การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน มีดกัด Tialn ที่ผ่านการลับคม ตัดแล้วชุบเคลือบผิว/ The Study Factors that Influenced the Tool Life of Tialn With Sharpening and Coating

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และปฎิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ / Banyat Panprasitvech and Patipat Hongsuwan

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน ของมีดกัด (Tialn) ที่ผ่านการลับคมตัดแล้วชุบเคลือบผิว ในการกัดเหล็ก กล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) S45C ปัจจัยควบคุมความเร็วตัด อัตราการป้อน และความลึก ปัจจัยที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ระยะการป้อน (Overlap)  ทิศทางควบคุมการกัด (Cutting Direction)  และน้ำหล่อเย็น (Coolant)   ผลการทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานมีดกัดคือ ระยะการป้อน ทิศทางควบคุมการกัด และน้ำหล่อเย็น  มีผลต่ออายุมีดกัดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อใช้ระยะการป้อน 4 มิลลิเมตร ส่งผลคมตัดมีดกัดมีอายุการใช้งานสั้นกว่าระยะการป้อน 2 มิลลิเมตร ทิศทางควบคุมการกัดแบบกัดตามจะส่งผลอายุการใช้งานสั้นกว่าการกัดทวน และการปิดน้ำหล่อเย็นจะส่งผลทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าการเปิดน้ำหล่อเย็น ผลการนำมีดกัดที่ผ่านกระบวนลับคมตัดแล้วนำไปชุบเคลือบผิวใหม่ทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

     This research aimed to study the factors that influenced the tool life of Tialn with through sharpening cutting and coating for milling medium steel carbon S45C. The control variables were cutting speed, feeding, and depth. This research studied the influences of overlap, cutting direction, and coolant on the tool life of Tialn with sharpening and coating and the tool life of End mill. The results showed that the factors influencing the tool life of Tianln were overlap, cutting direction, and coolant. At the significance level 0.05, the results indicated that the 4-mm overlap, clockwise direction, and turn-off coolant shortening the tool life of Tialn. Tialn with sharpening and coating had longer tool life than End mill Tialn. 

References

Banyat, P. (2012). The Study Factors Machining Bite Parts With Knives to cut though the sharpening Process with The Renewal of the Cutting Edges. (Master’s thesis). Silpakorn University, Bangkok.

Jonathan Lin, S. C. (1994).Computer Numerical Control from Programming to Networking .Dclmcr Publishers.

Pawoot, P. (2006). Study of the Factors that affect is Roughness and the Tool Wear in Bronze Milling. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

Sirichai, T. (2009). Investigation of the effext of cutting lubricants on tool life during the turning of a cast iron FCD 400. (Master’s thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Bangkok.

Tanongsak, R. (2012). The Study Factors Affecting Tool Life and Surface Rough in Milling Stainless Steel AISI 304. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

Keywords
ระยะการป้อน; ทิศทางการควบคุมการกัด; สารหล่อเย็น; อายุการใช้งานมีดกัด; Overlap; Cut direction; Coolant; Tool life
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
หงษ์สุวรรณ / BANYAT PANPRASITVECH AND PATIPAT HONGSUWAN, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และปฎิพัทธ์. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน มีดกัด Tialn ที่ผ่านการลับคม ตัดแล้วชุบเคลือบผิว/ The Study Factors that Influenced the Tool Life of Tialn With Sharpening and Coating. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 128-135, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1901>. Date accessed: 25 oct. 2021.