Prevalence and Factors affecting Musculoskeletal Disorders among Cleaners/ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในพนักงานทำความสะอาด

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wipa Chuppawa and Piraya Aungudornpukdee / วิพา ชุปวา และพีรญา อึ้งอุดรภักดี

Abstract

     Musculoskeletal disorders (MSDs) is a critical health problem and incidence increases in illness or injury. MSDs impacts on occupational health, ability to work and on the economic. This Cross-sectional study aimed to determine the prevalence and factors affecting musculoskeletal disorders among cleaners. One hundred and eleven cleaners were recruited. Data were conducted using the questionnaire which was modified from the Standardized Nordic questionnaire, the musculoskeletal disorders questionnaire devised by the Department of Disease Control and the Karasek’s Job Content questionnaire Thai version. Data were analyzed using descriptive statistics and binary logistic regression.
     The study found that the prevalence of musculoskeletal disorders during the past 7 days and 12 months were 81.98 and 84.86 percent respectively. Factors affecting musculoskeletal disorders were the working factors consisting of a long time contact or over exertions continuing for 3-5 minutes, standing more than a half of work times without changing posture, repetitive stooping, repetitive exertion or press.
     The result indicated that the inappropriate working gestures and repetition of the same movements affecting musculoskeletal disorders. Therefore, the relevant organization should set up an effective guideline for prevention and control for reducing the risk of musculoskeletal disorders among cleaners.

     ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้น โดยก่อให้เกิดผลกระทบกับแรงงานทั้งในด้านสุขภาพ ความสามารถในการทำงานและส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การวิจัยนี้เป็นศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานทำความสะอาด จำนวน 111 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประยุกต์จาก Standardized Nordic questionnaire แบบประเมินความเสี่ยงอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ของกรมควบคุมโรค และแบบสอบถามความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน Karasek’s Job content questionnaire ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคูณ Binary logistic regression
     ผลการศึกษา พบว่าความชุกของการเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในช่วง 7 วัน และ 12 เดือนที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ 81.98 และ 84.68 ตามลำดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านการทำงาน ประกอบด้วย การทำงานต้องอยู่ในท่าที่กล้ามเนื้อเกร็งเป็นเวลานานหรือต้องออกแรงมากต่อเนื่องเป็นเวลา 3-5 นาที ยืนทำงานเป็นเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ ลักษณะงานที่มีการก้มต่อเนื่องขณะทำงานเสมอ และลักษณะงานที่ต้องออกแรงบีบหรือกดเสมอ
     ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสมและลักษณะการทำงานเคลื่อนไหวแบบซ้ำซาก มีผลต่อการเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาแนวทางในการป้องกันและควบคุม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานทำความสะอาดต่อไป

References

Bone and Joint Initiative USA. (2011). Prevalence and Economic cost. Retrieved from http://www. boneandjointburden.org

Buddapang, P. (2009). Assessment of cleaning worker on health risk: a case study of community hospital, Khon Kaen province. Khon Kaen University: Khon Kaen.

Bureau of Labor Statistics. (2013). Nonfatal occupational injuries and illnesses requiring days away formwork. Retrieved from http://www.bls. gov/iif/home.htm

Chang, J. H., Wu, J. D., Liu, C. Y., & Hsu, D. J. (2012). Prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic assessments of cleaner. American Journal of Industrial Medicine, 55(7), 593-604.

Disease control. (2009). The musculoskeletal disorders questionnaire. Retrieved from http:// www.envocc.org/Budget56/farmer/riskmusle&bone.pdf

E-Facts. (2000). Cleaners and of musculoskeletal disorder. Retrieved from http://osha.europa.eu

Karasek, R. A., Theorell, T., Schwartz, J. E., Schnll, C. F. Pieper., & Michela, J. L. (1998). Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the U.S. Health Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES). Am J Public Health, 8, 18-910.

Keorochana, G. (2015). Low back pain. Retrieved fromhttp://www.med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/files/public/.../Low_back_gun.pdf

Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Bierring-Sorensen, F., Andersson, G., & Jorgensen, K. (1987). Standardized Nordic questionnaire for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics, 18(3), 233-237.

Nanagara, R. (2011). Low back pain. Retrieved from http://www.diskdrthailand.com/content

National Institute for Occupational Safe and Health. (1997). Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity and Low Back. Retrieved from http://www.cdc.gov/niosh/ docs/97-141/ pdfs/ 97-141.pdf

National Institute for Occupational Safe and Health. (1997). Work-Related Musculoskeletal Disorders. Retrieved from http://www.edc.gov/ niosh/ muskdsfs. html

Nikias, K., Teresa, S., & Reiner, R. (2005). Physical workload, work intensification and prevalence of pain in low wage workers: Results from a participatory research project with hotel room cleaner in Las Vegas. American Journal of Industrial Medicine, 48(5), 326-337.

Phakthongsuk, P., & Apakupakul, N. (2008). Psychometric Properties of the Thai version of the 22-item and 45-item Karasek Job Content Questionnaire. Inter J Occup med Environ Health, 21, 1-14.

Ruangsesomboon, P. (2008).The prevalence of work-related health problems in cleaner of a private company’s cleaner in a university hospital in Bangkok. Chulalongkorn University: Bangkok.

Punnett, L., & Wegman, D. H. (2004). Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. J Electromyogr Kinesiol, 14, 13-23.


Rupesh, K. (2006). Work-Related Ergonomic Evaluation and Design of Tools in Cleaning Occupation. Retrieved from http://epubl.ltu. se/1402-1544/2006/16/LTU-DT-0616-SE.pdf

Rupesh, K., & Shrawan, K. (2008). Musculoskeletal risk factors in cleaning occupation-A literature review. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 158-170.

Woods, V., Buckle, P., & Haisman, M. (1999). Musculoskeletal Health of Cleaners. Retrieved from http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1999/crr99215.pdf

Youprasert, A. (2009). Factors affecting decision of patients with myopathy to choose Thai traditional massage services at public health care unit Lamphun municipality. Chiang Mai University: Chiang Mai.

Keywords
Prevalence, Factors, Musculoskeletal Disorders, Cleaners; ความชุก ปัจจัย ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ พนักงานทำความสะอาด
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
AND PIRAYA AUNGUDORNPUKDEE / วิพา ชุปวา และพีรญา อึ้งอุดรภักดี, Wipa Chuppawa. Prevalence and Factors affecting Musculoskeletal Disorders among Cleaners/ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในพนักงานทำความสะอาด. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 1, p. 23-31, feb. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1673>. Date accessed: 14 july 2020.