การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป/Forecasting the Export Volume of Processed Chicken

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วรางคณา เรียนสุทธิ์ และน้ำอ้อย นิสัน / Warangkhana Riansut and Nam-Oy Nisan

Abstract

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนตุลาคม 2558 จำนวน 202 ค่า ซึ่งข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนธันวาคม 2557 จำนวน 192 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการพยากรณ์รวม ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2558 จำนวน 10 ค่า นำมาใช้สำหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่าพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีบอกซ์-เจนกินส์มีความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์มากที่สุด (MAPE = 4.9640)

     The objective of this study was to construct the appropriate forecasting model for the export volume of processed chicken. The data gathered from the website of Office of Agricultural Economics during January, 1999 to October, 2015 of 202 values were used and divided into 2 sets. The first set had 192 values from January, 1999 to December, 2014 for constructing the forecasting models by Box-Jenkins method, Winters ’ additive exponential smoothing method, Winters’ multiplicative exponential smoothing method, and combined forecasting method. The second set had 10 values from January to October, 2015 for comparing accuracy of the forecasts via the criterion of the lowest mean absolute percentage error (MAPE). Research finding indicated that, Box-Jenkins method was the most accurate (MAPE = 4.9640).

References

Bowerman, B. L., & O’Connell, R. T. (1993). Forecasting and time series: an applied approach (3rd ed.). California: Duxbury Press.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1994). Time series analysis: forecasting and control (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kaew-duang, T. (2008). The trend of exports of frozen chicken from Thailand. Chiang Mai: Faculty of Economics, Chiang Mai University.

Keerativibool, W. (2015). Forecasting model for the number of patients with dysentery in Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology, 23(3), 140-151.

Keerativibool, W. (2016). Forecasting the export quantity of frozen and chilled chicken. RMUTP Research Journal, 10(1), 37-50.

Ket-iam, S. (2005). Forecasting technique (2nd ed.). Songkhla: Thaksin University.

Manmin, M. (2006). Time series and forecasting. Bangkok: Foreprinting.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2006). Introduction to linear regression analysis (4th ed.). New York: John Wiley & Son.

Office of Agricultural Economics. (2015). Export volume of processed chicken. Retrieved from http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export.php

Riansut, W. (2016). Forecasting the number of unemployment in Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology, 24(1), 102-114.

Taesombut, S. (1996). Quantitative forecasting techniques. Bangkok: Physic Center.

Keywords
ไก่แปรรูป วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้ง เลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ วิธีการพยากรณ์รวม; Processed Chicken, Box-Jenkins Method, Winters ’ Additive Exponential Smoothing Method
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
WARANGKHANA RIANSUT AND NAM-OY NISAN, วรางคณา เรียนสุทธิ์ และน้ำอ้อย นิสัน /. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป/Forecasting the Export Volume of Processed Chicken. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 2, p. 140-152, may 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1788>. Date accessed: 03 july 2020.