ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ/Factors Associated with Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

มาลีวัล เลิศสาครศิริ และชะบา คำปัญโญ / Maleewan Lertsakornsiri and Chaba Khampunyo

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, 3, 4  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 184 คน ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น กำหนดสัดส่วน และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความตรงได้เท่ากับ .80 และค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .87 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
     ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสำเร็จในชีวิต และโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .51, .47 และ .39 ตามลำดับ) จากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมทางด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย  

     This study was a descriptive research. The purpose of this study was to examine the factors associated with health-promoting behaviors. The samples were 184 of the second, third and fourth years of nursing students at Saint Louis College during practice in the health care service in the second semester of the academic year 2015. The samples were selected by stratified, proportion and simple random sampling. The research tool was a questionnaire including personal data, attitude towards health care, and the health-promoting behaviors. The questionnaire was validated by three experts. Its content validity index (CVI) was .80 and its reliability were .87 and .92, respectively. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square and pearson product moment correlation coefficient.
     The results indicated that personal data about the level of study, the money for spend in a month, and place for living were statistically significant relating to the health-promoting behaviors in nutrition at p<.05. While exercise was a statistically significant at p<.01.  The attitude towards health care was a statistically significant at the positive moderate relating to the health-promoting behaviors in the interpersonal relation, self actualization, and overall at p<.01 (r = .51, .47 and .39, respectively). This study suggests that it is vital and necessary to promote the health behaviors by  provided activities for nursing students to increase attitude towards health care, health-promoting behaviors particularly nutrition and exercise for the good health.

References

Chow, J. (2008). Self-care for caring practice: Student nurses’ perspectives. International Journal for Human Caring, 12(3), 31-37.

Hosseini, M., Ashktorab, T., HosseinTaghdisi, M., Vardanjani, A. E., & Rafiei, H. (2015). Health-promoting behaviors and their association with certain demographic characteristics of nursing students of Tehran City in 2013. Global Journal of Health Science, 7(2), 264-272.

Kampoungporn, K., & Saechou, S. (2007). Health care behaviors of students in Nakhon Pathom Rajabhat University. (Master’s thesis). Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom.

Kasipon, T., Lekvijitthada, P., & Jinayon, A. (2012). Selected factors affecting health promoting behaviors of undergraduate Students in Huacheiw Chalermprakiet University. Huacheiw Chalermprakiet University Journal, 15(30), 31-46.

Khampalikit, S., Luecha, Y., Baramee,J., Klunklin, A., Suwanpatikorn, K., Suwannaleeree, W., & Prachusilpa, S. (2008). An evaluation of health promotion competencies of undergraduate nursing students. Thai Journal of Nursing Council, 23(3), 85-94.

Kitrungpipat, N., & Phannithit, A. (2012). Self-health care behavior student in Silpakorn University Phrtchaburi IT campus. Bangkok: Faculty of Management Science, Silpakorn University.

Lertsakornsiri, M. (2014). The relationships between families’ strengths, developmental assets and selfhealth care behavior in students at Mahayomsuksa V in co-education school, Sathon district, Bangkok metropolis. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 209-217.

Mekwimon, W. (2010). Health care behavior of peoples beside in students applied Thai Traditional Medicine program practice area, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University. Bangkok: Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University.

Musilthong, J., Sriyuktasuth., A., Kongkar, R., & Sangwichaipat, N. (2010). Nutritional knowledge, attitude towards food, food consumption behavior, and nutritional status in nursing students, Faculty of Nursing, Mahidol University. Journal of Nursing Science, 28 (3), 40-49.

Nassar, O. S., & Shaheen, A. M. (2014). Health-promoting behaviors of university nursing students in Jordan. Health, 6(1), 2756-2763.
Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2011). Health promotion in nursing practice (6th ed.). New Jersey: Pearson.

Rattanawetchaiwimon, K. (2008). Health behavior of Medical Clients: A case study of Royal Medical Unit (RMU), The Grand Palace. A Thesis for the Master degree of Arts, Social Development, National Institute of Development Administration.

Shaheen, A. N., Nassar, O. S., Amre, H. M., & Hamden-Mansour, A. M. (2015). Factors affecting health-promoting behaviors of university students in Jordan. Health, 7(1), 1-8.

Sanghoupai, K. (2009). Factors affecting to health promotion behaviors of officers working at Royal Thai navy hospitals. (Master’s thesis). Ramkhamhaeng University, Bangkok.

Student development center, Saint Louis College. (2016). The statistics data of the students’ sick in the academic year 2015. Bangkok: Saint Louis College.

Thongsuk, S., Putawatana, P., & Orathai, P. (2012). Health promoting behaviors of Ramathibodi nursing students. Rama Nurs J, 18(2), 178-189.

Yamane, T. (1973). Statistics, An introductory Analysis (3rd ed.). New York, NY: Harter & Row.

Keywords
ปัจจัย; เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ; พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ; นักศึกษาพยาบาล; factors; attitude towards health care; health-promoting behavior; nursing student
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
MALEEWAN LERTSAKORNSIRI AND CHABA KHAMPUNYO, มาลีวัล เลิศสาครศิริ และชะบา คำปัญโญ /. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ/Factors Associated with Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 67-76, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1896>. Date accessed: 17 oct. 2021.