Riansut, Warangkhana. " การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์ สำหรับการทดสอบภาวะความเท่ากันของความแปรปรวน" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 26 Number 3 (24 September 2018)