9 students following 70/70 criteria, (ii) to compare Grade 9 students’ reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral after learning by using this activities package to a criteria of 70% and (iii) to evaluate the satisfaction of Grade 9 students who use this activity package. The finding are as follows:
     1. The package on enhancing reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral for Grade 9 students had been approved by five specialists for being appropriate where the level of being appropriate was in a high level. Furthermore the efficiency of this package was 71.73/72.17 which was higher than the given 70/70 criteria.
     2. Grade 9 students’ reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral after learning by using this activities package was greater than a criteria of  70% with statistically significant at level of .05. Most students’ reasoning ability passed criteria of 70%at 71.83%. Among these, above average students obtained 79.22% and average students obtained 71.76%, which were statistically significant greater than a given criteria at level of .05. However, the low average students obtained 64.58% which was below the given criteria.
     3. The satisfaction of students on the ability packages to enhance reasoning ability on reasoning relating triangle and quadrilateral for Grade 9 students was at a high level.

References

Baroody, A.J. (1993). Helping Children Think Mathematically. New York: Macmillan Publishing.

Byrne, O. (1847). The First Six Books of the Elements of Euclid. London: William Pickering.

Cheng, Y. H., & Lin, F. L. (2006). Using Reading and coloring to enhance incomplete prover’s performance in geometry proof. Pague. Ability of Students in Geometry. (Doctoral dissertation). The University of Connecticut, Connecticut.

Fongchantha, S. (2010). Development of Geometric Reasoning Abilities of Mathayomsuksa III Students Through Visualization and Coloring Techniques at Maetang School, Chiang Mai Province. (Research and Statistics in Education Graduate School). Chiang Mai University, Chiang Mai.

Gustafson, D. R., & Frisk, P. D. (1991). Elementary Geometry (3rd ed.). New York: John Wiley and Son.

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2011). Textbook in Mathematics of the Core Curriculum for Basic Education in the Year 2551: Book II for Mathayomsuksa III Student. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2001). Handbook in Mathematics of the Core Curriculum for Basic Education in the Year 2551: Book II for Mathayomsuksa III Teacher. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.

Kennedy, Leonard M. & Yipp,Steve. (1994). Guiding Children’s Learning of Mathematics.(7thed). United States of America : International Thomson.
Klumbut, T. (2014). The Development of Activity Packages to Enhance Reasoning Ability on Reasoning about Triangle and Quadrangle for Mathayomsuksa III Students. Research and Statistics in Education Graduate School, Naresuan University.

Kualharvej, B. (1999). Education Innovation (4th ed.). Bangkok: Faculty of Education, Srinakarintharawiroj University.

Lappan, G., & Scharm, P. W. (1989). New Directions for Elementary School Mathematics Yearbook. Virginia: National Council of Teacher of Mathematics.

Makanong, A. (2010). Skills and Mathematical Processes Development for Development. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Ministry of Education. (2008). The Core Curriculum for Basic Education in the Year 2551. Bangkok: Printing Agricultural Cooperatives of Thailand.
Yoon Pin Musuem. (1987). Teaching Mathematics. Faculty of Education: Chulalongkorn University.

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM). (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. Virginia: National Council of Teacher of Mathematics.

Suydam, M. N. (1983). “Logic, Proof, and Problem Solving.” in Classroom Ideas from Research on Secondary School Mathematics. Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

The National Institute of Educational Testing Service. (2011). Results of National Tests Basic (O-NET) Year 2554. Retrieved from http://niets.or.th/Exam Web/MainSch/MainSch. Aspx

The National Institute of Educational Testing Service. (2008). Principles of Measurement and Evaluation Measure. Bangkok: The National Institute of Educational Testing Service.

Keywords
ความสามารถในการให้เหตุผล; ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล; การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม; reasoning ability; activity packages to enhance reasoning ability; reasoning relating to triangle and quadrilateral
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
BOONYA PIANSAWAN, บุญญา เพียรสวรรค์ /. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/The Development of Activity Packages to Enhance Reasoning Ability on Reasoning about Triangle and Quadrilateral for Grade 9 Students. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 156-168, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1904>. Date accessed: 25 oct. 2021.