การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/The Assessment of Suitable Sanitary Landfills Area in Uttaradit Province by Using Geograpic Information System

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุภาวดี น้อยน้ำใส และปิยะดา วชิระวงศกร / Supawadee Noinumsai and Piyada Wachirawongsakorn

Abstract

     งานวิจัยนี้เป็นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักและเทคนิคการซ้อนทับข้อมูลจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 11 ปัจจัย ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โบราณสถาน ประปา แหล่งน้ำผิวดิน/เส้นทางน้ำ เส้นทางคมนาคม ระดับน้ำใต้ดิน สภาพทางธรณี ความลาดชัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะเนื้อดิน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีค่าถ่วงน้ำหนักมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านแหล่งน้ำผิวดิน/เส้นทางน้ำและปัจจัยด้านประปา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยมากที่สุด ซึ่งมีค่าถ่วงน้ำหนักร้อยละ 20 เท่ากัน ส่วนปัจจัยด้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าถ่วงน้ำหนักน้อยที่สุดร้อยละ 2 โดยพบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่มีพื้นที่มากสุดสำหรับเป็นพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มีเนื้อที่ 95.57 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อยู่ในพื้นที่ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มีเนื้อที่ 83.72 ตารางกิโลเมตร และตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มีพื้นที่เหมาะสมมากอยู่ในพื้นที่ มีเนื้อที่ 69.13 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ

     This research was using Geographic Information System to identifya suitable sanitary landfills area in Uttaradit province. Spatial data and overlay analysis technique were performed under 11 environmental impact factors including watershed class, archaeological site, water supply system, surface water/water routes, transportation, groundwater levels, geology, slope, landuse, soil texture, andflood risk area factors. The results found that the most weighted factor affected the decision to select a suitable sanitary landfill was surface water/water routes and water supply system factors with equal weighted value of 20%, while flood risk area factor was the lowest weighted value of 2%. The most suitable sanitary landfill area in Uttaradit was located in Tambon Wang Daeng, Amphoe Tron with area of 95.57 km3, followed by Tambon Na Yang, Amphoe Pichai with area of 83.72 km3 and Tambon Bor Thong, Amphoe Thong Sangkhun with area of 69.13 km3

References

Wijakprasert, A. and khaimook, Kanit. (2011). GIS for Solid Waste and Wastewater Management of The Local Administration. Journal of RMUTP research , 5(2), 78-91.

Bennui, A., Thongyoy, R., Chantanariks, O., (2011). Solid Waste Collection in Banpru Municipality Via the Use of Geographic Information System. (Research report). Prince of Songkla University, Songkla.

Boonyanuphap, J. (2003). Practice in Geographic Information System. Phitsanulok: Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University.

Department of Natural Resource, Ministry of Natural Resource and Environment. (2008). The report of geological and geological resource areas classification in Uttaradit province. Bangkok, Thailand: Advance Vision Service.

Department of Industrial Works. (1992). The master plan project of industrial waste disposal and feasibility study for industrial waste transfer station and transportation. Bangkok: Ministry of Industrial Thailand.

Gorsevski, PV., Donevska, KR., Mitrovski, CD., & Frizado, JP. (2012). Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems for landfill site selection: a case study using ordered weighted average. Waste Mangement. 32, 287-296.

Gungong, C., (2014). Site Selection of Potential Sanitary Landfill in Thung Thong Sub-district, Tha Muang District, Kanchanaburi Province. (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok.

Kerdput, K. (1999). Selection of Potential Solid Waste Disposal areas in Pathum Thani Province. (Master’s thesis). Graduate School Chulalongkorn University, Bangkok.

Matichononline. (2014). Uttaradit people suffered from the bad smell leachate of landfill, they made a compliant to NCPO. Retrieved from http://www.m.matichon.co.th/readnews.php?

Nas, B., Cay, T., Iscan, F., & Berktay, A. (2010). Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey using GIS and multi-criteria evaluation. Environmental Monitoring and Assessment, 491-500.

Pollution Control Department. (2009). Disposal of Solid Waste by Sanitary Landfill. Retrieved from http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/ landfill/techman/index.htm,2000.

Toraksa, N. (1994). The Geographic Information System Application in Solid Waste Management Planning Case Study: Pathum Thani Province. (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok (Thailand).

Vichiansinpa, J., Wongram, N., & Wontong, C., (2015). Application of Geographic Information System on Sanitary Landfill Site Selection: A Case Study of Lumplaimat District, Buriram province, Thailand. Journal of Rommayasan, 2(2), 19-32.

Worrakan, S. (2011). Sanitary Landfill site Selection and Preparation for post used, case study: Chacheansao Municipality. (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Sadek S., El-Fadel M. & El-Hougeiri N. (2001). Optimizing Landfill Siting Through GIS Application, Seventeenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, October 21-24.

Sangyoka, S., Sungsumboon, P., Wachira wongsakorn, P., Srithawirat, T., & Chimjan, O. (2011). The Report of Municipality Waste Management Pilot Project A Case Study: Nai Muang Municipality, Phichai District, Uttaradit Province (Phase II). Bangkok: National Research Council of Thailand.

Keywords
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล; พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย; ขยะมูลฝอย; ระบบสารสนเทศ; ภูมิศาสตร์; Sanitary Landfills Site; Suitable sanitary landfills area; Solid Waste; Geographic Information System
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
SUPAWADEE NOINUMSAI AND PIYADA WACHIRAWONGSAKORN, สุภาวดี น้อยน้ำใส และปิยะดา วชิระวงศกร /. การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/The Assessment of Suitable Sanitary Landfills Area in Uttaradit Province by Using Geograpic Information System. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 77-88, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1897>. Date accessed: 17 oct. 2021.