ผลของการไถพรวนที่มีต่อปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในดิน และผลผลิตข้าวโพด กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดลพบุรี The Effect of Tillage on Soil Carbon Stock and Corn Yield: A Case Study of Agricultural Area in Lopburi Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sunisa Chansaree Tawadchai Suppadit

Abstract

     การศึกษาผลของการไถพรวนที่มีต่อปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในดินและผลผลิตข้าวโพดข้าวโพดหวานลูกผสม ในพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรม จังหวัดลพบุรี ที่ระดับความลึก 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกันยายน พ.ศ. 2558โดยใช้รูปแบบการไถพรวนที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ คือ 1) การไม่ไถพรวนดิน (T1) 2) การไถแปรครั้งเดียว (ไถพลิกดินด้วยผานสามแล้วตามด้วยผานเจ็ด; T2) 3) การพรวนซ้ำ 1 ครั้ง (ไถแปรแล้วพรวน 1 ครั้ง; T3) 4) การพรวนซ้ำ 2 ครั้ง (ไถแปรแล้วพรวน 2 ครั้ง; T4) ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในดินที่ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. ของการไม่ไถพรวน มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.86 ตัน/ไร่ รองลงมา คือ การไถแปรครั้งเดียว การพรวนซ้ำ 1 ครั้ง และการพรวนซ้ำ 2 ครั้ง เท่ากับ 3.70 3.47 และ 3.14 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นรวมการไม่ไถพรวนที่ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.09 ก./ซม.3 ส่วนอินทรียวัตถุและปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน การไม่ไถพรวนที่ระดับความลึก 0 – 15.0 ซม. มีค่าสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 0.860 สำหรับผลการศึกษารูปแบบการไถพรวนที่มีต่อพืช พบว่า มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนในพืชภายใต้รูปแบบการไถแปรครั้งเดียว มีค่าสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 29.2 และ 0.530 ตัน/ไร่ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความลึกของชั้นดินและรูปแบบการไถพรวนส่งผลต่อมวลชีวภาพของพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยรูปแบบการไถแปรครั้งเดียวเป็นวิธีการที่ดีที่สุด


คำสำคัญ: การไถพรวน  ปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในดิน 


     A study on the effect of tillage on carbon sequestration in soil and corn yield, in areas there was a agriculture in Lopburi province. The experimental design employing 2 x 4 factorial arrangement in CRD model using a depth of 0 – 15.0 and 15.0 – 30.0 cm. and plowing four different formats at as follow; 1) no – tillage (T1), 2) plowing tillage (using 3 – disc followed by 7 – disc plough; T2), 3) plowing tillage and shoveling one times (using 3 – disc followed by 7 – disc plough and shoveling one times; T3), 4) plowing tillage and shoveling two times (using 3 – disc followed by 7 – disc plough and shoveling two times; T4). The results showed soil carbon stock to a depth of 15.0 – 30.0 cm. of a no – tillage with a maximum value of 3.86 tonnes/rai, the next was plowing tillage, plowing tillage and shoveling one times and plowing tillage and shoveling two times of 3.70 3.47 and 3.14 tonnes/rai, respectively. The bulk density of no – tillage to a depth of 15.0 -30.0 cm. with a maximum value of 1.09 g/cm3. Organic matter and organic carbon in soil under no – tillage to a depth of 0 – 15.0 cm., a maximum of 1.48 % and 086 %. For the influence of the from of tillage on crops that biomass and carbon in the plants of the plowing tillage, the most maximum was 29.2 % and 0.530 tonnes/rai. Which concluded that the interaction between the depth of the soil layer and format plowing affected to plant biomass with significant difference (P < 0.05). From this study, the format of plowing tillage was the best method.     


Keywords: Tillage, Soil Carbon Stock

References

American Society for Testing and Materials. (1987a). Annual Book of Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample (ASTM D3173). Philadelphia, U.S.A: Published annually by ASTM.

American Society for Testing and Materials. (1987b). Annual Book of Standard Practice for Proximate Analysis (ASTM D3172). Philadelphia, U.S.A: Published annually by ASTM.

Blake, G. R., & Hartge, K. H. (1986). Bulk Density. In Methods of Soil Analysis Part I Physical and Mineralogical Methods. Soil Science Society of America Journal, 9(1), 363–375.

Elder, J. W., & Lal., R. (2007). Tillage effects on physical properties of agricultural organic soils of North Central Ohio. Soil and Tillage Research Journal, 98(June), 208–210.
Fungladda, E. (2009). Soil carbon sequestration in organic tapioca at Tambon Maghurmai Amphur Soongern Nakorn Ratchasima Province. Thammasat University: Bangkok.

Galdos, M. V., Cerri, C. C., & Cerri, C. P. (2009). Soil carbon contents under burned and unburned sugarcane in Brazil. Geoderma, 153(3–4), 347–352.

Graham, M. H., Haynes, R. F., & Meyer, J. H. (2002). Soil organic matter content andquality: Effects of fertilizer applications, burning and trash retention on a long–term sugarcane experiment in South Africa. Soil Biology and Biochemistry, 34(March), 93–102.

Hassan, F. U., Ahmad, M., Ahmad, N., & Abbasi, M. K. (2007). Effects of subsoil compaction on yield and yield attributes of wheat in the sub–humid region of Pakistan. Soil and Tillage Research Journal, 96(September), 361–366.

Hoyle, F. (2013). Managing soil organic matter report: A practical guide. Grains Research and Development Corporation, 5(July), 11–15.

Jaiaree, S. (2007). Research on the Impact of Land Use Changes on Soil Organic Carbon in Thailand. Land Development Regional Office 1. Bangkok: Land Development Department.

Jaiaree, S. (2013). Soil carbon dynamics in incorporation of corn stubble residues of Thailand. Journal of soil and water conservation, 28(3), 20–31.

Kanchanaprasoed, N. (1986). Study of soil properties and potential in alfisols and inceptisols order: A case study Mae klong river. Kasetsart University: Bangkok.

Land Development Department. (2013). Academic achievement of the Land Development Department in the last half a century. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2013). Industrial drop in Thailand. Retrieved from http://www.moac.go.th

Moncharoen, P., & Weansil, T. (2001). Soil carbon in Thailand. Bangkok. Division of soil analysis. Bangkok: Land Development Department.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2010). Climate Change. Retrieved from http://www2.onep.go.th/CDM

Office of Science for Land Development. (2010). Work manual of soil analytical process in chemical. Bangkok: Land Development Department.

Pagliai, M., Vignozzi, N., & Pellegrini, S. (2004). Soil structure and the effect of management practices. Soil and Tillage Research Journal, 79, 131–143.

Polayos, L. (2012). Research on the Soil carbon dynamics in various tillage managements of corn at Pak Chong series. Bangkok: Land Development Department.

Poomchamnong, N. (2007). Aboveground-Root Biomass and Soil Carbon Content of Teak Plantation. Environment and Natural Resources Journal, 5(1-2), 109–121.

Prasertsombut, P., Thanachit, S., Anusonpornperm, S., & Kheoruenromne, I. (2011). Effect of Tillage Practices on Soil Properties and Yield of Maize Grown on Warin Soil. Khon Kaen Agriculture Journal, 39(1), 13–24.

Walkley, A., & Black, I. A. (1974). A critical examination of a rapid method for determining organic carbon in soils: Effect of variation in digestion conditions and of inorganics soil constituents. Journal of Soil Science, 63(January), 251–264.

Keywords
Soil Preparation; Tillage; Soil Carbon Stock
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
CHANSAREE, Sunisa; SUPPADIT, Tawadchai. ผลของการไถพรวนที่มีต่อปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในดิน และผลผลิตข้าวโพด กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดลพบุรี. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 26, n. 2, p. 86-95, june 2018. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1850>. Date accessed: 06 june 2020.